Gemeente Noordoostpolder: Zinvolle dagbesteding voor iedereen

17 augustus 2018

Hoe kunnen we dagactiviteiten beter laten aansluiten bij de wensen en de behoeften van inwoners? Waar kunnen we vernieuwing stimuleren en bestaande en nieuwe initiatieven van elkaar laten leren en samenwerken?

Met deze vragen is de gemeente Noordoostpolder, met ondersteuning van Movisie, het vernieuwingstraject ‘Zinvolle dagbesteding voor iedereen’, begonnen.

Met een brede groep betrokkenen is het afgelopen jaar gewerkt aan de verandering: deelnemers van dagactiviteiten, aanbieders en initiatieven, (beleids)medewerkers, college en gemeenteraadsleden.

Dagbesteding

Concrete resultaten

Beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Noordoostpolder, Linda Breet, vertelt: 'We hebben eerst een inventarisatie gemaakt van de bestaande initiatieven en wensen en behoeften. Dit is aan de Raadscommissie Samenlevingszaken gepresenteerd. Hierna is een traject gestart om de uitkomsten uit de inventarisatie naar de praktijk te vertalen'.

'Na een startbijeenkomst met circa 50 deelnemers en diverse bijeenkomsten van werkgroepen is met inwoners, aanbieders en de gemeente een doelenboom gemaakt om met elkaar helder te maken wat wij verstaan onder een zinvolle daginvulling. Deze doelenboom maakt het mogelijk om te toetsen of nieuwe ideeën van toegevoegde waarde zijn of waar een initiatief volgens inwoners aan moet voldoen. Daarnaast was er een kerngroep actief, die bestond uit een aantal inwoners, aanbieders en kwartiermakers, met als taak om het veranderproces mede in te richten. Het is mooi om te zien dat aanbieders onderling en samen met inwoners verder contact leggen met elkaar en zoeken naar mogelijkheden om aan te sluiten of samen nieuwe initiatieven te realiseren. We hebben hiermee – samen met Movisie – de goede stappen gezet om vernieuwing verder in gang te zetten.’

Passend aanbod voor iedereen

'In het voorjaar van 2018 hebben we een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd voor maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, deelnemers aan dagactiviteiten en mensen die zelf dagactiviteiten opzetten. Het was weer een levendig gebeuren waarbij het netwerk flink is gegroeid. Als gemeente Noordoostpolder gaan wij nu verder met de doorontwikkeling van de activiteiten samen met maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers. Hierbij is het belangrijk dat de activiteiten passend zijn. Daarbij moet de basis liggen in het preventieve voorliggende veld, waarbij de inwoner de regie heeft.'

Landelijk onderzoek

Gery Lammersen: 'Vanuit Movisie hebben we landelijk onderzoek gedaan naar vernieuwing in dagbesteding en daarvoor het beleid van tien kleine en 25 middelgrote gemeenten geïnventariseerd. Dagbesteding wordt nu heel anders georganiseerd dan in het verleden. Er worden meer nieuwe, slimme combinaties gemaakt, waarbij mensen met verschillende achtergronden en problematiek samen gebruik maken van één dagbestedingsvorm. Er ontstaan nieuwe verbindingen tussen zorg, welzijn en sociaal ondernemers en tussen de Participatiewet en Wmo. En we zien een toename van een mix van doelgroepen. Bij een groot deel van de dagactiviteiten worden zowel professionals als vrijwilligers ingezet. Verder zien we ontwikkelingen op meer inzet vanuit algemene voorzieningen, waarbij maatwerk nodig blijft bij complexe problematiek. En ook de samenwerking tussen aanbieders neemt toe'.

'We hebben de gemeente Noordoostpolder hierin kunnen begeleiden zodat zij de doelen van de transformatie in het sociaal domein in een aanpak op maat invulling kunnen geven.'

Uitgangspunten van de gemeente Noordoostpolder: ‘Zinvolle dagbesteding voor iedereen’

  • Inspelen op nieuwe ontwikkelingen
  • Leren van ervaringen van cliënten
  • Kwaliteit van professionals en vrijwilligers is cruciaal
  • Financiering is belemmerende en bevorderende factor
  • Samenwerking tussen formeel en informeel bevorderen
  • Mix van deelnemers
  • Variatie aan vrijwilligers stimuleren
  • Enthousiasme is de toekomst

Rapport: Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?

Movisie inventariseerde eerder het beleid van gemeenten rondom dagbesteding van tien kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Deze publicatie is daar het resultaat van. De inventarisatie biedt inzicht in de ontwikkelingen en trends in deze gemeenten: Hoe wordt dagbesteding ingevuld? Hoe is de verdeling tussen algemene en maatwerkvoorzieningen? Wordt er rekening gehouden met doelgroepen? Hoe regelen gemeenten de inkoop?

Infographic Vernieuwing in dagbesteding