Doe mee aan de pilots voor kwetsbare jongeren!

5 oktober 2018

Wil je bijdragen aan een integrale en toekomstgericht aanpak voor kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid? Wil je onderdeel uitmaken van een gezamenlijk en inspirerend proces waarin we met elkaar leren en de landelijke ontwikkeling een impuls geven? Ben je werkzaam in het sociaal domein bij een gemeente, welzijnsorganisatie, jeugdzorg of praktijk/speciaal onderwijs?

Doe dan mee aan één van deze pilots. Inschrijven kon tot en met 17 oktober 2018. Heb je vragen, neem gerust even contact op met Gery Lammersen, Marjet van Houten of Anna van Deth.

Aansluiten bij motivatie en leefwereld jongeren

Om de handen ineen te slaan en te benadrukken dat we samen aan zet zijn hebben de ministeries van VWS, SZW, OCW en Justitie & Veiligheid het initiatief genomen en in november vorig jaar een bestuurlijke Jongvolwassenen-top georganiseerd. Op deze top hebben gemeenten, de Rijksoverheid en maatschappelijke partijen uit de domeinen zorg, werk, onderwijs en veiligheid zich uitgesproken om de verkokering te doorbreken en over de grenzen van de eigen wereld heen te stappen. We hebben het hele netwerk nodig. Allemaal hebben we een deel van de oplossing in handen. De komende vier jaar zoeken we samen de grenzen letterlijk en figuurlijk op om kansen te creëren voor minder zelfredzame jongeren. De organisaties die bij voornoemde activiteiten - voor zover nu bekend - een actieve rol willen spelen bij de ondersteuning van regio’s zijn: Movisie, NJi, Divosa, Ingrado BvK, VNG, UWV, SBB, MBO Raad en werkgeversorganisaties.

Doel van de pilot Toekomstplan op maat is om een impuls te geven aan de ontwikkeling van het zo-geheten toekomstplan waarbij de jongere centraal staat, de focus bij de toekomst ligt en de eigen kracht en het netwerk van de jongere wordt ingezet.  

We zijn op zoek naar vijf tot zes regio’s die mee willen doen aan een experimentele aanpak om een toekomstplan op maat voor de jongere te ontwikkelen. We willen leren wat het vraagt van professionals, organisaties en financiers om vanuit de behoefte van de jongere doelen te stellen en integrale ondersteuning te bieden vastgelegd in een gezamenlijk plan. We bouwen voort op inzichten uit bestaande methodes en werkwijzen. En gaan in een leernetwerk met professionals en met hulp van jongeren zelf aan de slag onder het motto ‘samen lerend doen wat werkt’. De deelnemende regio’s krijgen ondersteuning van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en Movisie.

Dat het investeren in jongeren die buiten beeld zijn geraakt bestuurlijke durf, een brede maatschappelijke coalitie, ruimte om te experimenteren en verdere professionalisering vraagt, moge duidelijk zijn. Voor de pilot: Jongeren buiten beeld zijn we op zoek naar drie regio’s die hier verandering in willen brengen en die mee willen doen aan een experimentele aanpak. We maken voor hen een traject waarin we voortbouwen op inzichten uit eerdere experimenten met en onderzoeken naar jongeren buiten beeld. We gebruiken een mix van instrumenten die goed passen bij taaie vraagstukken en die zijn gebaseerd op het denken uit de transitiekunde. Door met deze mix van instrumenten te werken willen we een beweging in gang zetten die niet ophoudt bij de laatste bijeenkomst. Idealiter leggen we een basis voor het verder integraal samenwerken om jongeren buiten beeld beter te bereiken, motiveren en ondersteunen. De drie deelnemende regio’s krijgen ondersteuning van Movisie.

Meedoe is niet meer mogelijk.

Meer zicht krijgen op wat nodig is

Om jongeren integraal te ondersteunen op een manier die aansluit bij hun leefwereld, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In de praktijk blijken de nieuwe beleidsuitgangspunten eigen regie en maatwerk echter vaak lastig te realiseren. De versnippering binnen het sociaal domein en het nog te weinig betrekken van jongeren zelf staan de ontwikkeling van een toekomstgerichte aanpak in de weg. Doel van de pilots is om meer zicht te krijgen op wat het vraagt van professionals, hun organisaties en hun financiers om toekomstgericht, integraal en vanuit de behoeften van jongeren te werken.

Ondersteuning regio’s

De ondersteuning voor deelnemers bestaat onder meer uit een gezamenlijke analyse en startfoto op regionaal niveau en een op maat gesneden plan van aanpak voor ondersteuning en begeleiding gedurende het traject. We bieden niet alleen advies over inhoud en aanpak maar helpen ook om de resultaten te borgen in beleid en uitvoering. We doen dat onder het motto ‘samen lerend doen wat werkt’ en met het oog daarop investeren we in een vitaal leernetwerk voor professionals.
De lessen die we in deze pilots leren, vertalen we naar landelijk toepasbaar materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnontwikkeling, beroepsprofielen en veldnormen.

Aanmelden

Je kon je aanmelden t/m 17 oktober 2018.  De voorwaarden voor deelname aan de pilots worden nader toegelicht op de genoemde website. Een belangrijke daarvan is dat minimaal twee van de volgende groepen hierbij samenwerken:

  • Welzijn (jongerenwerk, wijkteams, Wmo-voorzieningen);
  • Jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb, jeugdbescherming, jeugdreclassering) en jeugdgezondheidszorg;
  • Gemeentelijke diensten werk en inkomen en RMC/leerplicht;
  • Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO.