Algemene leveringsvoorwaarden offerte Movisie

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Stichting Movisie, kantoorhoudende te Utrecht aan de Churchilllaan 11, 3527 GV te Utrecht.

Versie oktober 2020
Ook beschikbaar in PDF: Algemene leveringsvoorwaarden offerte Movisie

01. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Movisie en haar opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers, die anders dan als e-commerce transactie via de webwinkel van Movisie tot stand zijn gekomen. Voor overeenkomsten die als e-commerce transactie via de webwinkel van Movisie tot stand zijn gekomen gelden de Algemene leveringsvoorwaarden producten, bijeenkomsten en trainingen.

02. Offertes 

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders vermeld. Offertes van Movisie zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie heeft verstrekt. Movisie zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

03. Prijzen, tarieven en kosten van de opdracht 

Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, worden ze afzonderlijk berekend. Tevens staat in de offerte uitdrukkelijk aangegeven of al dan niet BTW in rekening zal worden gebracht. 

04. Opdrachten en wijzigingen 

Een opdracht wordt door Movisie aanvaard door, hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen, hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen. Voor zover bij de uitvoering van de opdracht een afwijking van de offerte noodzakelijk is, zullen partijen tijdig en na onderling overleg dit schriftelijk vastleggen. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen levertijden worden overschreden, zonder dat Movisie aansprakelijk is. De eventuele meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

05. Uitvoering en leveringstermijn 

De werkzaamheden zullen door Movisie met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, zulks binnen de overeengekomen termijn. De overeengekomen termijn voor het verrichten van diensten is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden, waaronder de werkzaamheden door Movisie, kunnen worden uitgevoerd dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst. Indien vertraging ontstaat, doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd, wordt de termijn stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging. Movisie zal de opdrachtgever hierover ten spoedigste informeren. 

06. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever 

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle voor de opdracht relevante documenten en gegevens aan Movisie. Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Movisie betrokken zullen zijn. Movisie zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootste mogelijk zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen. 

07. Betalingstermijn 

Betaling dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting jegens Movisie voldoet, is hij - zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is - rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn. Deze rente bedraagt voor elke maand (of gedeelte daarvan) van de overschrijding van de betalingstermijn een twaalfde gedeelte van het op het moment van facturering geldende promessedisconto plus 2%. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden op minimaal 10% van het betrokken factuurbedrag gefixeerd en zullen ten minste € 70,00 per vordering bedragen.

08. Geheimhouding 

De opdrachtgever en Movisie zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van al hetgeen hun bij de uitoefening van hun werkzaamheden als geheim is toevertrouwd of wat daarbij als vertrouwelijke aangelegenheid ter kennis is gekomen, behoudens tegenover hen aan wie zij in het belang van de opsporing en berechting van strafbare feiten daarvan mededeling doen. Voorts zijn de opdrachtgever en Movisie verplicht geen verder of ander gebruik te maken van vertrouwelijke gegevens dan voor zover nodig in de uitoefening van de werkzaamheden en aan die gegevens geen verder of andere bekendheid te geven dan voor de vervulling van de werkzaamheden is vereist. 

09. Tussentijds beëindigen 

Movisie is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie. Bovendien is Movisie gerechtigd de tussen haar en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verrichtingen, die voor hem uit enige met Movisie gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever of het stilleggen of opheffen van diens organisatie. 

10. Annuleringsregeling trainingen 

Bij annulering van een training door een instelling brengt Movisie de volgende bedragen in rekening: * bij meer dan vier weken vóór aanvang: 20% van het in het contract vermelde bedrag; * bij minder dan vier weken doch meer dan één week vóór aanvang: 50% van het in het contract vermelde bedrag; * bij één week of minder: 100% van het in het contract vermelde bedrag. 

11. Reclames, klachten en bewijs 

Ter zake van zichtbare gebreken moet de opdrachtgever terstond nadat Movisie de door haar verrichte werkzaamheden heeft geleverd schriftelijk reclameren. Ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd hebben kunnen worden. Reclames omtrent facturen moeten binnen acht dagen na de dag van verzending van de facturen schriftelijk bij de opdrachtgever worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Movisie beslissend.

12. Aansprakelijkheid 

Movisie aanvaardt ten aanzien van geleverde goederen en diensten geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de door Movisie afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval een uitkering geeft. Movisie is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens die haar voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever. 

13. Aansprakelijkheid en vrijwaring ten opzichte van derden 

De aansprakelijkheid voor werkzaamheden door derden ten behoeve van de opdrachtgever is beperkt tot zover deze derde Movisie effectief vrijwaart. De opdrachtgever vrijwaart Movisie tegen alle schadeaanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke inhoud van de in opdracht van de opdrachtgever gemaakte zaken. 

14. Overmacht 

In geval Movisie door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Onder overmacht wordt ten dezen verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk, hetzij bij Movisie hetzij bij leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten haar macht liggende gebeurtenissen zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie en natuurrampen, alsmede verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, devaluatie, vertraging en/of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

15. Auteursrechten 

Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermende rechten van derden en vrijwaart Movisie voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. Teksten, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Movisie. Verveelvoudiging en/of 01 oktober 2020 3 openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijk toestemming van Movisie. Movisie zal een opdrachtgever deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. 

15a. Recht van openbaarmaking 

Tenzij anders met een opdrachtgever schriftelijk overeengekomen en op voorwaarde dat Movisie zich houdt aan het bepaalde in artikel 08, heeft Movisie het recht om producten die voortvloeien uit een opdracht via één van zijn websites geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Zodra een opdrachtgever zelf tot rechtsgeldige openbaarmaking is overgegaan, verwijdert Movisie het betreffende werk van zijn eigen website en zal Movisie volstaan met een eventuele verwijzing naar de door opdrachtgever openbaargemaakte versie. 

16. Bevoegde rechter 

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daaruit een voortvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Movisie gevestigd is, zulks met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

Stichting Movisie KvK: 30216139
oktober 2020