In gesprek over monitoring: een frisse blik op de processen in jouw organisatie

Aan de slag met de Gespreksleidraad Elementen voor zinvolle monitoring

6 april 2023

Wordt monitoring ingezet waarvoor het bedoeld is, namelijk het verbeteren van het dagelijks werk van professionals en daarmee het verbeteren van de ondersteuning aan inwoners? Aan de hand van de ‘Gespreksleidraad Elementen voor zinvolle monitoring voor professionals’ kun je het gesprek hierover aangaan in jouw organisatie. Ontwikkelaars Sanneke Verweij en Annette van den Bosch lichten het instrument toe.

Verweij: ‘Uit eerder kwalitatief onderzoek naar monitoring in het sociaal domein blijkt dat professionals op zoek waren naar concrete instrumenten om monitoring zinvoller te maken. Door het gebruik van de gespreksleidraad kom je er met elkaar achter hoe de processen nu ingericht zijn en of de huidige vorm van monitoring ondersteunend is aan het werk. Kortom: wat is de situatie nu en waar is ruimte voor verbetering?’ De gespreksleidraad gaat in op twee hoofdonderwerpen: het monitoringssysteem (waarin de gegevens vastgelegd worden) en het gebruik van de gegevens (ten behoeve van leren en verbeteren).’  

Download de gespreksleidraad

Verminderen administratie- en regeldruk 

Administratie- en regeldruk is een bekend probleem in het sociaal domein, blijkt uit eerdere informatie. Verweij: ‘Uit het onderzoek blijkt dat het een opeenstapeling is van factoren waardoor druk wordt ervaren. Als je niet weet waarom je registreert en wat er met deze informatie gebeurt, dan loopt de druk op. Als je wel weet waarom je het doet en in gesprek gaat over de opgeleverde gegevens, kan het bijdragen aan het beter uitvoeren van jouw werk en aan het verminderen van de ervaren administratie- en regeldruk.’

'Registratie moet geen doel op zich zijn, maar een middel om het werk te verbeteren' 

‘Registratie moet geen doel op zich zijn,’ stelt Van den Bosch. ‘Het is een middel om het werk te verbeteren. Als de gegevens enkel gebruikt worden ter verantwoording en niet benut wordt in het dagelijks werk, is dat ontzettend zonde! De monitoringsgegevens kunnen juist ingezet worden om te leren en verbeteren. Want uiteindelijk is het het doel om de inwoner zo goed mogelijk te ondersteunen.’ Verweij vult aan: ‘Daarbij is het belangrijk om altijd terug te gaan naar de kern: wat willen we precies meten en weten en waarom? Voor je het weet dijt de monitoring uit en is het niet meer gebruikersvriendelijk. Het is van belang te focussen op dat wat je moét weten, niet wat je allemaal zou wíllen weten.’ 

Het gesprek voeren: samen leren en verbeteren 

Is er in jouw uitvoeringsorganisatie in het sociaal domein de behoefte om vanuit verschillende perspectieven de huidige manier van monitoring onder de loep te nemen?  Meld je dan nu aan voor een door Movisie begeleide sessie met de gespreksleidraad. Wij gaan graag met jouw organisatie aan de slag met de gespreksleidraad. Een Movisie-onderzoeker zal ondersteuning bieden in de voorbereiding (bijvoorbeeld het samenstellen van een goede gesprekstafel, bestaande uit beleid en uitvoering) en het daadwerkelijke gesprek begeleiden. Daarnaast voeren we een nagesprek: wat kunnen jullie als organisatie doen met de uitkomsten van het gesprek? Belangrijk om daarbij te vermelden is dat we geen rol zullen spelen in de implementatie van de verbeterpunten die hierin naar voren komen.  

Heb jij interesse om dit gesprek in jouw organisatie onder begeleiding te voeren? En heb je er geen bezwaar tegen dat de ervaringen met het gesprek (geanonimiseerd) gebruikt worden in kennisproducten van Movisie? Stuur dan een mail naar Sanneke Verweij (s.verweij@movisie.nl) en/of Annette van den Bosch (a.vandenbosch@movisie.nl).