Gemeenten kunnen winst van sociale ondernemingen vergroten

13 mei 2015

Sociale ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan publieke belangen. Wel lopen sociale ondernemingen tegen knelpunten aan. Dat is de conclusie van de Sociaal Economische Raad (SER)  in een ontwerpadvies. De SER ziet hier een rol voor gemeenten. Met gerichte acties kunnen zij de maatschappelijke winst vergroten.

Volgens de Raad zoeken sociale ondernemingen ‘innovatieve oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen in onze maatschappij’. Ze creëren economische en maatschappelijke baten, en hebben een signalerings- en voorbeeldfunctie. Dat maakt hen tot een steeds onmisbaarder onderdeel van het Nederlandse sociaal-economische landschap.

Knelpunten

Alle reden om sociale ondernemingen te steunen, vindt de SER, want ‘de sociale ondernemer gaat verder waar een andere ondernemer stopt’. Des te jammer is het dat veel sociaal ondernemers de nodige drempels ervaren. De SER noemt er vijf:

  • Knelpunten bij het meten van impact. Met name het in kaart brengen van maatschappelijke baten is nog altijd lastig en prijzig.
  • Beperkte herkenning en erkenning. Omdat het een jonge sector is, zijn sociale ondernemingen nog niet overal bekend en vertrouwd. Ook is het onderscheid met commerciële en goede doelenorganisaties niet altijd helder.
  • Knelpunten bij financiering. Zoals eerder al werd geconstateerd in dit rapport, weten investeerders en sociale ondernemingen elkaar nog lang niet altijd te vinden. Ook kunnen sociaal ondernemers vaak niet puur op prijs concurreren, terwijl inkopers onvoldoende rekening houden met het maatschappelijk rendement.
  • Belemmeringen door wet- en regelgeving. Juist sociaal ondernemers hebben vaak met verschillende beleidsterreinen binnen gemeenten te maken. Daartussen zit in het algemeen weinig aansluiting. Ook is er weinig ruimte voor experimenten.
  • Knelpunten bij overheidsinkoop. Als overheden alleen naar laagste prijs kijken, ondervinden sociale ondernemingen daar nadeel van. Ook maken beleidsverschillen tussen gemeenten het lastig om werkzaamheden uit te breiden.

Download het ontwerpadvies op de website van de SER. De genoemde hinderpalen zijn niet nieuw. Ze lijken bijvoorbeeld sterk op de zes punten die door Social Enterprise NL vorig jaar in een leaflet voor gemeenten zijn benoemd. De SER bekrachtigt daarmee dat het nodig is om een aantal maatregelen te nemen. Zij ziet met name een rol voor de overheid om de positie van sociale ondernemingen te versterken.

Gemeenten aan zet

De SER benoemt drie rollen voor de overheid: agenderen, faciliteren en inkopen. Agenderen begint bij het erkennen van de waarde die sociale ondernemingen hebben bij het realiseren van gemeentelijke beleidsdoelen. Vervolgens kunnen gemeenten hun kennis over sociale ondernemingen vergroten. Dit helpt om tot ontschotting te komen. Overigens hebben (platforms van) sociale ondernemingen natuurlijk zelf ook een rol om zichtbaar te zijn bij overheden.

De volgende stap is dat overheden onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving wegnemen, en alle vormen van innovatieve bedrijvigheid een zetje in de rug geven, bijvoorbeeld door financiële injecties en fiscale impulsen. Ook kunnen gemeenten ondersteuning bieden bij impactmeting.

Ten slotte zijn gemeenten een grote inkoper van diensten en producten. Door slim gebruik te maken van aanbestedingsregels en juist maatschappelijke doelen een grote waarde toe te kennen, worden sociaal ondernemers aantrekkelijker. Daarnaast kunnen gemeenten regels en procedures op elkaar afstemmen en vereenvoudigen. En het helpt als er een duidelijk aanspreekpunt voor sociaal ondernemers is.

Aan de slag? Kom op 17 september naar het Gemeentecongres!

Gemeenten kunnen, samen met sociaal ondernemers, dus het nodige doen om meer sociaal ondernemerschap mogelijk te maken. En zo de maatschappelijke winst te vergroten. Hoe dat concreet en praktisch kan, komt aan de orde op het congres De social enterprise als business partner van de gemeente - Samen werken aan meer waarde. Movisie en Social Enterprise NL organiseren deze praktijkbijeenkomst op 17 september. We gaan aan de slag met goede voorbeelden, handige hulpmiddelen en slimme samenwerkingsverbanden. Wilt u ook een aantrekkelijke vestigingsplaats voor sociale ondernemingen zijn, meld u dan hier aan. Meer informatie leest u op de congressite.