Bouwstenen voor een effectieve sociale interventie - deel 1

Bouwsteen 1: de interventie goed beschrijven

U heeft een succesvolle aanpak ontwikkeld en deze in de praktijk uitgeprobeerd. U krijgt positieve reacties van uitvoerders en van de doelgroep. Inmiddels heeft u de nodige ervaring opgedaan en ziet dat uw aanpak zijn vruchten afwerpt. Wat kunt u nog meer doen om van uw aanpak een effectieve sociale interventie te maken? In deze serie artikelen dragen wij vijf bouwstenen aan voor een effectieve sociale interventie, met downloads naar ondersteunende producten waar u zo mee aan de slag kunt.

Het op papier zetten van een interventie is een ontzettend leerzaam proces. U maakt uw impliciete kennis over uw aanpak expliciet en u denkt kritisch na over de verschillende onderdelen van uw interventie. Een interventie is een systematische werkwijze om een bepaald doel te bereiken. Een interventie is daarmee concreet en handelingsgericht. Dat maakt het juist zo geschikt voor reflectie: welk maatschappelijk vraagstuk lost het op, wat doet de aanpak nu eigenlijk en waarom? Tijdens het schrijven kunt u zo al tot belangrijke inzichten komen. Wat zijn de sterke kanten van de interventie en op welke punten kan deze nog wel verbeterd worden? Door anderen te betrekken bij het op papier zetten van uw interventie komt er een proces van uitwisseling, feedback en verrijking op gang.

Handboek

Een handboek maakt uw interventie toepasbaar voor anderen. Een handboek wordt ook wel handleiding, draaiboek, toolkit of handreiking genoemd. In zo’n handboek zet u uw interventie zo concreet mogelijk op papier, zodat anderen met het handboek in de hand uw interventie in praktijk kunnen brengen. De Schrijfwijzer Hoe schrijf ik een handboek ondersteunt u daarbij. In de Schrijfwijzer zit een format voor een handboek welke u flexibel kunt gebruiken. Vanuit dit format worden allemaal vragen over uw interventie gesteld. Dit helpt u de eigen interventie zo volledig mogelijk op te schrijven. Ook leert u uw interventie aan de hand van deze vragen nog beter kennen. Het stimuleert u om uzelf af te vragen waarom u de aanpak op deze manier doet en niet anders. Ook komen mogelijke hiaten aan het licht: wat is er nog meer nodig om uw interventie met succes toe te passen.

Voorbeelden van vragen:

  • Wat is het hoofddoel van de interventie?
  • Wat zijn de meer concrete subdoelen?
  • Wie is de doelgroep en hoe wordt de doelgroep geselecteerd?
  • Welke activiteiten worden ondernomen?
  • Wat is de locatie van uitvoering?
  • Welke kennis en vaardigheden hebben uitvoerders nodig?

Interventiebeschrijving

Als u al een handboek hebt, dan is een mooie vervolgstap om een interventiebeschrijving te maken voor opname in de databank Effectieve sociale interventies. Zo kunt u uw interventie verder verspreiden. Een interventiebeschrijving geeft de stand van zaken rondom uw interventie weer.U brengt alle beschikbare informatie over de interventie zelf, de onderbouwing, de uitvoering, de praktijkervaringen en de effectiviteit in kaart.  Het geeft inzicht in wat de sterke punten van de interventie zijn en welke punten nog verbetering nodig hebben. De interventiebeschrijving laat ook zien wat passend vervolgonderzoek zou kunnen zijn.

Als u uw interventie aangemeld hebt voor opname in de databank, krijgt u een werkblad met handleiding om uw interventiebeschrijving te maken. Ook leest een adviseur van Movisie gratis mee en stelt met een frisse blik verhelderende vragen. De bezoeker van de databank krijgt door uw interventiebeschrijving zicht op de inhoud en kwaliteit van uw interventie. Als de bezoeker ervoor kiest om met uw interventie aan de slag te gaan, neemt hij/zij contact met u op voor het handboek en eventuele andere ondersteuning.

Een goede beschrijving is de basis

We onderscheiden vijf bouwstenen voor een effectieve sociale interventies: de beschrijving, de onderbouwing, evaluatie van praktijkervaringen, monitoring en effectonderzoek. De eerste bouwsteen, de beschrijving, is daarbij de basis. Als u van uw bouwstenen een toren bouwt en u trekt de onderste bouwsteen er onderuit, dan valt de toren om. Bij aanmelding voor de databank worden interventies daarom door onafhankelijke praktijkbeoordelaars ook beoordeeld op het niveau goed beschreven. Een belangrijke kwaliteitsstap die we ook voor onze bezoekers zichtbaar willen maken. Juist bij deze eerste bouwsteen valt doorgaans de meeste winst te behalen.

Meer lezen

Meer informatie en voorbeelden vindt u in de volgende publicaties: