UITGESTELD: Symposium Samen leren van ervaring

Vernieuwingen in cliënt- en inwonerparticipatie

Hoe zorgen we dat inwoners toegang hebben tot hulp en steun als ze die nodig hebben? Dat armoede geen belemmering is om mee te doen? En dat mensen zich ongeacht leeftijd, beperking of achtergrond thuis voelen in hun eigen wijk? Voor het vinden van effectieve aanpakken en verbetering van beleid en dienstverlening, is het nodig dat inwoners die het zelf betreft, betrokken zijn. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Daarover gaat het symposium ‘Leren van ervaring’ op 16 april.

UITGESTELD IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

Vanwege besmettingsgevaar in verband met het coronavirus wordt dit symposium uitgesteld naar een later, nog te bepalen moment. Wil je gemaild worden over de nieuwe datum van het symposium? Meld dat via de mail bij Joke Martens, j.martens@movisie.nl

Movisie onderzocht vijf praktijken: Someren, Zaanstad en de IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Deze gemeenten zijn al enkele jaren bezig met een nieuwe invulling van cliënt- en inwonerparticipatie. Samenwerking met meer en een diversere groep inwoners en het benutten van hun ervaringskennis staat daarbij centraal. Essentie is om niet over, maar met mensen te praten over wat goed gaat en hoe het beter kan.

Ervaringen delen

Someren, Zaanstad, IJmond en betrokkenen uit andere gemeenten delen tijdens het symposium in workshops ervaringen over hun aanpak. Wat vraagt een inclusieve aanpak van inwoners en een adviesraad? Hoe ziet een participatieve aanpak van een gemeente eruit? Hoe kunnen gemeente en jongeren samenwerken? En hoe kun je de juiste taal en communicatie gebruiken om met meer en diverse groepen inwoners samen te werken?
Behalve een keur aan workshops biedt de bijeenkomst een inspiratiemarkt vol tools en instrumenten voor gemeenten, raden en betrokken inwoners om te evalueren, de samenwerking te verstevigen, nieuwe rollen te verkennen en de ervaring van inwoners/cliënten beter te benutten. Een greep: persona’s, klantreizen, digitale participatie, de effectenkaart, de quick scan Werk en Inkomen, en de gereedschapskist ‘Praat met mij’.

Voor wie?

De bijeenkomst is bestemd voor inwoners die zijn betrokken bij cliënt- en inwonerparticipatie (zoals adviesraadsleden) én beleidsmedewerkers van gemeenten in het sociaal domein. We nodigen hen van harte uit om sámen deel te nemen, dus als duo van beleidsambtenaar én betrokken inwoner. Ken je inwoners en gemeenten voor wie deze bijeenkomst interessant is? Breng hen op de hoogte!

PROGRAMMA

9.30 INLOOP

10.00-11.00 SAMEN LEREN
Aftrap door Karin Sok (dagvoorzitter), in samenspraak met enkele ervaringsdeskundigen. Waarom is ervaringskennis zo belangrijk en hoe kunnen we daar samen van leren? Ook de presentatie van een Movisie-onderzoek naar hoe je cliënt- en inwonerparticipatie kunt realiseren die meer inclusief is en ervaringskennis centraal stelt.
Kort gesprek met de VNG over de Verbeteragenda Toegang, waar met behulp van ervaringskennis gewerkt gaat worden aan verbeteringen in de toegang.

11.15- 12.30 WORKSHOPRONDE 1

12.15-13.15 LUNCH
Tijdens de lunch is er gelegenheid om kennis te maken met een aantal interessante tools om de stem van inwoners en cliënten te horen: effectenkaart, quicscan, kompasgesprekken, e-tools de klantreis,  en persona’s.

13.15-14.15 WORKSHOPRONDE 2

14.30-15.00 PLENAIRE AFSLUITING: UITDAGINGEN EN KANSEN
Gesprek over de uitdagingen waarover we vandaag hebben gehoord. Wat staat ons te doen om te komen tot inclusieve client- en inwonerparticipatie? Wat vraagt dat van inwoners/raden, van gemeente en van hen samen?
Janny Bakker-Klein, voorzitter raad van bestuur van Movisie sluit af met een reflectie op die uitdagingen. Ze doet dat vanuit de bevindingen van haar promotie-onderzoek 'Anders kijken: een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein.'

