Eerste bijeenkomst werkgroep cliënt- en inwonerparticipatie in het sociaal domein

Samen vorm geven aan de toekomst van cliënt- en inwonerparticipatie in het sociaal domein. Dat is de inzet van een nieuwe VNG-werkgroep voor gemeenten. De eerste bijeenkomst is op 27 november in Ede.

Cliënt- en inwonerparticipatie is onmisbaar voor een effectieve aanpak van maatschappelijke problemen. Door (ervarings-)kennis en signalen van cliënten en inwoners te benutten kunnen gemeenten hun beleid en dienstverlening verbeteren en beter inspelen op maatschappelijke vraagstukken. Gemeenten zijn bovendien wettelijk verplicht om te voorzien in een vorm van cliëntenparticipatie. Ook het VN-verdrag Handicap stelt: ‘Niets over ons, zonder ons’.  
Gemeenten willen meer en diverse groepen inwoners direct en vroegtijdig betrekken bij beleid en de aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het brede terrein van het sociaal domein. Tegelijkertijd zijn gemeenten en hun partners nog in ontwikkeling om inwonerbetrokkenheid (opnieuw) vorm te geven en/of te integreren in (nieuw) beleid. Daarbij hebben veel gemeenten kennisvragen en zijn ze op zoek naar handelingsperspectieven om cliënt- en inwonerparticipatie effectiever vorm te geven.

Bekijk ook de publicatie 'Partners in participatie'

Aanpak

Hoe zorg je ervoor dat een diverse groep inwoners kan meedoen, meedenken en meebeslissen, ook inwoners in een kwetsbare positie en hoe benut je ervaringskennis optimaal en blijft die niet beperkt tot het ophalen van signalen?
Welke rol kunnen advies- en cliëntenraden spelen en welke doorontwikkeling is eventueel nodig? En wat is de rol van gemeenten en welke ondersteuningsbehoeften zijn er om die rol te versterken?
Het zijn vragen waar veel gemeenten mee worstelen. Door over deze vragen in gesprek te gaan en inspirerende voorbeelden met elkaar te delen willen we komen tot toekomstscenario’s voor cliënt- en inwonerparticipatie in het sociaal domein. Daarnaast willen we de vragen waar gemeenten mee worstelen om hier vorm aan te geven agenderen en een vervolg geven.
Om die reden starten Movisie en de VNG de ambtelijke werkgroep Cliënt- en inwonerparticipatie in het sociaal domein. De werkgroep gaat op zoek naar antwoorden, samen met gemeenten en onder andere de Landelijke Cliëntenraad, Stimulansz, Zorgbelang en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.
De eerste bijeenkomst is op woensdag 27 november van 10.30 uur tot 13.30 uur in de gemeente Ede. Na een presentatie over de ontwikkelingen op het terrein van cliënt- en inwonerparticipatie en inspirerende praktijkvoorbeelden, gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over de toekomst van cliënt- en inwonerparticipatie.

Aanmelden

Geïnteresseerd? Meld u per mail aan bij Asma Abarkane van Movisie. Voor meer informatie over de bijeenkomst, neem contact op met Daan de Bruijn.