Gemeentelijke toegang: wat weten we?

In onderstaande publicaties worden verschillende knelpunten rondom ‘toegang’ op een rij gezet. Vaak worden er ook aanbevelingen gedaan voor de aanpak van de knelpunten. De aanbevelingen kunnen handvatten bieden om de toegang in uw gemeente of regio (verder) te verbeteren.

Zorgen voor burgers

In deze publicatie wordt op een rij gezet welke knelpunten burgers ervaren bij de toegang tot zorg. Wat is er nodig om knelpunten op te lossen? En op welke manier, door wie? De Nationale ombudsman geeft zijn visie hierop.
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Basisfuncties voor lokale teams in kaart

Wat mag er altijd van lokale teams verwacht worden, ongeacht het achterliggende organisatiemodel? In deze publicatie van de Rijksoverheid zijn basisfuncties voor lokale teams (in brede zin, Jeugdwet en Wmo) beschreven. Ook bevat het een routekaart voor beleidsmakers en beslissers bij gemeenten voor het doorontwikkelen van lokale teams. Onder andere geeft het inzicht in de vragen die gemeenten zichzelf kunnen stellen, zoals: 'Hoe willen wij de toegang, de ondersteuning en zorg voor inwoners organiseren?'
💡 Interessant voor gemeenten, met name voor beleidsmakers.

Sociaal Domein op Koers?

Wat is het resultaat van vijf jaar decentraal beleid? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (2020) heeft de rode lijnen uit beschikbaar onderzoek op een rij gezet in deze publicatie. Wat ging goed en wat zijn nog knelpunten? Onder andere als het gaat om sociale wijkteams en laagdrempelige toegang, participatie van mensen met een (arbeids)beperking, en laagdrempelig en outreachend werken? Er worden conclusies getrokken en in de publicatie staan aanbevelingen voor de toekomst van het sociaal domein (voornamelijk voor het rijk).
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Een open deur?

Rapport van de Nationale ombudsman over de gemeentelijke schuldhulpverlening. In hoeverre wordt de gemeentelijke schuldhulpverlening in de onderzochte gemeenten zodanig uitgevoerd dat een brede toegang tot de schuldhulpverlening is gegarandeerd? In het rapport worden aanbevelingen aan gemeenten gegeven.
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Eindrapportage Merkbaar Beter Thuis

In het project ‘Merkbaar Beter Thuis’ stond de verbetering van de uitvoeringspraktijk van de zorg en ondersteuning thuis centraal. In deze publicatie worden geleerde lessen gedeeld en aanbevelingen gedaan aan o.a. gemeenten en de VNG. 
💡 Interessant voor gemeenten en sociaal professionals.

Complexe problemen, eenvoudige toegang

Hoe ontstaat ontoegankelijkheid? En hoe is het mogelijk alternatieven te overwegen? Aan de hand van drie logica's (de logica van het zorgen, de logica van de regels en de logica van het verdelen) geeft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving antwoord op deze vragen in dit essay.
💡 Interessant voor gemeenten.

Toegang om de hoek

Wat is de samenhang tussen de manier waarop de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp is vormgegeven en de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp? Rapportage van een onderzoek in vier gemeenten in West-Brabant, door Integraal Werken in de Wijk. Naast uitkomsten van het onderzoek worden ook aanbevelingen gedaan.
💡 Interessant voor gemeenten.