 

WORKHOPS

•    DE STEM VAN JONGEREN IN GEMEENTEN
Inkijkje in de aanpak van ‘Over mij = met mij’, een vernieuwend project om de stem en belangen van jongeren te organiseren. In dit project en delen we inzichten uit de lerende praktijken met jongerenparticipatie.
Met deze inzichten en de wisdom of the crowd gaan we samen op zoek naar wat je in eigen praktijk kunt doen om de inzet van jongeren effectief én duurzaam te organiseren.

•    ZAANSTAD ZELF IN GESPREK MET INWONERS
Twee jaar geleden stopte Zaanstad met officiële cliëntenraden. De gemeente wilde zelf met inwoners het gesprek aangaan. Ook investeerde ze in een relatiemanager cliëntenparticipatie, die de brug is tussen gemeente en inwoners. In deze workshop gaan we in gesprek over de waarde van zo’n brugfunctie. Maar ook over hoe je een uitgebreid netwerk opbouwt van (belangen)organisaties, ervaringsdeskundigen, platforms, meedenkgroepen en inwoners die willen meedenken over hulp en ondersteuning. We nemen je graag mee in onze ervaringen en successen.

•    SAMEN VOOR SOMEREN
In Someren krijgt iedere inwoner de gelegenheid om mee te denken en mee te doen. Daarom schuiven sinds 2018 inwoners op verschillende plekken in Someren aan Stamtafels aan. Daar signaleren ze wat er leeft als het gaat om thema’s als cliëntondersteuning en eenzaamheid. In kleine groepjes bedenken ze samen een advies, plan of oplossing. In deze workshop deelt Someren haar ervaringen met hoe je zo’n proces samen kunt organiseren en wat de uitdagingen en opbrengsten daarvan zijn. Ook vertelt Someren over hoe ze de samenwerking met jongeren vormgeeft, zoals via het digitale platform dat jongeren in Someren hebben ontwikkeld.

•    ADVISEREN OP HET PROCES IN IJMOND
De IJmondgemeenten hebben twee jaar geleden het roer omgegooid. Ze werken nu samen met participatieraden die de gemeente adviseren op het proces, niet op de inhoud. Samen bedenken ze hoe ze groepen cliënten/inwoners eerder en breder kunnen betrekken en welke participatievorm daar het meest geschikt voor is. Dit zorgt ervoor dat mensen met ervaringskennis aan tafel zitten en inhoudelijke inbreng en adviezen geven. Tijdens deze workshop delen de IJmondgemeenten hun ervaringen en successen. Ook komt aan de orde wat zo’n omslag vraagt van gemeente, participatieraad en inwoners.

•    ASD MONTFOORT GAAT EROPUIT
Het moet anders met de cliëntenparticipatie in Montfoort, dat was de roep begin 2019. Samen met de gemeente, twee vooruitstrevende leden van de Participatieraad, betrokken inwoners en ondersteund door Stimulansz is verkend wat er nodig is om de betrokkenheid van inwoners bij het Sociaal Domein te vergroten. ‘De cliënt aan het woord’, ‘het versterken van het brede netwerk’ en ‘DOEN’ waren de belangrijkste pijlers. Sindsdien zijn er nieuwe leden aangeschoven, activiteiten opgezet én ligt de focus op het gesprek met inwoners. Een workshop over inzet, ervaringen én voldoening.  

•   NIEUWE WOORDEN VOOR CLIENT- EN INWONERPARTICIPATIE
Hoe zorg je ervoor dat mensen zichzelf ergens in kunnen herkennen en zich ermee kunnen identificeren? Woordkeus en taal zijn daarbij enorm belangrijk. In een creatieve ontwerpsessie gaan de aanwezigen met social designer Madelinde Hageman aan de slag met de term: ‘client- en inwonerparticipatie’. Ze gaan woorden verzinnen die dichterbij de ervaring en belevingswereld van mensen komen. Eerder maakte Hageman het programma Taal voor Eenzaamheid.

 

Aanmelden

 

Er is plek voor maximaal 100 deelnemers. Duo's (van beleidsambtenaar en betrokken inwoner) krijgen voorrang bij de aanmelding.

Logo's