Algemene leveringsvoorwaarden producten, bijeenkomsten en trainingen

Algemene leveringsvoorwaarden Movisie voor aankopen Producten en aanmeldingen (gratis) Bijeenkomsten en Trainingen.

Versie januari 2020

1.    Definities

1.1    In deze Algemene Voorwaarden (hierna Voorwaarden) wordt verstaan onder:
a)    Movisie: Stichting die de Producten verkoopt en de Diensten aanbiedt;
b)    Koper: degene (consument of rechtspersoon) die een Product van Movisie koopt;
c)    Deelnemer: degene (consument of rechtspersoon) die een (gratis) Bijeenkomst of Training bij Movisie volgt.

2.    Algemeen

2.1    Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening/ aanbiedingen die Movisie doet via haar webwinkel: www.movisie.nl, om Producten te bestellen en om aanmeldingen te doen voor (gratis) Bijeenkomsten en Trainingen.
2.2    Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan Movisie te zijn gegeven en niet aan enige aan Movisie verbonden persoon of personen.
2.3    Movisie behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.4    Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden geldig.
2.5    Movisie kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Koper/ Deelnemer redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.6    De overeenkomst tussen Movisie en Koper/ Deelnemer komt tot stand op het moment dat de Koper/ Deelnemer de op de knop ‘Bevestigen’ of ‘Bestelling versturen’ klikt.
2.7    Voor haar dienstverlening heeft Movisie een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
2.8    Deze Voorwaarden blijven van kracht indien Movisie van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

3.    Levering en betaling Producten

3.1    Indien de bestelde Producten op voorraad zijn, vindt binnen zeven werkdagen na de bestelling de verzending van de Producten plaats. Overschrijding van deze termijn geeft geen enkel recht op een schadevergoeding.
3.2    Als plaats van levering geldt enkel het adres dat de Koper aan Movisie kenbaar heeft gemaakt.
3.3    Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle prijzen van de webwinkel inclusief btw. De eventueel verschuldigde handelings- en/of verzendkosten worden tijdens de bestelprocedure in de webshop getoond.
3.4    Bestellingen van gedrukt materiaal kunnen vooraf betaald worden via iDeal. Levering van gedrukt materiaal vindt plaats nadat de betaling door Movisie akkoord is bevonden.
3.5    Bestellingen van een individuele e-learning module kunnen betaald worden via iDeal, creditcard of per factuur
d.m.v. het bestellen van een voucher. Kopers van een individuele e-learning module ontvangen automatisch per e-mail een factuur en hebben na de betaling via iDeal of creditcard direct toegang tot de module.
3.6    Kopers van een voucher ontvangen per mail een voucher voor een e-learning module. Met deze voucher heeft de Koper gelijk toegang tot de module..
3.7    Betaling van een factuur dient te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na factuurdatum.

4.    Herroepingsrecht Producten

4.1    De Koper heeft het recht om geleverde gedrukte Producten gedurende een bedenktijd van veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, te retourneren aan Movisie. De bedenktijd gaat in op de eerste dag nadat de Koper de gedrukte materialen heeft ontvangen. Indien de Koper van dit herroepingsrecht gebruik maakt, komen uitsluitend de kosten van retourneren voor rekening van de Koper.
4.2    Zodra de retourzending door Movisie is ontvangen en gecontroleerd op eventuele beschadiging, wordt het aankoopbedrag (incl. de bijdrage handelings-/verzendkosten) mits het artikel in goede staat is terugbetaald. Dit zal binnen 30 dagen worden terugbetaald op de door Koper gebruikte bankrekening bij betaling van de bestelling dan wel teruggestort worden op de betreffende creditcard. Bewaar de verzendbevestiging en de track & trace code van de retourzending. Movisie kan hier om vragen.
4.3    Op de verkoop van vouchers voor e-learning modules is het herroepingsrecht van art. 4.2 niet van toepassing, tenzij de Koper kan aantonen dat er sprake is van een consumentenkoop.
4.4    Op de verkoop van individuele e-learning modules is het herroepingsrecht, zelfs als de Koper kan aantonen dat er sprake is van een consumentenkoop, niet van toepassing omdat met de Koper is overeengekomen dat deze na betaling direct toegang krijgt tot de module, zodat retourneren niet meer mogelijk is.

