Conferentie Wmo-werkplaatsen: Samenwerking tussen professionals en burgers

10 oktober 2014

Op de tweede landelijke conferentie van de Wmo-werkplaatsen op 10 oktober in Utrecht staat de samenwerking tussen professionals en burgers centraal. Want burgers moeten meer voor zichzelf en voor elkaar zorgen. Met tussenkomst van een professional daar waar dat echt nodig is. Dat is een verandering die vraagt om professionals met oog voor de kracht en het eigen netwerk van hun klanten. Hoe komt deze nieuwe samenwerkingsvorm tussen professional en burger tot stand? Een thema waar binnen de Wmo-werkplaatsen praktijkonderzoek naar gedaan is. In 20 workshops presenteren zij hun werk.

Conferentieprogramma

Naast vele workshops biedt de conferentie onder andere:

  • Een presentatie van Hans Boutellier, directeur Verwey Jonker Instituut en voorzitter van de Verkenningscommissie hoger sociaal agogisch onderwijs, over ontwikkelingen in het sociale domein en consequenties voor het beroepsonderwijs.
  • Een presentatie van Martha van Biene, lector Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen: de veranderende positie van de sociale professies.
  • Een debat over positie en rol van de sociale professionals in de Wmo met o.a. Agnes Wolbert (Lid Tweede Kamer PvdA), Doekle Terpstra (Hogeschool InHolland), Lies Schilder (NVMW), Lies Korevaar (lector Rehabilitatie Hanze Hogeschool en leider Wmo-werkplaats Noord) en Kitty de Laat (Verdiwel en Vivaan).

Het complete programma vindt u als download onderaan deze pagina. Aanmelden kan op de website van Vereniging Hogescholen.

De Wmo-werkplaatsen

Vijftien hogescholen werken samen met gemeenten en welzijnsinstellingen in 13 Wmo-werkplaatsen. De werkplaatsen doen praktijkonderzoek, ontwerpen werkwijzen en specifieke interventies die voldoen aan de Wmo-principes, ontwikkelen onderwijsmodules en begeleiden leer- en werkprocessen. Met als doel om professionalisering op regionaal niveau een boost te geven.

Thema’s van de Wmo-werkplaatsen

Onderwerpen die de Wmo-werkplaatsen behandelen, zijn onder meer: vraaggericht werken, signalering, begeleiding van mensen met ernstige beperkingen, outreachend werken in de ondersteuning van moeilijk bereikbare groepen, bevordering van eigen kracht en regie, samenwerking tussen formele en informele zorg, aanpak van eenzaamheid en isolement, ontwikkeling van maatschappelijke steunsystemen en integraal en wijkgericht werken (in sociale wijkteams of gebiedsteams). De resultaten worden vastgelegd in rapportages, onderzoeksverslagen en leermaterialen. Deze zijn gratis te downloaden op de landelijke site www.wmowerkplaatsen.nl. Sinds januari 2014 ligt het accent op de implementatie van de nieuwe manier van werken. Gemeenten en instellingen krijgen begeleiding bij het invoeren van nieuwe werkwijzen, gebaseerd op de kennis en ervaring die de werkplaatsen in hun onderzoeksprojecten hebben opgebouwd.

Aanmelden

Bent u werkzaam als docent, professional of gemeenteambtenaar in het sociaal domein? Inschrijven kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Datum

10 oktober 2014

Downloads
Uitnodiging-conferentie-wmo-werkplaatsen