Digitale tools maken inwonerparticipatie niet vanzelf divers

Onderzoek ’Divers met digitaal’

Gemeenten zetten steeds vaker digitale middelen in om inspraak en participatie van een diverse groep inwoners te stimuleren. Maar organiseren ze dit ook op zo'n manier dat je kunt verwachten dat er inderdaad een meer diverse groep deelnemers gaat meedoen? Die vraag staat centraal in 'Divers met digitaal', masterscriptie van Aan-Age Dijkstra.

In het onderzoek staan zes praktijkvoorbeelden centraal: Gemeentepeiler in Rotterdam, Ik Praat Mee in Dronten, Uithoorn Denkt Mee, digitale wijkchats in Den Haag, de Stem van West in Amsterdam en Mijn Wijkplan in Nijmegen.
In alle gevallen wil de gemeente door de inzet van digitale hulpmiddelen ook andere doelgroepen dan de ‘usual suspects’ bij inspraak en participatie betrekken. De factoren leeftijd en etniciteit noemen ze daarbij vaak expliciet. Gemeenten zien de inzet van digitale middelen doorgaans als experiment, en hebben geen hoge verwachtingen van het effect ervan.

Lees het artikel 'Digitale tools effectief benutten. Vijf lessen voor inclusieve burgerparticipatie' 

Taalvaardigheid

Het onderzoek maakt duidelijk dat de digitale middelen die gemeenten gebruiken laagdrempelig zijn, niet tijdgebonden, en weinig tijd vragen van burgers om eraan mee te doen. Met tijdsinvestering als participatiebevorderende factor houden ze dus goed rekening.
Als het gaat om andere factoren die de participatie bevorderen, valt er nog het nodige te winnen. Zo zouden de gebruikte digitale trajecten bijvoorbeeld meer rekening kunnen houden met doelgroepen die minder taalvaardig zijn. Ook zouden de gemeenten meer kunnen doen om burgers te mobiliseren tot deelname aan het digitale participatietraject. In de meeste gevallen blijft het bij het sturen van een brief of flyer aan alle inwoners.
Digitale hulpmiddelen hebben de potentie om inspraak en burgerparticipatie diverser te maken, concludeert Dijkstra in zijn onderzoek, maar ze zijn geen wondermiddel en gemeenten moeten aan de bak om de mogelijkheden ervan te verzilveren.

Divers met digitaal?

Een onderzoek naar de potentie van digitale burgerparticipatie om een diverse groep deelnemers te realiseren. Masterscriptie Aan-Age Dijkstra, Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit, Nijmegen.