FLOOR jongerencoaching: Als ik ooit aan het werk wil, waar begin ik dan nu?

20 april 2022

FLOOR jongerencoaching ontwikkelt een vernieuwende werkwijze om jongeren die uitgestroomd zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), stappen te laten zetten naar passend werk.

In deze werkwijze staat de bewezen effectieve methode Persoonlijke Toekomstplanning centraal. 

Waarom is een nieuwe werkwijze nodig?

In 2015-2016 verlieten bijna 11.000 leerlingen het vso. Van de leerlingen die na uitstroom uit het vso in 2018 geen onderwijs meer volgden, had 24 procent werk, al dan niet in combinatie met een uitkering. Bijna 60 procent van de jongeren met een uitstroomprofiel ‘arbeidsmarkt’ belandt in een uitkering, terwijl deze jongeren tijdens hun opleiding juist worden voorbereid op de stap naar de arbeidsmarkt (onderzoek 16-27; CBS, 2018).  

De ondersteuning om arbeidsparticipatie te vergroten van deze groep mensen is vooral gericht op wat de arbeidsmarkt te bieden heeft. Behoeften en wensen van diegene die wil werken staan zelden centraal. Daarnaast worden vso-leerlingen met de beste bedoelingen te weinig uitgedaagd door ouders, zorg en onderwijs. Gevolg hiervan is dat jongeren zichzelf niet goed kennen, belangrijke ervaringen mislopen, een niet realistisch beeld ontwikkelen van zichzelf en daardoor ook niet van hun toekomstmogelijkheden.   

Wat is FLOOR jongerencoaching?

Sinds 2014 werken vrijwillige jongerencoaches samen met jongeren die vastgelopen zijn aan eigen toekomstplannen, om zo stappen te zetten naar werk. Sinds 2018 gebeurt dit onder de noemer van FLOOR jongerencoaching. De stichting werkt volgens de bewezen effectieve methode Persoonlijke Toekomstplanning. Sinds 2018 hebben de vrijwillige FLOOR coaches bijna 100 jongeren begeleid, waarvan een gedeelte nog in het traject zit. Ongeveer 85% maakte het traject af en zette stappen richting zelfgekozen doelen, zoals het hebben van werk.

Wat houdt de ontwikkeling binnen het Platform in?

Op drie vso-scholen worden FLOOR coachtrajecten aangeboden. Uitgestroomde vso-leerlingen die stappen willen maken naar werk, maken samen met een FLOOR coach een persoonlijk toekomstplan en voeren dit plan uit. Geleerde lessen worden gedeeld in het Platform Werk Inclusief Beperking en met stakeholders van het project in regionale bijeenkomsten en een landelijke leerbijeenkomst.  

Wat te bereiken?

Op middellange termijn verwachten we dat inzet van vrijwillige FLOOR coaches bijdraagt aan meer duurzame banen voor uitgestroomde vso-leerlingen (impact).

Om deze doelstelling te behalen moeten kortetermijndoelen behaald worden (outcomes). De vso-leerlingen die het coachtraject volgen zullen zich ontwikkelen op werknemers-, netwerk- en vakvaardigheden. Hun zelfvertrouwen, intrinsieke motivatie en inzicht in hun interesses en gebruiksaanwijzing zal toenemen. Bij vso-scholen beogen we dat zij gaan ervaren wat de werkwijze van Persoonlijke Toekomstplanning en samenwerking met vrijwillige coaches oplevert. Zowel voor de jongere (zoals hierboven beschreven) als voor de school zelf (minder belasting en meer maatwerk).