Bijzonder gemeentepanel over versterken sociale basis

Op 10 november tijdens conferentie Empowerment

3 november 2017

In het nieuwe regeerakkoord heeft sociale cohesie een belangrijke plek. Hoe kunnen gemeenten investeren in de empowerment van kwetsbare burgers? Welke lessen kunnen we leren van de praktijk? Op 10 november gaan vier voorlopers uit de gemeentewereld hierover met elkaar in debat tijdens conferentie Empowerment: naar een sterke sociale basis.

Deelnemers aan het debat zijn Herm Kuipers (Manager Samenleven Gemeente Amersfoort), Marijke Andeweg (regisseur eenzaamheid, Gemeente Amsterdam), Arjo Klamer (voormalig wethouder gemeente Hilversum en hoogleraar Economie van de Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit) en Raf Janssen (wethouder Gemeente Peel en Maas).

Polarisatie voorkomen

Om ook kwetsbare inwoners mee te laten doen moeten we maatschappelijke belemmeringen wegnemen, ontplooiingskansen bieden en beperkingen serieus nemen. Gemeenten kunnen dit faciliteren. Tijdens het congres ‘Empowerment: naar een sterke sociale basis’ kunt u kennis uitwisselen over empowerment als een denk- en handelingskader voor het versterken van de sociale basis. Empowerment is iets dat op alle niveaus ruimte biedt aan mensen met een fysiek, mentaal of sociaal probleem. Wat kunnen mensen zelf (met inachtneming van hun beperkingen), wat kunnen ze samen? Wat kunnen professionals en wat kan beleid? In hoeverre kan beleid en bestuur eraan bijdragen dat professionals en mensen samen op een empowerende manier werken? Jenny Boumans (Trimbos-Instituut), professor Anja Machielse (Universiteit van Humanistiek) en Pieter Hilhorst (politicoloog, publicist en actieonderzoeker op het sociaal domein) gaan tijdens het congres in op empowerment als denk- en handelingskader. Een gemeente die wil werken aan sociale cohesie en zonder visie voorzieningen optuigt en betrekkingen organiseert, mist kansen en dreigt zelfs polarisatie te versterken. Voormalig wethouder Hilhorst:  “De overheid doet voortdurend een beroep op het netwerk van kwetsbare mensen. Maar ze investeert er zelf niet in. Ik noem dat een parasitaire overheid.” Hij schetst de randvoorwaarden voor een beleid dat wél gestoeld is op empowerment en leidt tot een sterke sociale basis.

Debat

Wethouder Raf Janssen (Peel en Maas) stelt zich de opdracht om meer dan ooit de burger aan het stuur te laten en daarbij de kwetsbare burger niet te vergeten. Herm Kuipers werkt op een innovatieve manier aan het versterken van sociale cohesie in Amersfoort en Marijke Andeweg pioniert in Amsterdam met een nieuwe, gemeentebrede aanpak van eenzaamheid. Het versterken van de sociale basis vanuit empowerment gebeurt op steeds meer plaatsen, ook vanuit gemeentelijk beleid. In het debat hoort u hoe deze voorlopers het probleem aanpakken en wat de kernelementen van hun aanpak zijn en u krijgt handvatten voor uw eigen praktijk. Hoe kun je omgaan met belemmerende structuren? Hoe stuur je op het uitvoerend niveau? Of is dat niet meer aan de orde in tijden van burgerbetrokkenheid en informeel netwerken? Deze vragen en veel meer komen aan bod in het debat onder leiding van Tanja Bubic, dagvoorzitter van Empowerment: naar een sterke sociale basis.  

Workshops

Aansluitend op het debat komen goede voorbeelden, zoals zelfbeheer en kwartiermaken, aan bod in interactieve workshops. U kunt kiezen uit de volgende workshops:

  • Grote woorden, kleine daden: over sociale teams, de sociale basis en empowerment. Door Ard Sprinkhuizen, associate lector Maatschappelijk Werk bij Inholland en Dick Jansen, regiodirecteur van Dock Haarlem
  • Persoonlijke lessen van Paulo Freire in Chili. Door Lou Repetur en Mellouki Cadat-Lampe, Movisie
  • Asset-Based Community Development: Empowerment start bij bewoners in de wijk. Door Jaap Ikink, docent NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden
  • Kwartiermaken, ruimte voor ‘anders zijn’. Door Doortje Kal (promoveerde op een studie naar Kwartiermaken) en Madeleine Prinsen, gepensioneerd ervaringsdeskundig kwartiermaakster en freelance HEE-docent.
  • Samen doen we het zelf - werken aan de sociale basis binnen zelfbeheerde voorzieningen. Door Max Huber, onderzoeker Hogeschool van Amsterdam en Karla Nijnens, manager HVO-Querido.
  • Samen werken aan ruimte voor cliëntorganisaties. Door Marrig van der Werf (projectleider Herstel & Participatie en  Herstelcollege, stichting KernKracht) en Anouk Poll (adviseur Thuis in de Wijk, Movisie.