Harry Helpt: blended aanpak versterkt zelfredzaamheid in de wijk

Een combinatie van online en offline contact met cliënten

6 november 2015

Harry Helpt! is een blended aanpak voor gezinnen die wel wat hulp kunnen gebruiken. De kracht van de methodiek is dat er zowel online als offline contact mogelijk is met een hulpverlener uit de eigen wijk. Het motto voor gezinnen: zit je ergens mee en weet je even niet meer wat te doen? Harry helpt!

‘Harry Helpt!’ is met ondersteuning van Alares en door samenwerkende (jeugd)zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkeld in de wijk Moerwijk in Den Haag. Hulpverleners en zorgprofessionals zochten daar naar een slimme en goedkope manier om gezinnen wijkgericht te ondersteunen volgens de principes van eigen kracht. In vijf maanden tijd zijn veertig gezinscasussen opgepakt, samen met allerlei partners uit de wijk. Inmiddels ligt er een methodiek en een online platform voor wijkgerichte ondersteuning van gezinnen. Harry Helpt is geïnspireerd op de Jeugdcloud, een inspiratiemodel ontwikkeld door Alares om de regie écht bij burgers te leggen.

Zoek je eigen hulpverlener

De methodiek ‘Harry Helpt!’ richt zich op ondersteuning van zowel gezinnen als professionals. Zelfredzaamheid en de inzet van het sociale netwerk staan centraal. De professionals zijn speciaal getraind om naar gezinnen te luisteren en andere oplossingen te bedenken. De online-mogelijkheden voor toegang en communicatie spelen hierbij een belangrijke rol. In de app ‘SWELP' kunnen gezinnen zelf kiezen met welke hulpverlener zij contact willen en wanneer een ‘match’ ontstaat, chatten. Dit blijkt te leiden tot meer vertrouwen tussen gezin en hulpverlener. Ze spelen hierbij in op de gedachten dat het hebben van de ‘klik’ met je hulpverlener zorgt voor een betere vertrouwensband en daarmee hulpverleningstraject. Tijdens en na de hulpverleningsperiode houdt het gezin zelf een online zorgplan bij met afspraken, doelstellingen, vorderingen en communicatie met verschillende partijen. Welke partijen dit zijn, bepaalt het gezin zelf.

Met een app kunnen gezinnen zelf kiezen met welke hulpverlener zij contact willen

Voorbeeld hoe Harry’s helpen

Een vader en zoon uit Den Haag hebben gebruik gemaakt van ‘Harry Helpt!’. De vader was werkloos en wilde geen bemoeienis met Bureau Jeugdzorg of ambulante hulp. Het water in de woning was afgesloten wegens betalingsachterstanden. De jongen kwam onregelmatig op school, rook niet fris en zag er onverzorgd uit. Er was een Maatregel Uithuisplaatsing aangevraagd voor de jongen. De kosten hiervan zouden ruim 80.000 euro per jaar bedragen. Door de aanpak van ‘Harry Helpt’ en met ondersteuning vanuit het wijkteam kon de jongen bij de vader blijven wonen. Vader en zoon hebben enige tijd gedoucht bij een buurvrouw, waar de vader op basis van wederkerigheid een klus heeft uitgevoerd. Met steun van het wijkteam heeft de vader het water aan kunnen sluiten en zijn de schulden in kaart gebracht met een overeenkomst tot afbetalen. Met vader, zoon en school is door jeugdwerk gesproken over toekomstbeeld en motivatie. De jongen gaat nu regelmatig naar school. De jongen bezoekt de inloopavonden van het jeugdwerk waar hij eens per week een kort gesprekje heeft over zijn thuissituatie. De jeugdbescherming heeft de ondertoezichtstelling afgesloten aangezien vader meewerkt aan het creëren van een veilige omgeving voor zijn zoon. De kosten van dit hulpverleningstraject bedroegen uiteindelijk slechts 1100 euro.

Wie is Harry dan en wat doet hij?

Harry is in feite een rol die hulpverleners kunnen vervullen, waardoor zij zichtbaar worden in de wijk én online te vinden zijn. Ze zijn in de wijk actief, voeren gesprekken achter de voordeur en verbinden formele en informele netwerken aan de hulpvrager. Het gaat hierbij om een gedragsverandering. De denk- en werkwijze is uniform en richt zich op vijf principes.

Harry…

  1. Kijkt eerst naar wat het gezin zelf kan
  2. Kijkt naar wat de omgeving kan
  3. Kijkt naar wat vrijwilligers kunnen
  4. Kijkt waar professionele hulp nodig is
  5. Wijst het gezin de weg en staat hen bij.

Eerste resultaten

Tijdens de pilot bleken zowel enkelvoudige als meervoudige problematiek (deels) opgelost te kunnen worden via de insteek van eigen kracht. Niet alleen in financiële zin, maar ook in de beleving en ontwikkeling van de gezinnen werden goede resultaten geboekt. De gezinnen waren gemotiveerd om ondersteuning te accepteren omdat zij gestimuleerd werden hun eigen oplossingen uit te voeren, al dan niet met hulp van anderen. Dankzij het gebruik van online communicatiemogelijkheden ontstonden er betere verbindingen tussen gezin en ondersteuners. Doordat het gezin en de sociale omgeving vooral zelf actief was bij het realiseren van de oplossing, bleek er minder inzet van professionals op wijkniveau nodig. En uiteindelijk dus ook minder behoefte aan kostbare specialistische tweedelijns zorg. Succesfactoren hierbij zijn de rust en regelmaat voor intervisie en supervisie bij hulpverleners en de mate van kostenbewustzijn bij hulpverleners én ambtenaren. Hoe kunnen we (maatschappelijke) kosten zo laag mogelijk houden door zo integraal mogelijk, vanuit het gezin, hulpverlening te bieden?

‘Harry Helpt!’ laat zien dat de transities mogelijkheden bieden voor creatieve oplossingen

De wijkteams zijn nu aan zet

‘Harry Helpt!’ laat zien dat de transities mogelijkheden bieden voor creatieve oplossingen. Er is nu één financieringsstroom waardoor een integrale aanpak mogelijk is. De methodiek die in Moerwijk is ontwikkeld, maakt gebruik van de professionele en sociale netwerken in de wijk. Het is daarmee een uitstekende leidraad voor de professionals in de sociale wijkteams. Zij voeren de regie over het sociale netwerk, bepalen de inzet van professionele ondersteuning en beoordelen de noodzaak tot tweedelijns interventies. Tegelijkertijd stimuleren zij de zelfredzaamheid van de bewoners in de wijk. Met een methodiek als ‘Harry Helpt!’ kunnen zij meer bereiken met minder geld en krijgt de transformatie écht vorm!

Dit artikel is geschreven door Gerco Buijk-Dijkstra, adviseur bij Alares, adviesbureau voor maatschappelijke innovatie.