Gun overbelaste mantelzorgers adempauze

Mantelzorg versterken, verlichten en verbinden. Aflevering 7: het belang van respijtzorg.
artikel - 6 september 2013
Afbeelding bij Gun overbelaste mantelzorgers adempauze

Staatssecretaris Van Rijn informeerde op 20 juli de Tweede Kamer over zijn plannen om de mantelzorg te versterken, verlichten en te verbinden. Het Expertisecentrum Mantelzorg ging de afgelopen weken op MOVISIE.nl in op de tien belangrijke punten van de brief. Vandaag Roos Scherpenzeel in aflevering 7: het belang van respijtzorg. Een overzicht van de afleveringen vindt u onderaan dit artikel.

Mantelzorgers die 24 uur per dag verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders of andere familieleden, kunnen zo af en toe wel een adempauze gebruiken. Niet zelden zijn mantelzorgers ook ’s nachts in touw en hebben zij naast deze zorgtaak ook nog een baan of gezin. Van de 1,7 miljoen mantelzorgers in Nederland die zorgdragen voor iemand met ernstige beperkingen heeft een kwart behoefte aan respijtzorg. De druk op mantelzorgers neemt toe: 300.000 zwaar- en overbelaste mantelzorgers in 2001, in 2008 was dat aantal gestegen naar 450.000.

Staatssecretaris van Rijn kondigt in zijn brief de langverwachte komst aan van de handreiking respijtzorg voor gemeenten. Gemeenten kunnen de decentralisatie benutten om respijtzorg vorm te geven. Respijtzorg kan thuis of buitenshuis worden geleverd door vrijwilligers of door professionals. Was respijtzorg voorheen verdeeld over verschillende financieringsstromen (AWBZ, Zvw en Wmo), met de decentralisatie van extramurale begeleiding en kortdurend verblijf komt het zwaartepunt nu duidelijk op gemeentelijk niveau te liggen. Dat biedt gemeenten kansen om het pallet aan respijtgevende arrangementen op elkaar af te stemmen en aan te laten sluiten bij de wensen en behoeften van mantelzorgers. Deze verscheidenheid is ook hard nodig om respijtzorg op maat te kunnen afstemmen op de specifieke beperkingen, leeftijd en leefstijl van de verzorgde.

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft in de handreiking voor gemeenten enkele aanbevelingen voor gemeenten gedaan, een aantal wordt hieronder toegelicht:

  • Communiceer over respijtzorg: juist omdat het een ingewikkelde boodschap voor een complexe en gelaagde doelgroep betreft.
  • Stel kwaliteitseisen aan het aanbod en zorg voor een lage drempel.
  • Werk gekanteld: kijk breed, cliënt- en systeemgericht naar mensen en hun hulpvraag. Wat kunnen zij op eigen kracht en met eigen netwerk en waarvoor is een collectieve of individuele voorziening nodig?
  • Breng het aanbod in de gemeente en de regio in kaart: samen met verwijzers, Steunpunt Mantelzorg, Vrijwilligerscentrale, Wmo-loket, aanbieders in zorg en welzijn. Kijk daarbij ook naar nieuwe partners en slimme samenwerking.
  • Zorg voor een breed aanbod van respijtzorg: van licht tot zwaar, van eigen kracht tot individueel en professioneel. Stimuleer hulp uit eigen kring, maar besef dat sommige zorg niet door buren, vrijwilligers of collectief geleverd kan worden.
  • Breng mantelzorgers in de gemeente in kaart; ga na wat hun hulpvraag is, op welke plaatsen ze komen en welke contacten ze leggen. Doe dat enerzijds met de huidige aanbieders, anderzijds met cliënten en mantelzorgers zelf.
  • Meer informatie over respijtzorg voor gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen vindt u op Expertisecentrum Mantelzorg.

Lees ook

Aflevering 6: De rol van het sociale netwerk wordt steeds groter
Aflevering 5: Zelfhulp
Aflevering 4: Eenzaamheid onder mantelzorgers
Aflevering 3: Ontspoorde mantelzorg
Aflevering 2: Het gesprek met de mantelzorger
Aflevering 1: De gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilliger en professional