Ervaringsdeskundigen geven lokale uitrol VN-verdrag Handicap een onvoldoende

‘Gemeente lijkt geen behoefte te hebben aan ervaringsdeskundigen’

Volgens ervaringsdeskundigen doen Nederlandse gemeenten te weinig om het VN-verdrag Handicap uit te rollen. Dat blijkt uit de antwoorden op een uitvraag die Movisie dit najaar organiseerde. 250 ervaringsdeskundigen vulden de vragenlijst in. Gemiddeld geven ze hun gemeente een 5,3. ‘De gemeente lijkt geen behoefte te hebben aan ervaringsdeskundigen’, zegt een van de respondenten.

In 2016 werd in Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Sinds die tijd zijn op allerlei plaatsen initiatieven gestart om er invulling aan te geven. Toch is het voor mensen met een beperking of handicap vaak niet mogelijk om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. De uitvraag van Movisie onder ervaringsdeskundigen in Nederlandse gemeenten bevestigt dat er nog erg veel moet gebeuren.

Onvoldoende

250 ervaringsdeskundigen vulden de vragenlijst in. 82,5% van hen draagt in de eigen gemeente bij aan de implementatie van het VN-verdrag Handicap. Hun rapportcijfers geven een duidelijk beeld: ze beoordelen de lokale uitrol van het verdrag in hun gemeente gemiddeld met een 5,3. ‘Het VN-verdrag is wel ondertekend, maar de praktijk van alle dag is anders’, aldus een respondent. 

Ook de samenwerking met de gemeente kan nog veel beter, vinden de ervaringsdeskundigen, al scoort die samenwerking een nipte voldoende: 5,8. Achter dit cijfer schuilt een tweeledig beeld: een deel van de respondenten kijkt hoopvol naar de samenwerking met de gemeente, zoekt naar de juiste vorm en ziet veel ruimte voor verbetering. Een aanzienlijk deel van de respondenten is echter zwaar teleurgesteld en geeft soms aan dat de samenwerking met gemeente is geëindigd.

1 respondenten
2 grafiek
3 huidige situatie
4 verbeteren uitrol
5 verbeteren samenwerking
6 verbeteren eigen rol
Alles bij elkaar

De uitkomsten weergegeven in illustraties door Hanna Maas

Ervaringsdeskundigen beoordelen hun eigen rol met een gemiddeld cijfer van 7,3. Respondenten geven aan over veel kennis te beschikken, maar geven aan vaak niet als serieuze gesprekspartner gezien te worden.

VN-verdrag Handicap

Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 is het VN-verdrag Handicap in Nederland van kracht. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Lees meer op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Leernetwerk en campagnes

De publicatie met de uitkomsten van de uitvraag bevat naast conclusies ook een aantal aanbevelingen. Zo wordt voorgesteld een landelijk en regionaal leernetwerk te organiseren, waar ervaringsdeskundigen en ambtenaren elkaar makkelijk kunnen vinden en bevragen, en waarin ze kennis en kunde met elkaar kunnen delen. In het regionale netwerk zou ook ondersteuning kunnen worden belegd voor ervaringsdeskundigen.

Daarnaast lijkt er ook behoefte aan kennis- en bewustwordingscampagnes. Deze kunnen landelijk en lokaal worden ingezet. In zo’n campagne kan aan een breed publiek beter duidelijk worden gemaakt waarom het VN-verdrag Handicap er is, wat het zo belangrijk maakt en waarom het noodzakelijk is dat er lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Die bewustwording lijkt nu nog te minimaal. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan om lokaal te komen tot betere samenwerkingsafspraken en het ontwikkelen van trainingsmateriaal. 

‘We hopen dat deze publicatie bijdraagt aan een succesvolle verdere uitrol van het VN-verdrag Handicap in alle Nederlandse gemeenten’, aldus Simon Timmerman en Joy Moonen van Movisie. 

Lees de volledige publicatie

Dit artikel kun je ook voorgelezen beluisteren via SoundCloud. De tekst gaat door onder het Luisteren-item.