Decentralisaties hebben ingrijpende gevolgen voor roze burgers

artikel - 29 september 2014
Afbeelding bij Decentralisaties hebben ingrijpende gevolgen voor roze burgers

Het kabinet zet bij de komende decentralisaties in op de participatiemaatschappij. Daardoor krijgen de gemeenten vanaf 2015 meer taken en moeten zij maatwerk gaan leveren. Dit heeft voor kwetsbare bevolkingsgroepen ingrijpende gevolgen. In de handreiking ’LHBT-emancipatie - De drie decentralisaties’ gaat Movisie in op mogelijke gevolgen voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Transseksuele burgers (LHBT’s) en op hoe gemeenten hun beleid kunnen afstemmen. Ook is er een handreiking over hoe gemeenten het Lokale LHBT-beleid dat zij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, in een tijd van decentralisaties en bezuinigingen kunnen borgen.

Judith Schuyf en Mandy Mienes, de auteurs van de handreiking ‘De drie decentralisaties’: 'Door de decentralisaties vervalt het beleid voor kwetsbare groepen, en gaan gemeenten zich meer richten op individuele behoeftes van burgers. Het gevaar bestaat dat daardoor seksuele voorkeur en genderidentiteit niet meer vanzelfsprekend op de agenda komen. In de afgelopen jaren hebben tientallen gemeenten en LHBT-belangenorganisaties samen een netwerk opgebouwd om meer expertise op het thema LHBT te krijgen. Het opbouwen en borgen van deze expertise vereiste veel inspanning. Maar die kennis blijkt nodig, om de vraag van de burger straks voldoende in te kunnen schatten. Een voorbeeld is dat veel LHBT’s geen vanzelfsprekend mantelzorgnetwerk hebben, omdat de familie zich van hen heeft afgekeerd vanwege het geloof of om andere redenen. De buren mogen vaak niet weten dat ze LHBT zijn. In reguliere voorzieningen voelen LHBT’s zich vaak niet herkend en daardoor uitgesloten.'

Regionaal samenwerken

De decentralisaties bieden ook kansen. In de handreiking vertelt Wethouder Frings van Nijmegen dat  de gemeentelijke taken qua omvang enorm toenemen. Hij verwacht dat gemeenten dit niet meer alleen kunnen. Zeker kleine gemeenten zullen het moeilijk krijgen. Daarom is regionale samenwerking noodzakelijk. Hij ziet hierdoor kansen om aandacht voor LHBT’s op plaatsen te krijgen waar die tot nu toe niet aanwezig was. Een ander voorbeeld: in Zeeland voeren Goes, Middelburg en Vlissingen gezamenlijk het LHBT-beleid uit, en ligt de praktische uitvoering grotendeels bij  het Anti Discriminatie Bureau Zeeland, in samenwerking met COC Zeeland. Dit alles in nauwe samenwerking met de betrokken ambtenaren. Zo ligt de uitvoering dicht  bij de beleidsvorming.

Organiseren van expertise op lokaal niveau

Judith Schuyf en Mandy Mienes: 'In veel gemeenten vormen de sociale wijkteams het centrale punt in de uitvoering van het gemeentelijke beleid. Zij bestaan vooral uit generalisten, die snel kunnen inschatten wat er nodig is. Als je LHBT’s echt mee wilt nemen binnen je beleid is het wenselijk dat de leden van sociale wijkteams algemene kennis van de situatie van LHBT’s hebben en specifieke kennis over hoeveel LHBT’s er in hun wijk wonen en welke speciale problemen zich voordoen’. In de handreiking geven zij diverse tips hoe men deze expertise kan organiseren.

Jeugd

De auteurs gaan ook in op de gevolgen van de decentralisaties voor de psychosociale gezondheid van LHBT’s. Ontwikkelen van een veilig leefklimaat voor de jeugd is belangrijk. De experts binnen de wijkteams die het jeugdbeleid gaan uitvoeren moeten goed weten dat jonge LHBT’s door een vaak vijandige omgeving op school en thuis meer risico lopen op eenzaamheid, depressie en suïcidaal gedrag. 'Een gezin, één plan, één regisseur' kan daarom voor hen soms verkeerd uitpakken. Ook met betrekking tot dit onderwerp is het van belang dat de experts in de wijk worden gevoed door professionals die goed op de hoogte zijn van wat er speelt.

Hoe borgen we LHBT-beleid in turbulente tijden?

Ruim veertig Nederlandse gemeenten zijn actief aan de slag met veiligheid en sociale acceptatie van hun LHBT-bewoners. Het gaat om het bestrijden van discriminatie, het bevorderen van een veilige leefomgeving, voorlichting in het onderwijs, het vergroten van weerbaarheid en toegankelijkheid van sport. Tot en met 2014 worden deze gemeenten ondersteund door het programma Lokaal LHBT-beleid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In de afgelopen jaren is dankzij gezamenlijke inspanningen veel voor LHBT's verbeterd. Door de decentralisaties en vooral door de bezuinigingen, ontstaan nieuwe risico’s voor LHBT-burgers. Hoe kunnen zij na 2014 het LHBT-beleid duurzaam borgen op een manier die past in het huidige beleid? In de handreiking ‘LHBT-emancipatie: Hoe borgen we LHBT-beleid in turbulente tijden?’ beschrijft Els Meijsen (Movisie) welke mogelijkheden er zijn voor gemeenten om hun beleid te borgen.

Download de handreikingen ’LHBT-emancipatie - De drie decentralisaties’ en ‘LHBT-emancipatie: Hoe borgen we LHBT-beleid in turbulente tijden?’.

Meer lezen

Lees ook het artikel over LHBT'ers binnen de Wmo dat in het Wmo Magazine verscheen 'De antwoorden zijn er al, nu de vragen nog'. En het artikel 'Hoe borgen we LHBT-beleid in turbulente tijden?'

Foto: Daan Stringer