Eco-sociaal werk in jouw (werk)praktijk? Deel je ervaringen!

In Nederland ondervinden we de gevolgen van de klimaatcrisis en ecologische crisis, zoals warmere zomers, overstromingen en uitdroging van groen. Maar er zijn ook sociale gevolgen. De ecologische crisis en klimaatcrisis zijn verbonden met maatschappelijke kwesties als sociaaleconomische ongelijkheid, gezondheidsverschillen, gezonde leefomgeving, voedsel-, water- en luchtkwaliteit, mensenrechten en politieke macht. Deze sociale gevolgen gelden voor iedereen, maar vooral gemarginaliseerde groepen worden hierdoor kwetsbaarder. Daarom willen steeds meer professionals, initiatieven en organisaties zich richten op eco-sociaal werk. Welke mogelijkheden en belemmeringen zien sociaal werkers? En wat hebben zij hiervoor nodig? We zijn benieuwd naar jouw ervaringen dus vul de vragenlijst in.

Vul de vragenlijst in

Wat is eco-sociaal werk?

In Canada, de Verenigde Staten, Engeland en België, is eco-sociaal werk al langer bekend. Eco-sociaal werk zet zich in voor een duurzame samenleving die sociaal rechtvaardig is én de balans tussen mens en natuur herstelt. Concreet gaat het om initiatieven op wijkniveau of bij organisaties die ecologische en sociale doelen combineren. Die initiatieven richten zich niet enkel op het individu, maar ook op structurele oorzaken van sociaal onrecht en uitbuiting van mens, dier en planeet. Eco-sociaal werk ondersteunt groepen die onrecht ondervinden omdat hun natuurlijke omgeving en daarmee hun gezondheid en leefomgeving wordt aangetast. Daartoe ondersteunt het groene en sociale initiatieven, draagt het bij aan bewustwording ten aanzien van ecologie en klimaatrechtvaardigheid, denkt het mee over de inrichting van de stedelijke omgeving en probeert het bewoners hierbij te betrekken en beleid te beïnvloeden. Eco-sociaal werk is een benadering waarin vanuit waarden als duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid tussen mens, dier en natuur wordt nagedacht hoe de samenleving, zorg en welzijn vorm en inhoud kunnen krijgen.

De komende jaren willen we, Movisie met een samenwerkingsverband van organisaties en opleidingen in het sociaal domein, het eco-sociaal perspectief op sociaal werk verder onderzoeken en uitwerken. Hoe kunnen we uitgangspunten als duurzaamheid en rechtvaardigheid vertalen in de relatie tussen sociaal werkers en degenen die zij ondersteunen? Welke rol kan het sociaal werk innemen om sociale en ecologische doelen op een rechtvaardige manier te realiseren? Welke mogelijkheden en belemmeringen zien sociaal werkers? Wat hebben zij nodig?

Een eerste inventarisatie

Met deze vragenlijst willen we een eerste beeld krijgen van hoe sociaal werkers aankijken tegen eco-sociaal werk en de rol die zij in de klimaatcrisis en ecologische crisis en de sociale gevolgen daarvan kunnen en willen innemen. Dit helpt te verduidelijken hoe sociaal werk zich verhoudt tot de klimaat- en ecologische crisis en hoe eco-sociaal werk in de praktijk vorm krijgt. In een vervolg op deze inventarisatie willen we het debat hierover stimuleren (bijvoorbeeld door het organiseren van focusgroepen) om hierover uitgebreider het gesprek te voeren.

Doe je mee?

Je deelname aan deze vragenlijst is anoniem. Antwoorden zullen niet herleid worden naar een persoon. Aan het einde van de vragenlijst kun je wel je e-mailadres achterlaten om op de hoogte gehouden te worden over de resultaten. Het invullen kost je ongeveer 15 minuten.

Vul de vragenlijst in

Deze vragenlijst is tot stand gekomen vanuit een gezamenlijk initiatief van Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Movisie, Sociaal Werk Nederland, HAN University of Applied Sciences, Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool en Hogeschool Inholland.