Bijdragen aan samenleving maakt gezond

artikel - 18 november 2016
Sociaal en gezond

Zelfredzaamheid, sociale netwerken, contact, mantelzorg, vrijwilligerswerk, een zinvolle dagbesteding, voldoende inkomen, al deze factoren hebben invloed op zowel de ervaren als de feitelijke gezondheid. Vaak in positieve zin, soms in negatieve zin. Artsen weten het. Sociale professionals weten het. Sociaal maakt gezond. 'We weten het allemaal, maar toch is het nodig dat het sociaal werk laat zien hoe het bijdraagt aan gezondheid', aldus auteur Aletta Winsemius.

In het dossier Wat Werkt bij Sociaal en Gezond zet Movisie, aan de hand van het Participatiewiel, op een rij wat uit onderzoek bekend is over de relatie tussen sociaal en gezond. Hiermee helpen we professionals en beleidsmakers om een brug te slaan. Met als doel betere hulp aan mensen in een kwetsbare situatie, het voorkomen dat zij in de problemen komen of dat hun problemen verergeren. Een aantal bevindingen uit het dossier:

  • Daklozen leven gemiddeld 15 jaar korter dan mensen met een dak boven hun hoofd.
  • 87 procent van de mensen die dagelijks contact heeft met hun familie is gelukkig.
  • Ouderen die vrijwilligerswerk doen, leven langer dan ouderen die dit niet doen.
  • Werklozen hebben 63 procent meer kans om vroegtijdig te overlijden dan werkenden.

Rol voor professionals en vrijwilligers

Het zijn vaak sociale professionals én vrijwilligers die een rol spelen wanneer mensen problemen of beperkingen ervaren op deze terreinen. Zij helpen bij het versterken, veranderen of uitbreiden van het sociale netwerk. Zij ondersteunen mantelzorgers door respijtzorg te bieden. Zij dragen bij aan het creëren van plaatsen waar mensen zinvol hun dag kunnen besteden. Sociale professionals en vrijwilligers leveren een bijdrage aan gezondheid.

Congrestival Sociaal en gezond

Wat betekent het leggen van de verbinding tussen sociaal en gezond voor jouw werk? Het Congrestival Sociaal & Gezond, dat plaatsvindt op 30 mei 2017 in Utrecht, is een uitnodiging aan innovatieve professionals uit de gezondheidszorg en professionals uit het sociaal werk om ideeën uit te wisselen en samen aan de slag te gaan.

De bijdrage van sociale factoren aan gezondheid

Download de infographic (pdf) door op de afbeelding hieronder te klikken.

Samenwerking

Vanuit de Wmo en de decentralisaties wordt een andere manier van werken verwacht. Hulp en ondersteuning moet beter aansluiten bij het leven van de hulpvrager. Hulp wordt niet meer alleen vanuit één discipline geleverd. Een probleem komt immers bijna nooit alleen, maar raakt meerdere levensdomeinen tegelijk. De samenwerking tussen het sociaal domein en de domeinen zorg, (publieke) gezondheid en preventie verdient aandacht.

Realiseer het met een transitiearena van Movisie

Movisie kan kosteloos een transitiearena verzorgen voor gemeenten en/of zorg- en welzijnsorganisaties om nieuwe verbindingen tussen welzijn, preventie, eerstelijns gezondheidszorg en publieke gezondheid te realiseren. In een transitiearena gaan participanten met elkaar op zoek naar nieuwe ‘rules of the game’. Met deze vorm van kennisdeling en uitwisseling werken we samen aan lokale verandering. Lees meer.

Meer en beter

Volgens Aletta Winsemius kan de samenwerking meer, beter, steviger en vanzelfsprekender. 'De kennis en ervaring van sociaal professionals kan worden ingezet bij preventie, in de publieke gezondheid, door de eerstelijns gezondheidszorg, in de langdurige zorg. Hoe de verbinding in de lokale praktijk gestalte krijgt, is afhankelijk van de wensen, behoeften en mogelijkheden van alle betrokkenen in die lokale praktijk: bewoners in al hun rollen (patiënt, cliënt, mantelzorger, helpende buur of vriend, vrijwilligers, werknemer), professionals (uit alle betrokken domeinen), de organisaties waarvoor zij werken, financiers (zoals zorgverzekeraars) en de gemeente.'

Preventie

Of het nu gaat om jong of oud, mensen met of zonder beperking, lichamelijk, psychisch of verstandelijk of over mensen met of zonder schulden, iedereen moet zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk, in hun vertrouwde omgeving wonen. Dit werkt alleen als er meer aandacht is voor preventie, in de breedste zin van het woord, en voorkomen in plaats van oplossen of genezen.

Reacties

Geweldig document!

Dit dossier sterkt ons eens te meer om vol in te blijven zetten op digitale sociale innovatie.

Zo proberen wij invulling te geven aan 2 belangrijke onderwerpen uit dit dossier:
- uitvoeren betaald werk: we realiseren 11.7 % meer uitstroom uit de bijstand door digitale persoonlijke aandacht. Kijk op http://arbeid.presentmedia.nl/
- anderen ontmoeten: we geven ouderen op de juiste manier persoonlijke digitale aandacht en zorgen ervoor dat zij op een eenvoudige en leuke manier kunnen netwerken, zodat zij isolement kunnen voorkomen of tegengaan. Kijk op http://sociaalisolement.presentmedia.nl/

We zullen dit dossier actief citeren om gemeenten, werkpleinen en zorg- en welzijnsorganisaties mee te krijgen in de beweging die we in het sociale domein willen bewerkstelligen! Dank!

Arno Naafs

Beste Arno,

Bedankt voor je positieve reactie. Het is fijn om te horen dat jullie er iets aan hebben. Daar doen wij het dan weer voor.

Groet,
Aletta

Beste mensen

Wat een fijn document!
En wat een prachtige waardering van de vrijwilligers die met 'Natuurlijk, een netwerkcoach!' al die jaren de sociale support van anderen versterken. van overleven naar opleven.

Sociaal maakt gezond? jazeker! Wij gaan er voor. juist in de komende jaren.
Benieuwd naar ervaringen bij welzijn. zorg en wmo ? kijk op www.natuurlijkeennetwerkcoach.nl

hartelijke groet en felicitaties!
Martin

Dank je wel, Martin!

Reageer op dit artikel

9 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.