Denk mee over het Participatiewiel!

artikel - 17 september 2014
Afbeelding bij Denk mee over het Participatiewiel!

Het participatiewiel van Movisie is aan een verandering toe en krijgt een nieuw jasje. Het door Movisie ontwikkelde participatiewiel brengt de samenhang tussen die verschillende vormen van participatiebevordering in beeld. Centraal in het participatiewiel staan de individuele doelen van kwetsbare burgers om te participeren in de samenleving. Ook de relatie tussen de relevante wettelijke kaders is in beeld gebracht. Wilt u uw mening delen over hoe het wiel verbeterd kan worden? Plaats uw reactie onder dit artikel of stuur een mail aan de contactpersonen.

Uit de reacties die we tot nu toe al ontvingen, blijkt dat de basisgedachte van het wiel vanuit het perspectief van het individu goed werkt, maar dat er nog mogelijkheden voor verbetering zijn in de geformuleerde doelen en activiteiten. ‘We vinden het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken input te verzamelen om het Participatiewiel goed toepasbaar te maken voor zowel individuen, professionals als beleidsmakers’ zegt Charlotte Hanzon, adviseur Participatie bij Movisie. Een greep uit de reacties:

‘Het participatiewiel gaat over jou en mij, het gaat uit van het individu, maar deze heeft altijd een relatie met zijn of haar omgeving’
‘Zouden de doelen van het individu niet als werkwoorden geformuleerd moeten worden? Het is een proces waar je altijd aan blijft werken.’
‘Gaat het doel zelfstandig functioneren eigenlijk wel over participatie? Het is eerder een voorwaarde om te kunnen participeren’
‘Ook relevant is de vraag of burgers wel mogen participeren. Bijvoorbeeld bij mensen met een psychische aandoening staat de maatschappij daar lang niet altijd voor open. Hier ligt zowel een maatschappelijke als een persoonlijke opgave.’

Participatiewiel is vernieuwd

In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Bekijk hier het vernieuwde Participatiewil (2015)

Nieuwe impulsen

De wettelijke kaders veranderen vanaf 1 januari 2015. Dit is al aangepast in het voorlopige ontwerp (zie bijlage). Wellicht moeten de doelen en activiteiten zoals we deze in 2010 geformuleerd hebben ook anders omschreven worden. Wat denkt u? ‘Bovendien hebben de verschillende overkoepelende thema’s en doelen nu nog geen plek. Deze willen we meer naar voren laten komen in het nieuwe Participatiewiel. Bijvoorbeeld armoede, gezondheid, zingeving of veiligheid', aldus Marjoke Verschelling, adviseur Participatie bij Movisie. Ideeën over hoe deze thema’s in het wiel verweven kunnen worden, suggesties voor aanpassing van de doelen of activiteiten of de vormgeving van het wiel, horen we graag van u! Op basis van deze reacties en meer kunnen we het Participatiewiel een nieuwe impuls geven en hopen we dit najaar een nieuwe versie te kunnen presenteren.

Kansen voor burgers, organisaties en gemeenten

Veel verschillende organisaties bieden ondersteuning aan kwetsbare mensen om maatschappelijk te participeren. Het door Movisie ontwikkelde participatiewiel brengt de samenhang tussen die verschillende vormen van participatiebevordering in beeld. Download de handreiking voor activeerders en de handreiking voor gemeenten. Bekijk ook een filmpje over het huidige Participatiewiel.

  • Het wiel helpt gemeenten het aanbod in beeld te brengen. Dit is een eerste stap naar meer samenhang en beter gebruik van het aanbod.
  • Het wiel helpt bij het in samenhang oppakken van de decentralisaties in het sociale domein.
  • Het wiel kan organisaties helpen hun aanbod duidelijker voor het voetlicht te brengen, zowel bij gemeenten als bij andere mogelijke financiers en samenwerkingspartners.
  • Het wiel maakt kansen voor verbreding zichtbaar: nieuwe doelgroepen, nieuwe financiers en nieuwe activiteiten.
  • Het wiel maakt inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn voor cliënten en bevordert de doorstroom.

Visie achter het wiel

  • Doelen centraal: Kern van het participatiewiel zijn de zes doelen waar activering of participatiebevordering op gericht kan zijn. Een indeling in doelen sluit het meest aan bij het keuzeproces van de cliënt.
  • Aanbod ordenen in plaats van de cliënt indelen: Met het participatiewiel kan het aanbod worden geordend. Cliënten kunnen, samen met hun begeleiders, vervolgens een pakket op maat samenstellen uit het aanbod in verschillende ‘partjes’ van het wiel.
  • Niet alleen betaald werk: De meeste ladders zijn gemaakt voor Wwb-cliënten en concentreren zich op (uiteindelijke) toeleiding naar betaald werk. De focus van Movisie ligt bij de kwetsbare burgers. Daarom zijn ook andere vormen van maatschappelijke participatie in het wiel opgenomen.

Opbouw van het wiel

Centraal in het participatiewiel staan de doelen van kwetsbare burgers. Daaromheen staan activiteiten die mensen kunnen ondernemen om die doelen te behalen. In de buitenste rand staan de verschillende wettelijke kaders waaruit de ondersteuning bij het gaan ondernemen van die activiteiten uit gefinancierd kunnen worden. Bij elk van de doelen en activiteiten zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Globaal zijn dat individuele ondersteuning, ondersteuning binnen een groepssetting en ondersteuning door beïnvloeding van de omgeving. Deze vormen van ondersteuning zijn niet in het wiel opgenomen, maar kunnen wel met behulp van de doelen en activiteiten in het wiel worden geordend.

