Congres Sociaal Domein: de kracht van integraal werken

Eén integrale ‘Wet op het Sociaal Domein’, waarin de afzonderlijke wetten zoals Wmo, Participatiewet en de wet Inburgering op elkaar zijn afgestemd. Het zou een zegen zijn voor mensen die zijn aangewezen zijn op hulp en ondersteuning. Voorlopig is het nog niet zover, en staan beleidsmakers en professionals voor de ingewikkelde opdracht integraal werken in de praktijk te brengen. Hoe pakken ze dat aan? Deze vraag staat centraal tijdens het congres ‘Verbinding in het sociaal domein’ van Binnenlands Bestuur op 22 juni in Antropia in Driebergen. Bestuurders, professionals en ervaringsdeskundigen schetsen de uitdagingen en dilemma’s die complexe en soms tegenstrijdige regels en verordeningen met zich meebrengen. En hoe mensen die aangewezen zijn op hulp en ondersteuning daar de dupe van zijn.

Het congres ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’ van Binnenlands Bestuur vindt plaats in Antropia in Driebergen, op donderdag 22 juni, van 9.45 tot 16.30 uur. 

Aanmelden via de site van Binnenlands Bestuur

De mens is niet op te delen in vakjes, potjes en procedures. Toch gebeurt dat nog te vaak in het sociaal domein, waardoor de ondersteuning bij het gewone leven óf tekortschiet óf onnodig duur is óf allebei. Gemeenten en partners streven wel naar het werken vanuit een integraal mensbeeld, maar zijn zoekende. 

De belofte van de decentralisaties in 2015 was zorg en ondersteuning dichterbij de burger, doorbreken van verkokering en het daarbij opknippen van problemen en daarmee verkleinen van de kloof tussen systeem en leefwereld. Maar in de praktijk ontneemt de wirwar aan en complexiteit van wetten en regels niet alleen het zicht op de goede route, maar stapelt soms ook op tot onneembare hordes.

Zo is de ‘mismatch’ tussen systeemwereld en leefwereld pijnlijk zichtbaar bij jongeren in een kwetsbare positie bij de overgang naar volwassenheid. In de overgang van 18- naar 18+ gaat van alles mis. Jongeren raken de weg kwijt in complexe wetten, regels en systemen en vallen tussen wal en schip. Juist deze jongeren hebben doorlopende en integrale ondersteuning nodig. Maar juist de complexiteit van het systeem en conflicterende wet- en regelgeving zorgt ervoor dat zij nog meer in de knel raken.  

Zijn de vraagstukken in het sociaal domein echt zo complex of zijn ze vooral complex gemaakt door de wettelijke inrichting? Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), laat hierover haar licht schijnen tijdens het congres van Binnenlands Bestuur ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’. De RVS werkt momenteel aan een rapport over de stelselwetten en in aanloop verscheen al het rapport ‘Grenzeloos Samenwerken’ over de ‘wezenlijke schuringen’ tussen wetten en de mogelijkheden om desondanks domeinoverstijgend samen te werken.

Gemeenten zijn niet helemaal ‘overgeleverd’ aan het systeem. Er is lokaal veel mogelijk en nodig. Hoe kun je lokaal de route naar hulp en zorg eenvoudiger maken? En hoe zorg je voor een aanbod dat passend blijft ook al komt iemand in een ander vakje, potje of procedure terecht?

Het congres ‘Verbinding in het sociaal domein – de kracht van integraal werken’ helpt bij het beantwoorden van deze vragen, met inspirerende visies en presentaties van bewezen interventies en methoden om resultaten te meten. Er is speciale aandacht voor het integraal werken voor en vooral ook mét jongeren die steun nodig hebben.

Bekijk het programma

Workshop: Een integrale aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren: wat werkt?

In deze workshop ga je samen met jongeren die ervaringsdeskundige zijn en Movisie experts aan de slag met de vraag hoe je gemeente effectief en integraal aan de slag kan met de aanpak van de groeiende dak- en thuisloosheid onder jongeren. Jongeren van de Derde kamer vertellen over hun ervaringen en wat daarbij werkt. Nada de Groot en Gery Lammersen (Movisie) delen actuele inzichten uit wetenschap en onderzoek. Movisie en de Derde kamer werkten samen aan het geheel vernieuwde dossier ‘Wat werkt bij de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren’. Integraal werken, doorlopende ondersteuning en één vast aanspreekpunt blijken belangrijke uitgangspunten te zijn. Ga in gesprek met de jongeren en de experts en doe inspiratie op over hoe jij en je gemeente zelf onderbouwd en effectief aan de slag kunnen met dit vraagstuk.

Aanmelden via de site van Binnenlands Bestuur

Workshop: Een succesvolle integrale aanpak: hoe betrek je iedereen, van burger tot bestuurder

Voor veel gemeenten blijft het een uitdaging om integrale samenwerking over verschillende domeinen heen vorm te geven. In deze deelsessie bieden Joep Binkhorst (Hogeschool Utrecht) en Erna van Burik (Movisie) je handvatten hoe je een integrale aanpak opzet en deze vervolgens duurzaam borgt. Dit doen we aan de hand van vijf ‘bouwopgaven’ voor integrale samenwerking. Je ervaart wat je als beleidsmedewerker van een gemeente kunt doen om iedereen te betrekken en welke competenties professionals nodig hebben om een integrale aanpak tot een succes te maken.

Aanmelden via de site van Binnenlands Bestuur