Groen licht voor stimuleringsprogramma Sociaal werk

Een meerjarig stimuleringsprogramma Sociaal werk, uitgevoerd door ZonMw, gaat binnenkort van start. Dit heeft de directie Maatschappelijke ondersteuning (DMO) van VWS onlangs besloten. DMO stelt in ieder geval financiering beschikbaar voor 2023, 2024 en 2025. Het doel van het programma is professionalisering en profilering van het sociaal werk, door kennisontwikkeling en -verspreiding en bevordering van vakmanschap.

Inhoudelijk vertrekpunt van het stimuleringsprogramma is de Kennis- en Onderzoeksagenda Sociaal werk (KOA-SW). Ter voorbereiding van het programma voert Movisie in samenwerking met lectoren en onderzoekers – in opdracht van ZonMw en met subsidie van DMO – vier systematische ‘kennissyntheses’ uit, uitgaand van de ‘pijlers’ van de KOA-SW: 

 1. Versterken sociale samenhang
 2. Bevorderen van inclusie
 3. Versterken van het gewone leven
 4. Laten doorklinken van de stem van de burger 

‘Per pijler maken we een overzicht van al bestaande kennis en inventariseren we voor welke vraagstukken meer onderzoek en kennisvergaring nodig is’, vertelt Mariël van Pelt, expert Sociaal werk en professionalisering bij Movisie. ‘Movisie maakt deze kennissyntheses, maar dit doen we natuurlijk samen met andere deskundigen. Per kennissynthese voeren we de volgende activiteiten uit: sessies met onderzoekers en wetenschappers op dit terrein, deskresearch, consultatie van professionals en ervaringsdeskundigen, het verzamelen van illustratieve praktijkvoorbeelden en het maken van een eindrapportage.’ 

De inrichting van het stimuleringsprogramma

Er is in het programma aandacht voor: 

 • kennisverzameling en -synthese
 • kennisontwikkeling
 • kennisbeheer en -verspreiding
 • ontwikkeling en implementatie van instrumenten, zoals effectieve sociale interventies, monitoring-, meet- en diagnostische instrumenten en richtlijnen
 • beroepsontwikkeling, inclusief beroepsregistratie
 • kennisbenutting, onder andere door na- en bijscholing
 • goed opdrachtgeverschap
 • vernieuwing beroepsopleidingen
 • opleiding en loopbaanontwikkeling professional-onderzoekers

Het programma wordt aangestuurd door een programmacommissie bestaande uit deskundigen op het gebied van:

 • praktijk (inclusief opdrachtverlening en aansturing door gemeenten), opleiding en onderzoek
 • individueel en collectief georiënteerd sociaal werk
 • kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodologie

Het stimuleringsprogramma wordt stapsgewijs opgebouwd en regelmatig geëvalueerd, zodat het gaandeweg kan worden bijgestuurd. Het eerste evaluatiemoment is eind 2023; vervolgens zijn er tweejaarlijkse evaluaties.

Erkenning

De opzet van het programma is gebaseerd op het advies Sociaal werk op solide basis van de Gezondheidsraad. ‘Dit rapport uit 2014 was al een pleidooi voor investering in kennisontwikkeling en -benutting voor en in het sociaal werk’, licht Van Pelt toe. ‘En ook in de jaren daarna is, onder andere via partijen uit het programma Sociaal Werk Versterkt, gevraagd om financiering hiervoor. Dat dit nu gelukt is, is van groot belang, omdat verder investeren in een solide kennisbasis van het sociaal werk nodig is. Het betekent ook dat het sociaal werk de erkenning krijgt die het verdient.’