Uw ideeën

We horen graag uw ideeën ter verbetering van het wiel. Laat ze achter onderaan dit artikel of neem contact op met de contactpersonen. Alvast hartelijk dank!

Meer informatie

In de toolbeschrijving van het Participatiewiel vindt u nog een powerpoint presentatie met allerlei projecten, methoden en activiteiten geordend naar de doelen van het Participatiewiel ter inspiratie en een ‘lege’ presentatie waarin u uw eigen aanbod kunt invullen. Lees ook het artikel over het Participatiewiel in de praktijk in de gemeente Culemborg van Binnenlands Bestuur en een interview met Movisie-adviseur Marjet van Houten door Zorg + Welzijn.

 

Downloads
participatiewiel-2014

Reacties

Per 1 Januari 2015 treed de Participatie wet in werking, dit houd in dat mensen Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning , mijn vraag in het kader van de participatie wet en ambtenaar of dit wel goed gaat lopen voor cliënten in de bijstand ?
1) Meer druk op cliënten, hoe haal je de druk hierbij weg ?
2) Er worden vacatures door je strot heen gedrukt zonder dat er rekening gehouden word met je beperkingen hoe word er hiermee rekening gehouden ?
3) Coaching is nu al ver te zoeken hoe word de coachende rol van een ambtenaar ingevuld ?
4) Om misbruik te voorkomen van cliënten m.a.w. hoe word er onderscheid gemaakt van een participerende deelnemer en een normale werknemer ?
5) Zou ondernemerschap mogelijk kunnen zijn d.m.v. Participatie ?
Bij mij als voormalige participatie deelnemer is er aardig misbruik gemaakt van mijn good wil door de gemeente hiervoor behoed ik mezelf graag voor een 2e keer maar ook andere deelnemers wil ik daar graag voor behoeden, het is niet de bedoeling dat je helemaal opbloei in het geen waar je mee bezig bent en daarna alles moet gaan afbreken wat je hebt opgebouwd dit tast je eigenwaarde aan en daar is de participatie wet niet voor bedoeld, het is juist de bedoeling om terug de maatschappij in te kunnen stromen zodat reguliere arbeid weer opgepakt kan worden met nieuwe kansen en mogelijkheden, de toekomst weer rozengeurig in kunnen gaan zien denk maar eens “zet je Roze bril eens op”
Mijn kennis en ervaring cq oplossingen als wwb ér zou ik graag willen schetsen

Ik heb twee ideeen over het participatiewiel:
1) Gezondheid kan randvoorwaardelijk zijn voor participatie, kan mi in die zin ook een participatiedoel zijn. Er zijn diverse verbanden aangetoond tussen gezondheid en participatie en andersom.
2) Vanuit maatschappelijk perspectief is ook de vraag of burgers wel mogen participeren relevant. Als het bijvoorbeeld gaat over mensen met een psychische aandoening staat de maatschappij lang niet altijd open. Hier ligt een maatschappelijke opgave en voor de burger in kwestie (vaak) een persoonlijke opgave. Het werken aan participatie kan hier niet los van worden gezien.

Hoi, ik heb twee suggesties die in elkaars verlengde liggen:
i) de eerste refereert aan het mensbeeld dat iedere persoon en iedere organisatie al dan niet expliciet heeft. Ik pleit er voor mensen in hun kracht te plaatsen. Praat daarom niet over kwetsbare burgers maar over burgers in een kwetsbare positie. In de psychiatrie en de hulp aan mensen met een beperking is dit concept al goed doorgedrongen. Je duwt jou en mij in een hoek als je me een kwetsbare burger noemt. Je spreekt me dan niet aan op mijn kracht maar op mijn beperking, ik krijg een negatief etiket en daarmee heb je de eerste slag verloren.
ii) IKaanZ. In Limburg hebben we actief burgerschap vertaald in het concept: IKaanZ. Actief burgerschap gaat niet over de ander, het gaat over mij en jou. Dat is een diepe paradigmashift. Actief Burgerschap vraagt van mij dat ik aan zet kom, of ik nu miljonair ben, burgemeester, wethouder, ambtenaar, verpleegkundige, onderwijzer. Van ieder van ons vraagt actief burgerschap ander gedrag. Zo gezegd gaat het participatiewiel niet over de ander, het gaat over jou en mij. het wiel zou dan kunnen worden aangeduid als het IKaanZwiel. Het gaat dan over mijn partiticiperen, mijn inkomen, mijn maatschappelijke bijdrage, enz. Nog scherper geformuleerd: Hoe ik participeer, wat ik verdien, wat ik voor maatschappelijke bijdrage lever, wat ik nodig heb, enz. Dit refereert aan NLP als vakgebied. Taal heeft een oppervlakte structuur en een dieptestructuur. In de oppervlaktestructuur laten we vaak dingen weg. 'De wereld gaat ten onder' of 'In een grote stad is het altijd gevaarlijk". Wat we dan weglaten is dat het onze persoonlijke observatie en mening is. Eigenlijk zeg je: diepte structuur: voor zover ik het weet en ik het kan overzien is het naar mening in de grote altijd gevaarlijk. Dus, Actief Burgerschap of participatie is taalkundig een kreet. Het krijgt pas inhoud als duidelijk wordt hoe de verbinding is met de persoon die het uitspreekt en de persoon op wie het gericht is. Ik stuur jullie dit ook per mail. Graag bereid verder mee te denken.

Reageer op dit artikel

2 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.