Duurzaam effectief en inclusief LHBTI-beleid met het Kwaliteitskompas

Sturen op kwaliteit en outcome

3 december 2019

Gemeenten en professionals zetten zich al jaren in om de sociale acceptatie en emancipatie van LHBTI personen te vergroten. Maar, hebben die inspanningen in de praktijk ook het gewenste effect? Voelen LHBTI-personen zich werkelijk veiliger? Dit zijn uitdagende vraagstukken waar gemeenten, sociaal professionals, uitvoerders en andere betrokkenen nog weinig inzicht in hebben.

Om LHBTI-vraagstukken effectief aan te pakken heeft Movisie een Kwaliteitskompas ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten en partners in zes stappen de effecten van hun LHBTI-beleid formuleren en tijdig achterhalen of de gezamenlijk gestelde doelen daadwerkelijk worden bereikt. De handreiking 'Meer grip op resultaat van LHBTI-beleid' zet deze praktische stap-voor-stapaanpak uiteen.

Download handreiking

Handreiking-Outcome-LHBTI-beleid 2021-0321.pdf 2.09 MB

LHBTI-personen verkeren vaak in kwetsbare en onveilige posities. Hardnekkige uitsluitingsmechanismen zoals het gebrek aan sociale acceptatie leiden veelal tot sociale isolatie, werkloosheid of zelfs suïcidale gedachten bij LHBTI-personen. De Regenbooggemeenten, maar ook andere betrokken gemeenten, zetten zich proactief in om de veiligheid, sociale acceptatie en emancipatie van LHBTI-personen te bevorderen. De vraagstukken rondom inclusiviteit van LHBTI-personen zijn niet makkelijk op te lossen, omdat er meervoudige oorzaken aan ten grondslag liggen. Hierbij ligt de oplossing niet enkel bij een beleidsaanpassing of bij de inzet van een organisatie, maar bij een gestructureerde en integrale aanpak. Voor dit soort complexe en diepgewortelde maatschappelijke problematieken heeft Movisie het Kwaliteitskompas ontwikkeld.

Het Kwaliteitskompas heeft als doel echte resultaten te bereiken. Het is een systematische aanpak van zes stappen die herhaald kunnen worden tot het gewenste en juiste resultaat is bereikt. Het Kwaliteitskompas helpt onder andere bij het (her)formuleren van de (concrete) doelen die samen met alle nodige betrokkenen worden geformuleerd. Het zorgt ervoor dat de juiste personen de juiste taken uitvoeren en dat de kwaliteit gewaarborgd wordt en blijft.

Een succesvoorbeeld uit de Regenboogstad Delft

Samen met lokale partners werkt de gemeente Delft aan een gezamenlijk gesteld doel: sociale acceptatie van LHBTI-personen. Hierbij werken ze volgens de methode omschreven in het Kwaliteitskompas. De gemeente Delft heeft brainstormsessies met lokale partners georganiseerd om vast te stellen wat sociale acceptatie betekent, om vervolgens te onderzoeken hoe het ervoor staat in Delft met de LHBTI-acceptatie. Hierbij wordt het beoogd maatschappelijk resultaat gesplitst in subdoelen. In het geval van Delft is dit het versterken van de weerbaarheid van LHBTI-personen en het versterken van sociale acceptatie door de omgeving. Vervolgens zijn ze aan de slag gegaan met de vraag welke activiteiten ingezet moeten worden om deze subdoelen te realiseren en ook hoe de outcome geëvalueerd moet worden. Deze plannen zijn vastgelegd in een Actieplan dat in 2019 in de begroting is vastgesteld door het college van B&W. Het Kwaliteitskompas helpt de gemeente Delft inzichtelijk te maken of het beleid effectief is en of de sociale acceptatie ook werkelijk toeneemt.

Zou je ook meer grip willen krijgen op het resultaat van het LHBTI-beleid of heb je interesse in de werkwijze van het Kwaliteitskompas? Download dan hier de gratis Handreiking LHBTI-emancipatie voor de stap-voor-stapaanpak van het Kwaliteitskompas.

Download handreiking outcome LHBTI-beleid

Tekst: Tamara Keers, projectmedewerker Inclusie en diversiteit bij Movisie