Bijeenkomst: Inwoners passend ondersteunen

Basishouding en samenwerking belicht

Iedereen kan in een kwetsbare positie terecht komen. Bijvoorbeeld door het verlies van een partner of werk of woning, door gezondheidsproblemen of door een (v)echtscheiding. Soms is dan (tijdelijk) ondersteuning of zorg nodig. Belangrijk is dat deze ondersteuning en zorg passend is en aansluit bij de uitdagingen, de behoeften en de mogelijkheden van de inwoner. Maar wat betekent dat in de praktijk? Hoe zorg je als professional, beleidsmaker of bestuurder ervoor dat deze ondersteuning en zorg in het sociaal domein toegankelijk, tijdig en samenhangend is?

In deze landelijke bijeenkomst gaan we dieper in op de basishouding en de domeinoverstijgende samenwerking. We kijken naar wat werkt als inwoners een vraag hebben voor hulp en ondersteuning, wat belangrijke en werkzame elementen zijn bij de uitvoering van de hulp en ondersteuning, welke rol cliëntondersteuners hierbij kunnen spelen, hoe professionals de omslag kunnen maken van (uitsluitend) individuele ondersteuning naar het gebruik maken van collectieve voorzieningen in de wijk en wat belangrijke elementen zijn bij de weerbarstige praktijk van bemoeizorg.  

Plenair belichten we het belang en de betekenis van de basishouding en het domeinoverstijgend samenwerken. Vervolgens gaan we in groepen uit elkaar. Er zijn vijf verschillende workshops  en twee rondes. We sluiten de dag af met een verrassende en inspirerende afsluiting. Met een drankje kun je daarna nog napraten met de organisatie en de andere deelnemers.

Programma

12.30 – 13.00 uur: Inloop
13.00 – 14.00 uur: Plenaire opening ‘basishouding en samenwerken’; waar staat dat voor?
14.00 – 15.15 uur: Workshopronde 1
15.15 – 15.45 uur: Pauze
15.45 – 17.00 uur: Workshopronde 2
17.00 – 18.00 uur: Verrassende inspirerende afsluiting

Ik wil mij direct aanmelden

Workshops (twee keuzenmogelijkheden)

Collectief – samen aan de slag

Inwoners ondersteunen betekent niet uitsluitend een 1-op-1 aanbod van hulp of het aanbieden van specialistische zorg. Door gebruik te maken van voorzieningen in de wijk kunnen inwoners ook  in groepsverband ondersteund worden. Maar wat betekent collectief werken en wat is de meerwaarde voor inwoners? In deze workshop belicht Movisie de bevindingen van jaren onderzoek naar de sociale (wijk)teams en collectief werken. We kijken naar de betekenis van collectief werken en aan de hand van een praktijkvoorbeeld laten we de voordelen en uitdagingen van collectieve activiteiten zien.

De uitdagingen bij domeinoverstijgend samenwerken

Het wordt door iedereen belangrijk gevonden, maar toch lukt het onvoldoende om domeinoverstijgend samen te werken. Hoe komt dat? Wat betekent het? En verstaan we er hetzelfde onder? In deze workshop gaan we aan de slag met domeinoverstijgende samenwerking. We kijken naar de betekenis en aan de hand van een casus gaan we dieper in op dilemma’s en uitdagingen voor social professionals. We formuleren oplossingen en kijken hoe professionals het beste met deze uitdagingen kunnen omgaan. Met als doel om zo de inwoner/client nog beter te kunnen ondersteunen bij zijn of haar vraag.

Actief verwijzen naar de clientondersteuner

Ken jij, als uitvoerende professional, de gemeentelijke cliëntondersteuner? En weet jij wat de cliëntondersteuner doet? Veel professionals weten nog onvoldoende hoe ze de cliëntondersteuner kunnen betrekken in hun werk. In deze workshop belicht Movisie het werk van een cliëntondersteuner en bekijken we op welke wijze een cliëntondersteuner samenwerkt met andere partijen in het sociaal domein en op welke manier deze samenwerking elkaar kan versterken.

Doen wat werkt 

Weet jij, als uitvoerende professional of beleidsambtenaar, wat inwoners waarderen als ze ondersteuning nodig hebben? En weet jij welke basishouding daarbij belangrijk is? In deze workshop belicht Movisie haar resultaten van jarenlang onderzoek naar ‘wat werkt in de toegang en bij integrale ondersteuning’. We presenteren werkzame elementen en kijken daarbij specifiek naar de basishouding en de vraagverheldering. We kijken dan naar wat belangrijk is voor inwoners. We reiken tools aan en de randvoorwaarden die moeten worden ingevuld om zo te kunnen werken.

De krachtige en weerbarstige praktijk van bemoeizorg

Er zijn in elke gemeente inwoners, die weliswaar niet om hulp en ondersteuning vragen, maar die wél hulp en ondersteuning nodig hebben. Als er complexe en meervoudige problemen zijn, dan kan bemoeizorg een manier zijn om deze inwoners te bereiken. De praktijk van bemoeizorg is krachtig, maar ook weerbarstig. In deze workshop belicht Movisie verschillende praktijkervaringen van bemoeizorgteams. We belichten dilemma’s en uitdagingen uit deze praktijken. Ook kijken we naar oplossingen die in deze praktijken zijn gevonden.

Praktische informatie

  • Datum en tijd: 15 oktober 2024 van 13.00 - 17.30 uur
  • Locatie: Social Impact Factory, Vredenburg 40, 3511 BD Utrecht (nabij Utrecht CS)
  • Er is een aanvraag ingediend voor accreditatie van deze middag.
  • Aanmelden: Via onderstaand formulier 

Aanmelden landelijke dag Passende ondersteuning