Achtergrondinformatie Verbetertraject Toegang

6 april 2021

In Verbetertraject Toegang werken gemeenten aan verbetering van de toegang tot hulp en ondersteuning binnen het sociaal domein. Dit doen ze door lokaal te leren en verbeteren. Gemeenten formuleren eigen verbeteropgaven en gaan daarmee aan de slag. Movisie helpt en begeleidt ze om dit samen met inwoners, professionals en vanuit beleid te doen.

In dit traject werkt Movisie samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Ieder(in), Per Saldo, Mind, NDSD en Divosa. Er wordt voortgebouwd op het toepassen van bestaande kennis en nieuwe kennis over aanpakken voor het verbeteren van de toegang. Hiervoor wordt onder andere samengewerkt met de Werkplaatsen Sociaal Domein. 

Deelnemende gemeenten wisselen regionaal en landelijk kennis en ervaringen uit. Het resultaat van dit traject is een merkbaar verbeterde toegang tot ondersteuning, waarin gemeenten, cliënten, inwoners en maatschappelijke partners samenwerken.  

Definitie toegang  

In dit verbetertraject duidt toegang op de wijze waarop mensen terecht kunnen bij de gemeente met hun vraag om ondersteuning in het dagelijks functioneren. Gemeenten kunnen dit op hun eigen manier organiseren. Het beschikbaar komen van ondersteuning en zorg loopt via loket(ten), via sociale wijkteam(s) of via andere eerstelijns professionals, zoals huisarts of diens praktijkondersteuner en sociaal werker.  

Het verbetertraject legt de focus op de periode dat een inwoner ondersteuning nodig heeft in het dagelijks functioneren, onafhankelijk van of hij of zij zich daar bewust van is. Met de inwoner wordt het gesprek gevoerd over die hulp, tot het moment dat daadwerkelijk hulp wordt geboden. Het traject richt zich niet op de feitelijke uitvoering van de ondersteuning en zorg. 

Hoe ziet het Verbetertraject Toegang eruit? 

Een gemeentelijk leer- en verbetertraject bestaat uit verschillende componenten. Dit traject richt zich op zeven uitgangspunten voor een goede toegang tot het sociaal domein.

 1. De ondersteuning in het ondersteuningsplan is passend en samenhangend.
 2. De ondersteuning in het ondersteuningsplan is toekomst- en levensloopbestendig. 
 3. Inwoners hebben regie en zeggenschap.
 4. Toegangsmedewerkers zijn deskundig. 
 5. Toegangsmedewerkers hebben handelingsruimte om te doen wat nodig is. 
 6. Het toegangsproces is transparant en eenvoudig.
 7. Er wordt gewerkt aan factoren in de context die het functioneren van de toegang beïnvloeden.

Waar richt Verbetertraject Toegang zich op? 

Het traject zicht zich onder andere op de volgende punten bij de gemeente:  

 • fysieke, telefonische, digitale en/of virtuele plekken waar inwoners terecht kunnen  
 • het actief informeren en bereiken van inwoners 
 • het toegangsproces en de werkwijzen, het mandaat en de deskundigheid van de toegangsmedewerkers  
 • samenwerking binnen en tussen partijen in het toegangsproces ten behoeve van een effectieve en efficiënte toegang tot ondersteuning en zorg, zodat ook (vroeg)tijdig en proactief interveniëren mogelijk is. NB. Onder ‘partijen’ verstaan we ook mensen die actief in de ‘sociale basis’ en professionals uit de 1e en 2e lijn. 

Lokaal leren en verbeteren  

De gemeente ontwikkelt, in samenwerking met de begeleiders, een eigen leer- en verbeterplan. In dit verbeterplan wordt kennis gedeeld die aansluit op (één van) de zeven uitganspunten van het landelijke programma. Het verbeterplan wordt ontwikkelt in samenspraak met inwoners,  professionals en beleidsmedewerkers die actief zijn in de toegang. Bijvoorbeeld door het uitzetten van een toegangsscan, waarna gezamenlijk wordt verkend wat belangrijke verbeterpunten zijn en wat prioriteit heeft. Dit wordt vertaald naar het verbeterplan. Als gemeente werk je gedurende het hele proces nauw samen met de begeleiders vanuit Movisie/VNG. 

Leer- en kennisbijeenkomsten  

Gemeenten leren van elkaar door verschillende leerbijeenkomsten te organiseren. In deze bijeenkomsten ga je in gesprek met andere gemeenten over de aanpak, knelpunten en uitdagingen. Ook kun je je laten inspireren door de aanpak en opgaven van andere gemeenten uit het land. Landelijk worden er kennisdeelbijeenkomsten georganiseerd; deze zijn toegankelijk voor een groter publiek en worden ingestoken op een thema, vraagstuk of doelgroep.  

Monitoren van de eigen verbeteropgaven 

Gemeenten, uitvoerders en inwoners gaan lokaal met elkaar aan de slag om de toegang te verbeteren. Welke verbeteropgaven formuleren zij, hoe verloopt het proces en leidt het tot merkbare veranderingen voor inwoners en uitvoerders? We verzamelen hierover data uit de lokale praktijk, zodat we zicht krijgen op het realiseren van gewenste resultaten en wat daarin wel en niet werkt. Dit biedt lokaal en landelijk informatie om te verantwoorden, maar vooral om met elkaar van te leren en te verbeteren. 

Samenhang met andere lopende projecten en programma’s  

Naast het Verbetertraject Toegang zijn er andere (landelijke) programma’s die verwant en relevant kunnen zijn. Relevante programma’s zijn onder andere Cliëntondersteuning, Zorg voor Jeugd, In voor mantelzorg en het Verbetertraject hulpmiddelenversterking. Het kan zijn dat er binnen deze programma’s ook gewerkt wordt aan één van de aspecten van toegang. Deze kennis en ervaringen verbinden we met elkaar en zorgen ervoor dat ook daar gebruik van gemaakt wordt. 

Heb je vragen over Verbetertraject Toegang? Of interesse in deelname? Neem contact op met Bora Avric voor meer informatie of een verkennend gesprek.