Landelijke bijeenkomst 'Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld'

5 maart 2015

Welke rol hebben mannen en vrouwen in partnergeweld? Wat is de betekenis van gender hierin? Hoe doorbreken we genderpatronen die partnergeweld in stand houden en bijdragen aan de intergenerationele overdracht van geweld? Is dit niet wat broodnodig is in de preventie van huiselijk geweld? En waarom is dat eigenlijk nodig? Deze en andere vragen staan centraal in de landelijke bijeenkomst die de ministeries van OCW, VWS en VenJ samen met de VNG, Regioplan, Atria en Movisie op 5 maart 2015 organiseren.

De bijeenkomst vindt plaats in de context van de regioaanpak “Veilig Thuis, naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring”. De regiovisies zijn (bijna) klaar, maar er is nog veel te doen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie. Veel regio’s zijn daarom bezig met het maken van uitvoeringsplannen om de regiovisie te concretiseren. Uit de Genderscan Aanpak Huiselijk Geweld die in 2013 is uitgevoerd blijkt dat er op dit moment nog nauwelijks sprake is van een structureel gendersensitieve aanpak. De systeemgerichte aanpak die in de meeste regiovisies wordt omarmd, kan echter juist aan kracht winnen wanneer ook vormen van machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen, stereotype rolpatronen en verwachtingen over het gedrag van mannen en vrouwen bij de aanpak worden betrokken. Op deze wijze kan ook een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de preventie van (verder) geweld.
 

De afgelopen maanden is onderzoek op casusniveau gedaan om een antwoord te vinden op de volgende vragen: welke betekenis heeft gender concreet in de context van partnergeweld, hoe manifesteert het zich in individuele casussen? We presenteren de uitkomsten van dit onderzoek en we gaan in discussie over hoe je de aanpak gendersensitief kunt maken. Welk instrumentarium is nodig om beleid en praktijk vorm te geven? Dit gesprek wordt plenair gevoerd en verdiept in workshops.


De bijeenkomst richt zich op beleidsmedewerkers bij gemeenten en professionals uit de praktijk van de aanpak van huiselijk geweld. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn en uw ervaringen met ons te delen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Lees meer informatie op de website van regioplan.nl

Datum

5 maart 2015:  12.30 - 17.00

Locatie

BCN Utrecht CS

Kennisdossier