Conferentie Empowerment, naar een sterke sociale basis!

10 november 2017

Hoe kunnen kwetsbare mensen meedoen in hun wijk of dorp? Gemeenten zetten in op de versterking van de sociale basis, alle activiteiten van burgers en professionals die de sociale cohesie versterken. Maar dat gaat niet vanzelf!

Om ook kwetsbare inwoners mee te laten doen moeten maatschappelijke belemmeringen worden weggenomen, ontplooiingskansen geboden en beperkingen serieus genomen. Gemeenten kunnen dit faciliteren. Empowerment biedt voor hen een beproefd handelingskader. Anders dan het op het individu gerichte eigen kracht of zelfredzaamheid, past empowerment uitstekend bij een collectieve aanpak. Daarom organiseert Movisie op 10 november de conferentie: ‘Empowerment: naar een sterke sociale basis’ in het Muntgebouw te Utrecht. Bestuurders, beleidsmakers en alle andere partijen die bouwen aan dorpen en wijken gaan in gesprek over wat empowerment is en hoe het kan worden ingezet.

Sociale basis

Doel van de transformatie is hulp en ondersteuning dichtbij de inwoners te brengen. Gemeenten hebben tot nu toe vooral ingezet op sociale wijkteams. De volgende stap is het verder bouwen aan de sociale basis. Het streven is een collectieve inzet die positieve ontwikkeling stimuleert en bijdraagt aan de vermindering van sociale problemen door ondersteuning en zorg. Professionele samenlevingsopbouw speelt daarin een belangrijke rol, maar ook vrijwilligers en actieve burgers. Op het terrein van zorg en welzijn ontstaan steeds meer burgerinitiatieven. Van deze initiatieven wordt door de overheid veel verwacht.

Empowerment

Welke uitgangspunten moeten er aan de beoogde sociale basis ten grondslag liggen? Om inwoners en professionals samen te laten leren wat werkt is het noodzakelijk om voortdurend na te gaan of de sociale basis goed aansluit bij de vraag van kwetsbare burgers en open staat voor hun gerechtvaardigde wensen. Empowerment biedt een denk- en handelingskader voor zo’n kritische blik. Het uitgangspunt is dat individuen en groepen zoveel mogelijk zelf bepalen hoe zij leven. Zij krijgen meer grip op (soms blijvende) beperkingen en kwetsbaarheden (kracht) en stellen zich – individueel of collectief – teweer tegen beperkende maatschappelijke omstandigheden (macht). Empowerment gaat uit van een voortdurende en gelijkwaardige dialoog tussen kwetsbare inwoners en het netwerk rond hen. Vanuit de rijke traditie van empowerment is er veel bekend over werkzame kernelementen en aanpakken die de aansluiting bevorderen. Herstelgemeenschappen, cliëntgestuurde organisaties en de inzet van ervaringsdeskundigheid zijn goede voorbeelden van innovatieve aanpakken, die op dit moment in veel gemeenten worden uitgeprobeerd. Het wiel hoeft dus zeker niet opnieuw te worden uitgevonden.

Congres

Hoe kan lokaal beleid en bestuur bijdragen aan een sociale basis die is gestoeld op een empowerend denk- en handelingskader? Daarover gaat de conferentie van 10 november. Uw dagvoorzitter is Tanja Bubic. Het plenair programma gaat van start met Jenny Boumans, die de ontstaansgeschiedenis, actuele waarden en werkzame elementen van empowerment zal schetsen. Daarna geeft Anja Machielse een voorbeeld van empowerende lokale (beleids)praktijken bij zorg en ondersteuning aan eenzame ouderen. Pieter Hilhorst, publicist, voormalig ombudsman en voormalig wethouder in Amsterdam schetst zijn ervaringen met een op empowerment geschoeide sociale basis. Aansluitend is er een debat met (lokale) bestuurders. Goede voorbeelden, zoals zelfbeheer en kwartiermaken komen uitgebreid aan bod in interactieve workshops. Deelnemers ontvangen vooraf informatie over deze workshops. In 2016 organiseerde Movisie een conferentie over empowerment: ‘Meer kracht en meer macht’. Deze conferentie kreeg zoveel bijval dat Movisie het initiatief nam voor dit congres. De aandacht voor het begrip empowerment werd hooggewaardeerd en vroeg om een vervolg. Op 10 november maken we deze volgende stap door met elkaar te onderzoeken wat empowerment in deze tijd kan betekenen bij het versterken van sociale cohesie in dorpen, buurten en wijken. En wat dat vraagt van bestuurders, ambtenaren, uitvoerende professionals, onderzoekers, ervaringsdeskundigen én van (kwetsbare) burgers.

Praktische informatie

Datum: 10 november 2017
Tijdstip: 10.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur
Locatie: Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, Utrecht
Kosten: € 195; voor een dagdeel: € 150

Programma

09.30 - 10.00  Inloop
10.00 - 10.15  Welkom door uw dagvoorzitter Tanja Bubic
10.15 - 10.45  Lezing Jenny Boumans: wetenschappelijk medewerker Trimbos-Instituut en auteur van ‘Naar het hart van empowerment
10.45 - 11.15  Lezing Anja Machielse: bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek
11.15 - 11.30  Korte pauze
11.30 - 12.10  Lezing Pieter Hilhorst: politicoloog, publicist en actieonderzoeker op het sociaal domein
12.10 - 12.45  Debat met beleidsmakers
12.45 - 13.45  Lunchpauze
13.45 - 15.15  6 workshops
15.15 - 15.30  Korte pauze
15.30 - 16.00  Hoogtepunten uit de workshops
16:00 - 16:15  Een empowerende afsluiting
16.15 - 17.30  Borrel