Achtergrondinformatie Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’

Wat bieden we jouw gemeente als je meedoet?

12 oktober 2020

Het Verbetertraject ‘Samenwerken aan een betere toegang sociaal domein’, kort gezegd: Verbetertraject Toegang, is een opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Movisie, Werkplaatsen Sociaal Domein en Instituut voor Publieke Waarden begeleiden het traject in samenwerking met Ieder(in), Per Saldo, Mind, NDSD en Divosa. In het Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein.

Deelnemende gemeenten werken aan hun eigen verbeteropgaven en wisselen regionaal en landelijk kennis en ervaringen uit. Het resultaat van dit traject is een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning, waarin gemeenten, cliënten, inwoners en maatschappelijke partners samenwerken.

Hoe ziet het Verbetertraject Toegang eruit?

 • Aanmelding en intake – Vanaf 2 november tot en met 4 december 2020 kunnen geïnteresseerde gemeenten zich aanmelden. Daarop volgt een intakegesprek. In december 2020 zal bekend zijn welke gemeenten zullen starten in de tweede tranche met een traject. Tijdens het project zullen op verschillende momenten volgende groepen gemeenten van start gaan. De individuele trajectduur zal per gemeente verschillen. De intensiteit en doorlooptijd van het verbetertraject sluit aan bij jullie mogelijkheden en wensen. De looptijd van het programma is enkele jaren.
 • Zicht op de verbeteropgave – Bij de start formuleert jouw gemeente samen met jullie samenwerkingspartners wat er wel goed gaat wat (nog) niet goed gaat bij de toegang. Dit wordt vergeleken met andere gemeenten en vervolgens wordt er een plan gemaakt. In deze stap wordt jullie gemeente ondersteund met de Zelfscan Toegang en experts. De ontwikkelopgave kan betrekking hebben op allerlei opgaven in de toegang, zowel binnen de Wmo, Jeugdwet als Participatiewet. De ontwikkelopgave wordt duidelijk na de Zelfscan. In de Zelfscan komen 7 thema’s aan bod:
 1. De ondersteuning in het ondersteuningsplan is passend en samenhangend
 2. De ondersteuning in het ondersteuningsplan is toekomst- en levensloopbestendig
 3. Inwoners hebben regie en zeggenschap  
 4. Toegangsmedewerkers zijn deskundig
 5. Toegangsmedewerkers hebben handelingsruimte om te doen wat nodig is
 6. Het toegangsproces is transparant en eenvoudig   
 7. Er wordt gewerkt aan factoren in de context die het functioneren van de toegang beïnvloeden
 • Leren en verbeteren – In landelijke en regionale leerbijeenkomsten delen de deelnemende gemeenten kennis over thema’s en vraagstukken die in de praktijk spelen. Beschikbare kennis en inzichten uit andere programma’s worden benut en er vindt afstemming met de Werkplaatsen Sociaal Domein plaats. Voor zover nodig kunnen er ook een aantal lokale bijeenkomsten worden opgezet. In jouw gemeente zet je lokale bijeenkomsten en sessies op waarin met lokale partners wordt gewerkt aan de opgaven die in de vorige fase zijn vastgesteld.
 • Reflectiefase – De opgedane ervaringen en geleerde lessen worden in deze fase op landelijk niveau gebundeld en gedeeld. Deze ervaringen en lessen vinden hun weg naar landelijke niveau en worden daar zo nodig opgepakt. Je wilt de toegang niet alleen nú verbeteren, maar ook veiligstellen voor de nabije toekomst. We bespreken dit met elkaar en formuleren waar nodig acties om de doorontwikkeling en verbetering tot een blijvend succes te maken. Met deze ervaringen en kennis inspireer je vervolgens weer andere gemeenten en partijen om de toegang ook te verbeteren.

Samenhang met andere lopende projecten en programma’s 

Naast het Verbetertraject Toegang zijn er andere (landelijke) programma’s die verwant en relevant kunnen zijn. Het is goed om met elkaar te verkennen of er slimme combinaties te maken zijn. Dit bespreken we graag bij de intake. Relevante programma’s zijn onder andere Cliëntondersteuning, Zorg voor Jeugd, In voor mantelzorg, Verbetertraject hulpmiddelenversterking. Het kan zijn dat er binnen deze programma’s ook gewerkt wordt aan één van de aspecten van toegang, we gaan graag met je in gesprek over hoe we dit kunnen verbinden.

Aanmelding en intake

Aanmelden
Aanmelden voor de tweede tranche is inmiddels niet meer mogelijk. Tot en met 4 december 2020 konden geïnteresseerde gemeenten zich aanmelden voor de tweede tranche.

Deelnemen aan de derde tranche? Houd de pagina movisie.nl/toegang in de gaten voor de werving van de derde tranche en meld je aan voor de nieuwsbrief.