Doe mee met het leernetwerk bemoeizorg gericht op goede samenwerking!

Zijn jullie een van de vijf of zes deelnemers?

Grijp je kans: in 2024 start Movisie met een leer- en verbetertraject in vijf tot zes lokale praktijken (gemeente of regio) om samen met alle betrokken organisaties te werken aan het verbeteren van de bemoeizorg aan mensen met onbegrepen gedrag en zorgmijders. Het doel is om de huidige praktijk goed te analyseren. Zowel wat er goed gaat als waar er stagnatie optreedt. En vervolgens samen verbetervoorstellen te ontwikkelen, deze daadwerkelijk in praktijk te brengen en uit te proberen. Movisie begeleidt dit traject en geeft intensieve ondersteuning aan de praktijken die meedoen. Op 1 februari van 10. 00 - 11.30 uur organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst.

Waarom dit verbetertraject?

Sinds de invoering van de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn veel inspanningen verricht voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning aan mensen met ‘onbegrepen gedrag’. Desondanks raken deze mensen nog vaak buiten beeld of mijden zij de zorg. Tegelijkertijd werken de betrokken zorgpartijen dikwijls langs elkaar heen. 

In de voorbije jaren is meerdere keren geconstateerd dat er hiaten zijn in de samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties, waardoor mensen niet of niet tijdig de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Soms is er ook daadwerkelijk geen passende zorg, ondersteuning of huisvesting voorhanden. 

Het gevolg is vaak dat de situatie escaleert en de zorg en politie in moet grijpen. In de eerste plaats is dat belastend en traumatiserend voor de persoon in kwestie zelf en in de tweede plaats is het belastend voor de buurt en nabije omgeving van de persoon. Ook de betrokken zorgorganisaties kijken vaak in onmacht toe. Zij spannen zich in ‘naar behoren’ maar lopen aan tegen grenzen van het ‘systeem’. 

Dit project is erop gericht om deze negatieve spiraal te doorbreken, de samenwerking te versterken en continue, doeltreffende zorgverlening te bieden, waar nodig buiten de gekleurde lijntjes.

Aanpak: leer- en verbetertraject

In dit leer- en verbetertraject brengen we vertegenwoordigers van lokale partijen die betrokken zijn bij bemoeizorg, bij elkaar. Aan de hand van een aantal stappen wordt toegewerkt naar een gezamenlijk verbeterdoel met bijbehorende verbeteracties. Deze krijgen vorm in de uitvoeringspraktijk, met de bedoeling om hier al doende van te leren en te komen tot een blijvend resultaat. Uiteindelijk moet dit leiden tot een beter functionerende bemoeizorgketen waardoor mensen met onbegrepen gedrag eerder en betere zorg en ondersteuning krijgen. De ervaringen en inzichten uit de verschillende lokale praktijken worden vervolgens vertaald in landelijke aanbevelingen voor verbetering van bemoeizorg.

Voor wie?

Lokale partijen die met elkaar een (informeel) samenwerkingsverband (willen) vormen om samen te werken aan een goed functionerend netwerk voor bemoeizorg aan mensen met onbegrepen gedrag die de zorg mijden en baat hebben bij outreachende assertieve zorgverlening. Denk daarbij onder andere aan de GGD, GGZ, verslavingszorg, politie, maatschappelijke opvang, dak- en thuislozenzorg, sociaal wijkteam, huisartspraktijken, welzijnswerk, woningcorporaties. Vertegenwoordigers van deze partijen vormen het lokale projectteam. Met ondersteuning van Movisie werken zij aan het leer- en verbetertraject.

Wat biedt Movisie aan de lokale projectteams?

Elk lokaal projectteam bemoeizorg wordt gekoppeld aan twee medewerkers van Movisie. Zij begeleiden het leer- en verbetertraject. De projectteams doorlopen in een jaar tijd de volgende stappen:

  • Analyse uitgangssituatie (aan de hand van interviews, observaties, documenten).
  • Bespreken en vaststellen verbeterambities (startbijeenkomst).
  • Werken aan verbeteracties c.q. leervragen (met begeleiding Movisie).
  • Tussentijdse evaluatie (focusgroepen) en bijstellen/aanscherpen doelen en acties.
  • Werken aan continuïteit en duurzame aanpak (plan voor bestendiging).

Movisie zorgt voor zorgvuldige afstemming op de lokale vraagstukken en speelt in op specifieke vragen. Ook organiseren zij naar behoefte onderlinge werkbezoeken bij de deelnemende partijen. De medewerkers van Movisie zijn de continue aanjagers van het leer- en verbetertraject.

Landelijke kennisverspreiding

Om bemoeizorg in de praktijk duurzaam te verbeteren, verwerven en bundelen we gedurende het project veel kennis en praktijkinzichten. Het gaat dan om het volgende:

  • Ophalen en ontwikkelen van kennis voor het optimaliseren van bemoeizorg.
  • Identificeren van de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren bij de uitvoering van bemoeizorg.
  • Kennis voor professionals over bemoeizorg en preventie daarvan.
  • Onderscheiden en duiden van de verschillende rollen van alle medewerkers in de bemoeizorgketen en inzicht in de noodzakelijke voorwaarden voor samenwerking en succesfactoren daarbij.
  • Borging van succesvolle samenwerking voor bemoeizorg.

Heb je interesse?

Spreekt deze praktische aanpak je aan en wil je je aanmelden om samen met andere betrokken lokale partners mee te doen met dit leer- en verbeterproject bemoeizorg? Neem dan contact op met Frank Zaadnoordijk of Sonja van Rooijen, werkzaam bij Movisie. We maken graag een afspraak om de mogelijkheden en verwachtingen met elkaar goed door te spreken.
 
We organiseren een digitale informatiebijeenkomst op 1 februari van 10.00 tot 11.30 uur. We geven uitleg over de opzet van het project en er is alle ruimte voor vragen. Natuurlijk kan je ons ook eerder benaderen met vragen.

Meld je aan via onderstaande link voor de bijeenkomst op 1 februari, we sturen dan tijdig een link toe voor de digitale vergadering. Je bent van harte welkom!

Aanmelden digitale informatiebijeenkomst leernetwerk bemoeizorg