Artikelen huiselijk geweld

17 april 2014
Het is vaker naar voren gebracht: alcohol- en drugsgebruik zijn belangrijke risicofactoren voor partnergeweld. De resultaten van het promotieonderzoek van Fleur Kraanen bevestigen dit. Er bestaat een sterke relatie tussen...
4 april 2014
Waarom zijn er zulke grote verschillen tussen Europese landen als het gaat om het vóórkomen van geweld tegen vrouwen en waarom scoort Nederland zo hoog in het aantal slachtoffers? Het onderzoek van het Bureau van de...
3 april 2014
Op 8 februari 2014 presenteerden TNO en Movisie het rapport: Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders. Op 13 maart 2014 presenteerden Annemiek Goes (Movisie) en Remy Vink (TNO) de resultaten aan het platform van de...
13 maart 2014
Lokale overheden krijgen in 2015 meer verantwoordelijkheden voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn de kansen en gevaren van deze verschuiving? Movisie sprak hierover met Jacques Wallage op het Landelijk Congres Huiselijk...
12 maart 2014
Waarom scoort Nederland zo hoog als het gaat om geweld tegen vrouwen? In Europa is 33 procent van de vrouwen slachtoffer geweest van geweld, in Nederland gaat het om 45 procent. Zeven procent van de vrouwen heeft in Europa te maken...
20 februari 2014
Mishandeling van ouders door hun kinderen is een onderschat probleem en komt vaker voor dan gedacht. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van TNO en Movisie. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar...
6 februari 2014
Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Bijna 1,5 miljoen (aankomende) professionals zijn verplicht om met het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling...
23 januari 2014
Transfer Social Studies van de Christelijke Hogeschool Ede laat met het trainingsmateriaal ‘Meldcode in Beeld’ zien, vernieuwend te zijn in het scholen van professionals. De uitgave bestaat uit een papieren handleiding, een...
6 december 2013
Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders lopen een grotere kans om een gewelddadige relatie te krijgen. Feit of mythe? Dit artikel gaat over intergenerationele overdracht van geweld (IGOG) in verkerings- en partnerrelaties...
19 november 2013
Huiselijk geweld is zelden een op zichzelf staand probleem en vraagt om een systeemgerichte aanpak. Een verbinding met de multiprobleemaanpak en een goede aansluiting op de jeugd- en veiligheidsketen is nodig. Vanuit een veilige...
31 oktober 2013
Lang niet iedereen voelt zich veilig in Nederland. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar die verantwoordelijkheid beperkt zich nu vaak tot het bestrijden van criminaliteit. Dat verandert als in 2015 de nieuwe Wmo...
16 oktober 2013
Seksueel geweld door de partner kan ernstige vormen aannemen. ‘Door het repetitieve karakter van seksueel geweld in intieme relaties, in combinatie met fysiek geweld, behoren vrouwen die seksueel geweld door de partner meemaken...
5 juni 2013
De aanpak van huiselijk geweld wordt gedecentraliseerd. Niet alleen de centrumgemeenten maar alle 420 gemeenten in Nederland worden verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. Astrid van der Kooij van MOVISIE legt kort uit wat...
18 april 2013
Van 4 tot 15 maart 2013 werd in New York tijdens the ‘Commission on the Status of Women’ (CSW) van de Verenigde Naties onderhandeld over preventie en uitbanning  van geweld tegen vrouwen. De regeringsdelegaties legden...
3 april 2013
Op 21 december 2012 beloofde de ministeries van VWS en V&J in een Kamerbrief dat zij samen met de opleidingen een plan van aanpak maken. Doel: geweld in afhankelijkheidsrelaties beter in de opleidingen te verankeren. Ina van Beek...
8 maart 2013
Minister Jet Bussemaker presenteerde WE CAN Young woensdag 6 maart als ‘best national practice’ tijdens het event 'Challenging and changing the attitudes of young people to prevent violence against women and girls...
12 februari 2013
Vrouwenopvang Safegroup biedt hulpverlening aan gezinnen die met huiselijk geweld te maken hebben en aan tienermoeders. Om meer zicht te krijgen op de eigen werkwijze en hier een kwaliteitsslag in te maken is Lenke Balogh aangesteld....
10 december 2012
Sinds het begin van deze eeuw is huiselijk geweld een belangrijk aandachtspunt voor de Nederlandse overheid. De aanpak  is duidelijk verankerd in het regeringsbeleid. Ook in dat van het nieuwe kabinet Rutte II. Maar hoe zit dat...
7 december 2012
In de praktijk zijn nut en noodzaak van preventie van huiselijk geweld veelbesproken. Meestal gaat het dan over de vraag hoe herhaling van huiselijk geweld in de toekomst is te voorkomen. Niet over hoe we kunnen voorkomen dat huiselijk...
29 november 2012
Voorkómen van geweld in afhankelijkheidsrelaties is een ambitieus doel. Maar gezien de omvang en ernst van deze problematiek (Van der Heijden et al, 2009) en de maatschappelijke kosten die ermee zijn gemoeid (Walby, 2004; Korff...
12 november 2012
Er zijn verschillende termen en definities over geweld dat zich in de privésfeer afspeelt. De vrouwenbeweging van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw zetten het probleem op de agenda onder de noemers '...
7 augustus 2012
Je zou het ’de kleine decentralisatie’ kunnen noemen. Na de grote decentralisaties AWBZ - Wmo en Jeugdzorg wil staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van VWS vanaf 2012 stapsgewijs de gemeentelijke aanpak van huiselijk...
31 juli 2012
Bij meiden van Turkse en Hindoestaanse afkomst komt suïcidaal gedrag meer voor dan bij andere meiden. Conflicten thuis en het gebrek aan bewegingsvrijheid spelen vaak een cruciale rol. Het hooghouden van de familie-eer is voor deze...