Denk mee over het Participatiewiel!

artikel - 17 september 2014
Afbeelding bij Denk mee over het Participatiewiel!

Het participatiewiel van Movisie is aan een verandering toe en krijgt een nieuw jasje. Het door Movisie ontwikkelde participatiewiel brengt de samenhang tussen die verschillende vormen van participatiebevordering in beeld. Centraal in het participatiewiel staan de individuele doelen van kwetsbare burgers om te participeren in de samenleving. Ook de relatie tussen de relevante wettelijke kaders is in beeld gebracht. Wilt u uw mening delen over hoe het wiel verbeterd kan worden? Plaats uw reactie onder dit artikel of stuur een mail aan de contactpersonen.

Uit de reacties die we tot nu toe al ontvingen, blijkt dat de basisgedachte van het wiel vanuit het perspectief van het individu goed werkt, maar dat er nog mogelijkheden voor verbetering zijn in de geformuleerde doelen en activiteiten. ‘We vinden het belangrijk om vanuit verschillende invalshoeken input te verzamelen om het Participatiewiel goed toepasbaar te maken voor zowel individuen, professionals als beleidsmakers’ zegt Charlotte Hanzon, adviseur Participatie bij Movisie. Een greep uit de reacties:

‘Het participatiewiel gaat over jou en mij, het gaat uit van het individu, maar deze heeft altijd een relatie met zijn of haar omgeving’
‘Zouden de doelen van het individu niet als werkwoorden geformuleerd moeten worden? Het is een proces waar je altijd aan blijft werken.’
‘Gaat het doel zelfstandig functioneren eigenlijk wel over participatie? Het is eerder een voorwaarde om te kunnen participeren’
‘Ook relevant is de vraag of burgers wel mogen participeren. Bijvoorbeeld bij mensen met een psychische aandoening staat de maatschappij daar lang niet altijd voor open. Hier ligt zowel een maatschappelijke als een persoonlijke opgave.’

Participatiewiel is vernieuwd

In het nieuwe Participatiewiel staat de leefwereld van mensen nadrukkelijk centraal. Bekijk hier het vernieuwde Participatiewil (2015)

Nieuwe impulsen

De wettelijke kaders veranderen vanaf 1 januari 2015. Dit is al aangepast in het voorlopige ontwerp (zie bijlage). Wellicht moeten de doelen en activiteiten zoals we deze in 2010 geformuleerd hebben ook anders omschreven worden. Wat denkt u? ‘Bovendien hebben de verschillende overkoepelende thema’s en doelen nu nog geen plek. Deze willen we meer naar voren laten komen in het nieuwe Participatiewiel. Bijvoorbeeld armoede, gezondheid, zingeving of veiligheid', aldus Marjoke Verschelling, adviseur Participatie bij Movisie. Ideeën over hoe deze thema’s in het wiel verweven kunnen worden, suggesties voor aanpassing van de doelen of activiteiten of de vormgeving van het wiel, horen we graag van u! Op basis van deze reacties en meer kunnen we het Participatiewiel een nieuwe impuls geven en hopen we dit najaar een nieuwe versie te kunnen presenteren.

Kansen voor burgers, organisaties en gemeenten

Veel verschillende organisaties bieden ondersteuning aan kwetsbare mensen om maatschappelijk te participeren. Het door Movisie ontwikkelde participatiewiel brengt de samenhang tussen die verschillende vormen van participatiebevordering in beeld. Download de handreiking voor activeerders en de handreiking voor gemeenten. Bekijk ook een filmpje over het huidige Participatiewiel.

  • Het wiel helpt gemeenten het aanbod in beeld te brengen. Dit is een eerste stap naar meer samenhang en beter gebruik van het aanbod.
  • Het wiel helpt bij het in samenhang oppakken van de decentralisaties in het sociale domein.
  • Het wiel kan organisaties helpen hun aanbod duidelijker voor het voetlicht te brengen, zowel bij gemeenten als bij andere mogelijke financiers en samenwerkingspartners.
  • Het wiel maakt kansen voor verbreding zichtbaar: nieuwe doelgroepen, nieuwe financiers en nieuwe activiteiten.
  • Het wiel maakt inzichtelijk welke mogelijkheden er zijn voor cliënten en bevordert de doorstroom.

Visie achter het wiel

  • Doelen centraal: Kern van het participatiewiel zijn de zes doelen waar activering of participatiebevordering op gericht kan zijn. Een indeling in doelen sluit het meest aan bij het keuzeproces van de cliënt.
  • Aanbod ordenen in plaats van de cliënt indelen: Met het participatiewiel kan het aanbod worden geordend. Cliënten kunnen, samen met hun begeleiders, vervolgens een pakket op maat samenstellen uit het aanbod in verschillende ‘partjes’ van het wiel.
  • Niet alleen betaald werk: De meeste ladders zijn gemaakt voor Wwb-cliënten en concentreren zich op (uiteindelijke) toeleiding naar betaald werk. De focus van Movisie ligt bij de kwetsbare burgers. Daarom zijn ook andere vormen van maatschappelijke participatie in het wiel opgenomen.

Opbouw van het wiel

Centraal in het participatiewiel staan de doelen van kwetsbare burgers. Daaromheen staan activiteiten die mensen kunnen ondernemen om die doelen te behalen. In de buitenste rand staan de verschillende wettelijke kaders waaruit de ondersteuning bij het gaan ondernemen van die activiteiten uit gefinancierd kunnen worden. Bij elk van de doelen en activiteiten zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. Globaal zijn dat individuele ondersteuning, ondersteuning binnen een groepssetting en ondersteuning door beïnvloeding van de omgeving. Deze vormen van ondersteuning zijn niet in het wiel opgenomen, maar kunnen wel met behulp van de doelen en activiteiten in het wiel worden geordend.

Uw ideeën

We horen graag uw ideeën ter verbetering van het wiel. Laat ze achter onderaan dit artikel of neem contact op met de contactpersonen. Alvast hartelijk dank!

Meer informatie

In de toolbeschrijving van het Participatiewiel vindt u nog een powerpoint presentatie met allerlei projecten, methoden en activiteiten geordend naar de doelen van het Participatiewiel ter inspiratie en een ‘lege’ presentatie waarin u uw eigen aanbod kunt invullen. Lees ook het artikel over het Participatiewiel in de praktijk in de gemeente Culemborg van Binnenlands Bestuur en een interview met Movisie-adviseur Marjet van Houten door Zorg + Welzijn.

 

Downloads
participatiewiel-2014