3D-perspectief op volksgezondheid

4 juni 2014

In april leverde Movisie haar bijdrage aan het Nationaal Congres Volksgezondheid. Het thema van dit congres was ‘Perspectieven op volksgezondheid’. In een werksessie met ruim dertig professionals uit de gezondheidswereld werd nagedacht over de aansluiting tussen gezondheid en de drie decentralisaties. Een korte impressie.

Uitgangspunten veranderingen sociaal domein

Allereerst schetste Aletta Winsemius de ontwikkelingen in het sociale domein en de gemeenschappelijke uitgangspunten die de drie transities kennen. Dit zijn onder andere het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van burgers, de omslag van vraagsturing naar maatwerk en de integrale benadering van vraagstukken. Deze uitgangspunten waren herkenbaar voor de professionals die voornamelijk bij GGD’en werken aan de publieke gezondheid. Ook zijn ze zichtbaar in de ontwikkelingen in hun eigen werk. Opvallend was dat de deelnemers veelal aangaven weinig tot niet actief betrokken te worden bij de voorbereiding op de decentralisaties in de gemeenten waar ze werkzaam zijn. 

Gezondheidsprofessionals bron van kennis

Monitoring is een belangrijke taak van GGD’en en levert waardevolle kennis op over de gezondheid van burgers.  Deze kennis kan relevante  input zijn voor de beleidsvorming op onder andere de Nieuwe Wmo en de Jeugdwet. Ook in preventieve sfeer wordt veel werk verzet door de gezondheidsprofessionals waardoor gewerkt wordt aan de fysieke en mentale gezondheid van mensen. 

De aansluiting met welzijnsactiviteiten komt incidenteel voor, maar  van een logische verbinding is nog geen sprake. In de workshop hebben we een aantal voorbeelden gepresenteerd waar de verbinding wel wordt gemaakt. 

Droom: welbevinden als doel, gezondheid als resultaat

Om de deelnemers met een perspectief naar huis te laten gaan, hebben we met elkaar gedroomd over de verbinding tussen gezondheid en het sociale domein. De vraag die centraal stond was: Hoe ziet de verbinding tussen gezond en sociaal er over tien jaar uit in jouw praktijk?
De deelnemers droomden bijvoorbeeld dat:

  • De sociale - en gezondheidssector elkaar vinden en dezelfde taal spreken.
  • De hokjes gezondheid of/sociaal er niet meer toe doen. Het doel is leidend: welbevinden is het doel is en gezondheid één van de resultaten (omkering)
  • De GGD een ‘natuurlijke’ partner van gemeenten is.

Duidelijk werd dat investering op meerdere niveaus nodig is, om de droom te realiseren. Op het niveau van de professional is het nodig de verbinding te leggen  tussen de welzijnswerkers en gezondheidsbevorderaars. Dit kan bijvoorbeeld op wijkniveau plaatsvinden en door aansluiting te zoeken bij de ontwikkelingen rond sociale wijkteams. Op organisatieniveau moeten GGD’en aan gemeenten nog scherper duidelijk maken wat ze kunnen bijdragen aan een succesvolle transitie en transformatie. Inhoudelijk is het belangrijk dat de betrokken partijen in het sociale domein het gesprek aangaan  over ‘gezondheid’. Wat verstaan de verschillende partijen er eigenlijk onder, hoe breed of smal wordt het ingevuld en wat is de relatie tussen gezondheid en participatie? Het onderwerp vraagt lokale dialoog, om zo elkaar beter te begrijpen en de samenwerking te versterken.

‘Dit smaakt naar meer’

Deelnemers waren enthousiast over de workshop. Het  inzicht dat de gezondheidsprofessionals niet om de decentralisaties heen kunnen werd breed gedeeld. Net als de aansluiting van GGD’en op de ontwikkelingen waar gemeenten midden in zitten.

De workshop zoals hierboven beschreven en de scholing van gezondheidsprofessionals in de transitie en transformatie van het sociale domein, kan Movisie ook in uw organisatie verzorgen. Neem daarvoor contact met ons op.