Online bijeenkomsten: Instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s

Ben je beleidsmaker, wijkprofessional of wijkbewoner en wil je inzicht krijgen in wat er in een wijk of buurt speelt, of een visie ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken? Samen het met het ministerie van BZK organiseren Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB drie online bijeenkomsten over instrumenten voor het maken van wijkprofielen en buurtagenda’s.

Steeds meer gemeenten herontdekken het wijkgericht werken. Onder bewoners wordt de urgentie om weer te investeren in kwetsbare gebieden al veel langer gevoeld. Ze zien om zich heen het aantal mensen met een zorgbehoefte groeien, zo ook het aantal alleenstaanden (‘going solo’) en de verharding van sociaal-economische scheidslijnen, af te lezen aan de groei van het aantal voedselbanken in hun wijk. Ook het samenleven staat onder druk door de groeiende superdiversiteit.

Zicht krijgen op wat er speelt in de wijk

Maar hoe krijg je goed en snel zicht op de kwaliteiten, kansen, knelpunten en problemen in deze gebieden? En hoe vertaal je die in een gebiedsagenda waarin zowel beleidsmakers, wijkprofessionals als bewoners hun dromen en ambities herkennen? Gemeenten gebruiken vaak statistische gegevens om inzicht te krijgen wat er speelt in wijken, terwijl bewoners als geen ander weten wat er leeft in hun buurt. Vanuit beide kanten bestaan er methoden en instrumenten om wijken en buurten in kaart te brengen. Hoe kunnen we deze twee werelden verbinden?

Aan de gang met gebruik van instrumenten

Platform31, Movisie, LSA bewoners en het LPB organiseren samen met het ministerie van BZK drie online bijeenkomsten om beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners te helpen die aan de gang willen met methoden om de kansen en problemen van kwetsbare wijken in beeld te brengen. Daarbij besteden we ook aandacht aan hoe de leefwereld van bewoners en systeemwereld van beleidsmakers kunnen worden samengebracht in een gezamenlijke ambitie voor de buurt. Dit project is onderdeel van een leernetwerk dat binnen het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid wordt opgezet voor gemeenten, lokale professionals en bewoners.

Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Om (inwoners van) kwetsbare gebieden meer kansen en een beter toekomstperspectief te bieden,  werken de ministeries van JenV, VWS, OCW en SZW onder regie van BZK samen met gemeenten, VNG, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven in het programma Leefbaarheid en Veiligheid. Samen verkennen we hoe de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare gebieden (wijken en buurten) kan worden verbeterd.

Opzet van de bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten delen Platform31 en Movisie inzichten uit een inventarisatie waarin ook voorbeelden van instrumenten worden toegelicht, experts komen aan het woord, ervaringen van deelnemers met het gebruik van instrumenten worden uitgewisseld en u denkt onder begeleiding na over toepassing in uw eigen praktijk. Het precieze programma van de bijeenkomsten volgt ruim voor iedere bijeenkomst.

Doe je mee?

Tijdens een online bijeenkomst staat één van de drie typen instrumenten centraal. Wij adviseren om aan alle bijeenkomsten mee te doen zodat je een volledig beeld krijgt, maar je kunt ook aan een losse bijeenkomst deelnemen. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn voor beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten, wijkprofessionals (zoals wijkmanagers, opbouwwerkers en andere buurtbouwers) en (actieve) bewoners die instrumenten willen toepassen om daarmee inzicht te krijgen in wat er speelt in een wijk of buurt speelt, en/of een visie willen ontwikkelen op wat er nodig is om de wijk te versterken.

Thema’s van de bijeenkomsten en data

Aan de slag met data gedreven instrumenten voor het maken van een gebiedsanalyse
Donderdag 12 november 2020 14.00 – 16.00 uur

In deze bijeenkomst staat het buitenperspectief centraal; hoe kijk je aan de hand van statistieken naar een gebied? We tonen een aantal aansprekende voorbeelden van top-down instrumenten. Wat leveren deze gebiedsanalyses op? Hoe moeten we de cijfers interpreteren? Wat kan je hier van leren? Wat zijn voordelen en beperkingen van een top-down analyse? Wat zijn de ervaringen van de deelnemers met dit soort instrumenten?

Vanuit het perspectief van bewoners werken aan een gebiedsagenda
Dinsdag 1 december 2020 10.00 – 12.00 uur

In deze bijeenkomst staat het binnenperspectief centraal; de beleving van bewoners. Hoe ervaren zij hun leefomgeving? De ‘officiële statistieken’ zeggen dat hun buurt een achterstandsbuurt is, maar welke bedreigingen én kansen zien zij in hun buurt. En hoe kunnen deze belevingen worden gebruikt voor het opstellen van een gebiedsagenda? We tonen een aantal aansprekende voorbeelden van bottom-up instrumenten en de toepassing daarvan in de praktijk. Wat kan je hier van leren? Wat zijn de voordelen en de beperkingen? En wat zijn de ervaringen van de deelnemers met dit soort instrumenten?

Tellen en vertellen; samen aan de slag
Donderdag 21 januari 2021 10.00 – 12.00 uur

De laatste bijeenkomst draait om gedeelde ambities en draagvlak voor een gebiedsgerichte aanpak. We presenteren een aantal aansprekende voorbeelden van instrumenten die beleving en data combineren. Hoe kun je met elkaar het gesprek aan gaan en op basis van verzamelde en geïnterpreteerde data gedeelde ambities formuleren en een aanpak voor de toekomst uit stippelen? We gaan met elkaar in gesprek over ervaringen, wat nodig is voor een goede samenwerking en het vinden van gedeelde ambities. Ook gaat u onder begeleiding aan de slag met het vertalen van wat u heeft opgehaald uit de bijeenkomsten naar uw eigen situatie.
Vragen?

Voor praktische vragen over de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Rosanne van Kooten (r.vankooten@movisie.nl). Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Radboud Engbersen van Movisie (r.engbersen@movisie.nl) of projectleider Merel Ooms van Platform31 (merel.ooms@platform31.nl).

Online bijeenkomsten instrumenten voor wijkprofielen en buurtagenda’s