5.    Reclames en Bewijs

5.1    Hoewel de webwinkel van Movisie bij het uitvoeren van de bestellingen streeft naar een zo groot mogelijke zorgvuldigheid, dient een zending door de Koper binnen vijf werkdagen na ontvangst te worden gecontroleerd. Mocht na controle door de Koper blijken dat een levering niet in overeenstemming is met de bestelling (bijvoorbeeld verkeerde titels of verkeerde aantallen) of dat toegezonden Producten tijdens het vervoer beschadigd zijn, dan dient de Koper terstond en in elk geval binnen vijf werkdagen na de ontdekking daarover schriftelijk en gedetailleerd te reclameren via: Hexspoor/Movisie, Van Salmstraat 54, 5281 RS Boxtel of e-mailadres: movisie@hexspoor.nl
5.2    Movisie treedt vervolgens met de Koper in contact om afspraken te maken over de verdere afwikkeling van de melding. Na verloop van voornoemde termijnen worden reclames niet meer in behandeling genomen. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Movisie beslissend. De betalingstermijn als bedoeld in artikel 3 deze Voorwaarden wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.

6.    Deelname betaalde Bijeenkomsten en Trainingen

6.1    Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor een  betaalde Bijeenkomst of Training. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij te veel inschrijvingen wordt u op een wachtlijst gezet. Alleen als u een e-mail met bevestiging van deelname ontvangt, kunt u aan de desbetreffende betaalde Bijeenkomst/ Training deelnemen.
6.2    Voor enkele trainingen worden deelnamecriteria gehanteerd. Deelnemers worden dan op basis van een vragenlijst of een gesprek geselecteerd.
6.3    De kosten voor de betaalde Bijeenkomst/ Training dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
6.4    Bij verhindering van een Deelnemer aan een betaalde Bijeenkomst is de Deelnemer tot acht dagen voor een betaalde bijeenkomst Movisie € 50,00 (excl. btw) annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan acht dagen voor de Bijeenkomst is de Deelnemer Movisie het volledige bedrag verschuldigd.
6.5    Bij verhindering van een Deelnemer aan een betaalde Training is de Deelnemer tot 14 dagen voor een betaalde bijeenkomst Movisie € 50,00 (excl. btw) annuleringskosten verschuldigd. Bij annulering minder dan 14 dagen voor de Trainingen is de Deelnemer Movisie het volledige bedrag verschuldigd.
6.6    Bij verhindering van een Deelnemer aan een betaalde Bijeenkomst/Training kan zonder extra kosten in zijn plaats een vervanger worden gestuurd, op voorwaarde dat de vervanging uiterlijk op de dag vóór de Bijeenkomst om 10.00 uur is doorgegeven aan Movisie evenementen: evenementen@movisie.nl.

7.    Deelname gratis Bijeenkomsten

7.1    Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor een gratis Bijeenkomst. Aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij te veel inschrijvingen wordt u op een wachtlijst gezet. Let op: Alleen als u een schriftelijke bevestiging van deelname ontvangt, kunt u aan de desbetreffende Bijeenkomst deelnemen. 
7.2     Bij verhindering van een Deelnemer aan een gratis Bijeenkomst kan de Deelnemer gratis annuleren. Wij verzoeken u vriendelijk het zo snel mogelijk aan Movisie door te geven als u verhinderd bent via: evenementen@movisie.nl. Personen die op de wachtlijst staan, krijgen dan een kans om alsnog deel te nemen.

8.    Annulering Bijeenkomsten en Trainingen door Movisie

8.1    Indien zich tot acht dagen voor een Bijeenkomst naar het oordeel van Movisie onvoldoende Deelnemers hebben aangemeld, heeft Movisie het recht de Bijeenkomst van de website te halen en de overeenkomst met degenen die zich dan reeds hebben aangemeld zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, als ontbonden te beschouwen. Betrokkenen worden ten spoedigste over een dergelijke annuleringsbeslissing geïnformeerd. Eventueel reeds betaalde deelnemingsgelden worden teruggestort.
8.2    Indien door omstandigheden, waaronder overmacht, bijvoorbeeld ziekte van de trainer, een Bijeenkomst van de website geen doorgang kan vinden, stelt Movisie een nieuwe datum voor de Bijeenkomst vast. Reeds aangemelde Deelnemers worden door Movisie ten spoedigste geïnformeerd over de gewijzigde datum en eventuele nieuwe locatie en/of aanvangstijd.
8.3    De mededeling van Movisie dat de datum is gewijzigd, is tevens een opzegging van de overeenkomsten betreffende de Bijeenkomst op de oude datum en een aanbod voor deelname aan de bijeenkomst op de nieuwe datum. Alleen degenen die bevestigen akkoord te gaan met de nieuwe datum, worden op de deelnemerslijst van de Bijeenkomst op de nieuwe datum geplaatst. Degenen die zich niet aanmelden voor de Bijeenkomst op de nieuwe datum zijn Movisie ter zake niets verschuldigd. Eventueel reeds betaalde deelnemingsgelden worden teruggestort.
8.4    Indien door omstandigheden een Bijeenkomst van de website op een gewijzigde locatie zal plaatsvinden worden de Deelnemers daarover ten spoedigste door Movisie geïnformeerd. Indien Movisie door omstandigheden de locatie van een Bijeenkomst wijzigt, heeft Movisie het recht ook de aanvangstijd van de Bijeenkomst aan te passen aan deze nieuwe situatie. Door wijziging van de locatie worden aanmeldingen niet tenietgedaan. Aanmelders kunnen evenwel binnen een week nadat Movisie hen over de gewijzigde locatie heeft geïnformeerd, zonder annuleringskosten verschuldigd te zijn, de aanmelding zonder nadere opgaaf van redenen ongedaan maken.
8.5    Bij annulering door Movisie van een Bijeenkomst of bij wijziging door Movisie van datum, locatie of aanvangstijd van een Bijeenkomst is Movisie tot geen enkele schadevergoeding of garantie gehouden.
8.6    De in dit artikel bedoelde akkoordverklaringen met een nieuwe datum en de opzeggingen wegens locatiewijziging dienen te worden gezonden aan Movisie evenementen: evenementen@movisie.nl.
8.7    Voor annulering van maatwerktrainingen gelden de voorwaarden die in desbetreffende de offerte zijn opgenomen.

