Diversiteitsbeleid in de maatschappelijke opvang

artikel - 16 december 2011
Afbeelding bij Diversiteitsbeleid in de maatschappelijke opvang

Diversiteitbeleid betekent dat u als instelling voor maatschappelijke opvang rekening houdt met verschillen tussen mensen. In bijvoorbeeld opvang voor daklozen kwamen jarenlang voornamelijk autochtone mannen. De hulp- en dienstverlening werd hier op afgestemd. Door aandacht te besteden aan diversiteit voorkomt u dat één bepaalde groep het uitgangspunt is.

De huidige groep mensen die behoefte heeft aan maatschappelijke opvang vertoont een grote diversiteit in leeftijd, sekse, etniciteit, seksuele voorkeur, religie en het al dan niet hebben van een beperking. In een organisatie met een goed diversiteitsbeleid hebben medewerkers oog voor alle mogelijke combinaties van deze persoonlijke kenmerken. Een persoonsgerichte benadering van cliënten komt hierdoor dichterbij.

Kruispuntdenken

Diversiteitsbeleid is gebaseerd op kruispuntdenken. Kruispuntdenken gaat een stapje verder dan het denken in doelgroepen. We staan allemaal op een denkbeeldig kruispunt van sekse, leeftijd, seksuele voorkeur, etniciteit, religie en beperkingen. U kunt eigenlijk geen beleid maken voor vrouwen, allochtonen, jongeren, gehandicapten, moslims of homo’s. Het zijn geen aparte doelgroepen. Niemand heeft namelijk nooit alleen een leeftijd of een etniciteit of een sekse. Maar niet alle persoonlijke kenmerken zijn altijd even belangrijk of doen er evenveel toe.

Een voorbeeld

Een vrouw van Surinaamse afkomst verblijft in een voorziening voor begeleid wonen. De andere bewoners zijn allemaal autochtone mannen. Een medewerker van de voorziening zegt tegen haar dat het vast niet gemakkelijk is om de enige allochtoon te zijn tussen autochtonen. De vrouw is enigszins verbaasd over deze opmerking. Dat zij de enige allochtoon is, is voor haar geen issue. Dat heeft ze immers vaker meegemaakt. Maar om de enige vrouw te zijn, vindt zij wel lastig. Het ‘mannen onder elkaar’-sfeertje zorgt ervoor dat zij zich vaak buitengesloten voelt.

Medewerkers

Wat heeft een medewerker van de maatschappelijke opvang nodig om rekening te houden met diversiteit in het contact met cliënten? Het gaat om houding, kennis en vaardigheden. Wilt u hier meer over weten? Download de publicatie ‘Sensitiviteit voor diversiteit. Informatie en tips voor medewerkers in de maatschappelijke opvang in contact met cliënten’.

Management

Als u als organisatie diversiteitsbeleid wilt ontwikkelen, zijn de volgende thema’s van belang:

  • deskundigheidsbevordering medewerkers
  • personeelsbeleid
  • faciliteiten
  • toegankelijkheid
  • integratie diversiteitsbeleid

In de publicatie ‘Thema’s voor diversiteitsbeleid in de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen’ vindt u meer informatie en tips. MOVISIE biedt op diversiteitsbeleid trainingen en adviezen aan. Voor meer informatie over diversiteitsbeleid en de ondersteuningsmogelijkheden van MOVISIE kunt u contact opnemen met Hanneke Felten.