Publicaties

Afbeelding bij Zet EVC voor vrijwilligers op de kaart
januari 2011
Vrijwilligers kunnen ervaringen en competenties vastleggen en gebruiken bij hun participatie- of activeringstraject. In deze brochure vinden gemeenten, onderwijsinstellingen, re-integratiebureaus en vrijwilligersorganisaties kansen en...
 
januari 2011
Ontwikkelingen en uitdagingen voor vrijwilligerswerk in de zorg worden in kaart gebracht. Zijn er voldoende vrijwilligers om alle werkzaamheden uit te voeren? Wordt niet teveel van vrijwilligers gevraagd nu cliënten langer thuis...
 
januari 2011
De Nederlandse samenleving maakt een ommezwaai van welzijnsstaat naar participatiestaat, wat betekent dat burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun leven, maar ook voor hun omgeving en sociale netwerk. Dit artikel gaat in...
 
december 2010
Tweede editie van het Bulletin Moeder- en Vadercentra. Vrijwilligers en bezoekers van moeder- en vadercentra in Nederland kunnen in dit gratis bulletin meer lezen over de activiteiten van andere centra. Maar ook landelijke en zelfs...
Afbeelding bij Het alledaagse mogelijk maken
december 2010
Voor de sectoren wonen, welzijn en zorg ligt er de opgave om samen een eigentijds en integraal zorgaanbod vorm te geven. Op veel plekken in Nederland geven welzijnsorganisaties samen met zorgorganisaties, woningcorporaties en nieuwe...
Afbeelding bij Participatie ontward
december 2010
Participatie is hot: de term wordt veelvuldig gebruikt door politici, beleidsmakers en vertegenwoordigers van burgers. Door de komst van de Wmo is aandacht voor participatie een noodzaak voor gemeenten geworden. Iedereen telt mee en...
Afbeelding bij Werk maken van regie
december 2010
De vraag naar gemeentelijke regie op de beleidsterreinen wonen, welzijn en zorg is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Gemeenten en lokale partners staan voor de opgave steeds meer mensen met een fysieke, verstandelijke of psychische...
 
december 2010
Het rapport gaat in op de koppeling tussen de ketens OGGZ, Jeugd, Veiligheid en Huiselijk Geweld die in een regio of gemeente actief zijn. Het onderwerp is actueel: veel gemeenten en regio’s signaleren dat er overlap bestaat...
 
november 2010
Een maatschappelijk steunsysteem ontstaat als ggz-instellingen, welzijnswerk, cliëntenorganisaties, instanties voor woonbegeleiding en vrijwilligersorganisaties samen met familie, vrienden en andere naastbetrokkenen gerichte...
Afbeelding bij Handreiking Professioneel Ondersteunen
november 2010
Wanneer bieden professionals in zorg en welzijn de best mogelijke professionele ondersteuning aan burgers die ernaar streven optimaal te functioneren en deel te nemen aan de samenleving? Deze vraag stond centraal bij de ontwikkeling van...
Afbeelding bij Hé kijk mij nou!
november 2010
Jaarlijks zijn naar schatting 100.000 kinderen getuige van huiselijk geweld. Hoewel vaak wordt gedacht dat kinderen spanningen in huis niet opmerken, heeft het een grote impact op kinderen. Onderzoek wijst uit dat deze kinderen worden...
Afbeelding bij Inzicht in eigen kracht
november 2010
In Maatschappelijke Activeringscentra wordt het principe van empowerment toegepast. Het brengt mensen weer in beweging. Door het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde worden ambities en krachten losgemaakt die leiden tot nieuwe...
Afbeelding bij Samenwerken aan jeugd en groen
november 2010
Gemeenten spelen als beleidsmaker, beheerder van de openbare ruimte, opdrachtgever voor het welzijnswerk etc. een verbindende rol tussen verschillende belangen, partijen en doelgroepen op de terreinen jeugd en groen. Gemeenten zijn...
Afbeelding bij Zin werkt
november 2010
Handzame en informatieve brochure over zingeving in de hulpverlening aan dak- en thuislozen. De brochure is gemaakt in samenwerking met Hogeschool Utrecht en Bureau Akkermans. Noot: maximaal 25 stuks per organisatie. Auteur:Grootoonk...
 
november 2010
Om regie te kunnen geven aan de ketensamenwerking en het uitvoerende werk in netwerken worden netwerkregisseurs aangesteld. In de praktijk worden verschillende namen en inhoud gegeven aan deze functionaris. Met deze...
Afbeelding bij MBO in bedrijf
oktober 2010
Deze gids met MBO cases toont de maatschappelijke urgentie van sociale vraagstukken op het terrein van wonen, zorgen, bewegen, werken, leven en leren. In zes praktijkcases laten we zien hoe bedrijven met die vraagstukken aan de gang...
 
oktober 2010
Deze methodiek is geschikt om met jongeren die in de residentiële jeugdzorg verblijven te praten over omgangsregels en deze in samenspraak met hen vast te stellen. Meestal wordt deze methodiek uitgevoerd binnen een bestaande...
Afbeelding bij Op zoek naar de Regenboog
oktober 2010
MOVISIE heeft op initiatief van de gemeente Zaanstad een verkennend onderzoek gedaan onder migrantenorganisaties in Zaanstad. Er is gekeken naar de mogelijkheden van de intermediaire rol tussen de achterban (‘moeilijk bereikbare...
Afbeelding bij Competentieprofiel Opbouwwerker
oktober 2010
De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de grote aandacht voor integrale wijkontwikkeling, maken dat de rol en de positie van het opbouwwerk is veranderd. In dit competentieprofiel zijn de taken, professionele...
Afbeelding bij Sociotherapeut in de forensische zorg
oktober 2010
Om aan de ontwikkelingen en juridische eisen van deze tijd te voldoen, is het werk van de sociotherapeut in tbs-klinieken de afgelopen jaren flink veranderd. In opdracht van het ministerie van Justitie heeft MOVISIE daarom een landelijk...
Afbeelding bij Motivaties voor vrijwilligerswerk
juli 2010
In dit rapport wordt voor het eerst een vergelijking gemaakt in motivaties van vrijwilligers tussen sectoren. Met deze nieuwe kennis kan er worden gedifferentieerd in motivaties tussen verschillende groepen mensen en in verschillende...
Afbeelding bij Typetest maatschappelijke stage in gemeentebeleid
juli 2010
Gemeenten ontvangen middelen voor de ontwikkeling van een effectieve maatschappelijk makelaarsfunctie. Voor het optimaal vormgeven van de functie van maatschappelijk makelaar is het belangrijk om helder te hebben hoe de gemeente...
Afbeelding bij Goed voor elkaar met de basisfuncties
juni 2010
Met het project Goed voor Elkaar is een figuurlijke foto gemaakt hoe het er voor staat met de basisfuncties voor mantelzorg en vrijwilligerswerk bij gemeenten. In dit rapport leest u alles over de resultaten van de nulmeting. Auteur:...
 
juni 2010
Dit handboek is bedoeld voor lokale intermediairs die bedrijven en maatschappelijke projecten met elkaar willen koppelen. Het handboek wil (nieuwe) intermediairs Maatschappelijke Betrokken Ondernemen helpen snel antwoorden te vinden op...
Afbeelding bij Handreiking homo-emancipatie; roze ouderschap
juni 2010
Kun je kinderen krijgen als je homo of lesbisch bent? Jazeker, in Nederland groeien minstens 25.000 kinderen op in een 'roze gezin'. En hoewel hun opvoeding niet veel verschilt van die van kinderen in een heteroseksueel gezin,...