9.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1    Movisie is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade met betrekking tot de levering van haar Producten en Diensten.
9.2    Mocht Movisie toch aansprakelijk worden gehouden voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Movisie in dat geval wordt uitgekeerd, te verminderen met eventueel het toepasselijke eigen risico, naar inhoud van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
9.3    Voorwaarde voor het eventueel ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper/ Deelnemer na de ontdekking of het hadden behoren te ontdekken van enige schade, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, de schade schriftelijk aan Movisie meldt.
9.4    Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Movisie vervalt één jaar nadat de overeenkomst is uitgevoerd, onverminderd de mogelijkheid van eerdere andere vervalgronden krachtens de wet.
9.5    Indien een goede uitvoering van de opdracht dit vereist zal Movisie derden inschakelen. Movisie is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of nalatigheid van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van Movisie. Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van Movisie willen beperken, gaat Movisie ervan uit en bevestigt zij zo nodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van Koper/ Deelnemer de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de Koper/ Deelnemer te aanvaarden.

10.    Privacy en geheimhouding

10.1    Movisie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Kopers van Producten en Deelnemers van Bijeenkomsten ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van (koop)overeenkomsten met de betrokkene en de afwikkeling hiervan. Koper/ Deelnemer wordt geacht bij acceptatie van de (koop)overeenkomst/ deze Voorwaarden, uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming te hebben gegeven voor het verwerken van deze persoonsgegevens door Movisie en de eventuele verwerkers van persoonsgegevens voor Movisie.
10.2    Movisie heeft haar privacy beleid aangepast aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Movisie heeft zodoende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG. Movisie verstrekt of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden, zoals andere bedrijven of organisaties, tenzij dit benodigd is voor de uitvoering van haar dienstverlening en tenzij Movisie hier krachtens de wet toe verplicht is. Movisie verwijst u graag naar haar Privacyverklaring waarin staat beschreven hoe wij met persoonsgegevens omgaan en wat uw rechten hierin zijn.
10.3    Het is Movisie en Koper/ Deelnemer niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is of zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Voor deze informatie geldt een geheimhoudingsplicht, tenzij de uitzondering van art. 10.2 van toepassing is.
10.4    De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst.

11.    Intellectuele eigendomsrechten

11.1    Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten van de Producten, Bijeenkomsten en Trainingen van Movisie, komen uitsluitend toe aan Movisie of aan licentiegevers of licentienemers van Movisie.
11.2    Het is Koper/ Deelnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Movisie, enige door Movisie aan Koper/ Deelnemer geleverde Product/ Dienst geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, te wijzigen, of na te maken.

12.    Klachten

12.1    Als u een klacht heeft over onze Producten, Bijeenkomsten of Trainingen, dan kunt u dit doorgeven via het klachtenformulier van Movisie. Geeft u een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van uw klacht. U ontvangt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, een reactie van ons. Meer informatie over de procedure voor het indienen en afhandelen van klachten leest u in ons klachtenreglement.
12.2    Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

13.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1    Op alle overeenkomsten tussen Movisie en Koper/ Deelnemer is het Nederlands recht van toepassing.
13.2    Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden en overeenkomsten tussen Movisie en Koper/ Deelnemer zullen worden beslecht door de rechtbank te Utrecht, tenzij de wet dwingend een andere bevoegde rechter aanwijst.

Stichting Movisie KvK: 30216139
januari 2020