10 initiatieven die werken aan het nieuwe verdelen

artikel - 21 september 2015
Het nieuwe verdelen vraagt om een andere rolverdeling

De overheid stelt u voor een dubbele uitdaging: én meer werken én meer zorgen. Gevolg is dat in uw gezin taken misschien opnieuw moeten worden verdeeld, om de participatiesamenleving te doen slagen. Emancipatie van mannen én vrouwen draagt hieraan bij. In het kader van de Participatieprijs 2014 ging Movisie op zoek naar inspirerende voorbeelden die al werken aan het nieuwe verdelen en daarbij oog houden voor (gender)diversiteit.

Uit het onderzoek ‘Division of Tasks’ (Van der Veer, 2014) blijkt dat mannen en vrouwen hun taken graag eerlijk willen verdelen, maar vaak onbewust blijven hangen in patronen die ons bijgebracht zijn in de samenleving. Dus als je moeder meer zorgtaken op zich nam dan je vader dan ben je geneigd dit onbewust ook meer in je eigen toe te passen. Daardoor dreigt de oproep tot meer eigen verantwoordelijkheid en het combineren van betaalde arbeid en de zorg voor kinderen en ouders vooral in de schoot van vrouwen te belanden.

Mannen als verzorger

Wanneer mannen extra taken op zich nemen in de zorg, ontstaat er ruimte binnen het gezin om taken anders te verdelen. Vrouwen moeten op hun beurt ruimte laten voor mannen en hen de zorg op hun eigen manier laten aanpakken. Projecten die mannen daarin ondersteunen zijn: M-pOwer van Stichting Vivaan, gericht op empowerment van alle mannen en jongens en Vaders van betekenis, gericht op alleenstaande vaders en vaders met een samengesteld gezin. De kracht van deze projecten is dat vaders een voorbeeldfunctie hebben voor hun eigen kinderen. Wanneer zij werken aan hun eigen status/gedrag zijn zij een rolmodel voor de jeugd.

Vrouwen in hun nieuwe rol

Maar wat als je als vrouw nog niet kunt deelnemen aan de maatschappij? Bijvoorbeeld doordat je alleenstaande moeder bent of geïsoleerd bent geraakt van de samenleving. Een project zoals Schilderswijk moeders van buurtcentrum de Mussen helpt deze vrouwen op weg. Ze zijn gebaseerd op ervaringsdeskundigen die de vrouwen helpen om weer deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Dit gebeurt door middel van empowerment en het leren van bepaalde vaardigheden.

Het nieuwe verdelen voor (mantel)zorgers

De participatiesamenleving vraagt ook meer van burgers in de rol van zorg. Om deze nieuwe taak goed in te kunnen vullen, moeten we zorg niet onderschatten en de waarde van zorg meer plek geven in onze samenleving. Mensen die werken in de zorg worden nu vaak ondergewaardeerd. Dit blijkt uit de salarissen van leerkrachten en contracten van crècheleidsters (de Correspondent). Ouders die nu graag al meer invloed willen hebben op de opvoeding van hun kinderen kunnen zich aansluiten bij een ouderparticipatiecrèche zoals De Oase. Bij deze crèches runnen de ouders de crèche zelf en delen zo ook de zorg.

Zorg slaat niet alleen op kinderen. Doordat er steeds minder geld is voor formele zorg wordt steeds meer een beroep gedaan op mantelzorgers. Zo ondersteunt Maak Mantelzorg Mogelijk mantelzorgers tussen de 18 en 65 jaar in het proces van mantelzorgen en combineren met werk en geeft de LEVgroep een training timemanagement voor mantelzorgers. Daarnaast ontstaan er ook initiatieven waar ontzorgd wordt door professionals of medische studenten die de zorg (tijdelijk) uit handen nemen, zoals bij Mantelaar.

En het huishouden…

Ook voor het huishouden en andere klussen is er een oplossing bedacht. Zo zijn er platforms ontstaan zoals Klusup.nl. Deze sites bieden een online mogelijkheid om alledaagse schoonmaak-, schilder-, tuin- en computerklussen tegen betaling aan te bieden. Zo houd je zelf meer tijd over en bied je werkgelegenheid voor die handige klusjesman of -vrouw uit de buurt.

Participatieprijs 2015/2016
Dit jaar is het thema van de Movisie Participatieprijs ‘deskundig door ervaring’. De inzet van ervaringsdeskundigen binnen zorg en welzijn krijgt steeds meer erkenning als nuttige - vaak dringend nodige - aanvulling op professionele hulpverlening. Movisie wil met de vierde Participatieprijs stimuleren dat initiatieven die ervaringskennis inzetten, breed gezien en gehoord worden. Inschrijving gebeurt via www.movisie.nl/participatieprijs

Reacties

Reageer op dit artikel

15 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.