Integraal werken: een kwestie van durven te sturen

artikel - 1 mei 2017

Iedereen is het erover eens dat het weinig efficiënt is dat zestien verschillende hulpverleners bij een problematisch gezin over de vloer komen, maar hoe voorkomt een gemeentelijke overheid dat? Hoe kun je als gemeente sturen op integraal werken? Binnenlands Bestuur en zeven kennisinstituten, waaronder Movisie, bieden gemeenten hiervoor handvaten tijdens het congres Sturen op integraal werken op 18 mei.

Burgers en cliënten worden met hun vragen en problemen zo min mogelijk geconfronteerd met verschillende hulpverleners, organisaties en schotten tussen de organisaties. Dat is het streven van integraal werken.

In Almere krijgt dit langzamerhand gestalte, zegt Frouke de Jonge, wethouder voor Participatie, Werk en Inkomen. Hoewel er nog genoeg te wensen over blijft, is de wethouder optimistisch gestemd over de toekomst. De Jonge vindt dat het begrip integraal werken een negatieve lading heeft gekregen doordat het Rijk met de decentralisaties bij wijze van spreken alles over de schutting gooide en de gemeenten met de taak opzadelde om de burgers van noodzakelijke hulp te voorzien. De Jonge gelooft niettemin dat decentralisaties een aanzet kunnen geven tot een beweging om deelgebieden lokaal aan elkaar te knopen. ‘Immers, de decentralisaties vergen van gemeenten dat ze zich meer bewust zijn voor wie ze hun zorg- en welzijnsaanbod organiseren.’

Hoe stuur je op een integrale aanpak?

Froukje de Jonge: ‘Dat doe je als overheid door de financiering anders dan per deelgebied in te richten, door gezamenlijk met maatschappelijke organisaties einddoelen te formuleren en door beter met elkaar samen te werken. Er zijn genoeg dingen die in Almere al goed gaan. Ik denk daarbij met name aan activiteiten die via het sociale wijkteam worden georganiseerd zoals preventieprojecten en buurtbijeenkomsten. Dit zijn activiteiten die door buurt- en wijkbewoners druk worden bezocht en zeer door hen worden gewaardeerd.’

Voordeel van de nieuwe aanpak volgens de Almeerse wethouder is ook dat het duidelijk heeft gemaakt dat de schuldenproblematiek veel urgenter is dan wordt vermoed. ‘Onze veronderstelling was dat de vragen aan het sociaal wijkteam vooral zouden gaan over de Jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning, maar ze gaan vooral over schulden, armoede en huisvesting. Juist schulden blijken een groot obstakel te vormen voor effectieve hulpverlening. Dat recent verkregen inzicht vormt een leidraad voor een betere ondersteuning van gezinnen met complexe problematiek.’   

Inzicht in kwaliteit is nodig

‘Interventies zijn bouwstenen voor een integrale aanpak', zegt Peter Rensen, expert op het terrein van effectiviteit bij Movisie. 'Om integraal werken mogelijk te maken is het goed om inzicht te hebben in de kwaliteit van interventies, ook van interventies van andere disciplines. In die interventies hebben professionals in de jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport, langdurige zorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn hun kennis praktisch vertaald. De opgave is om deze kennis gezamenlijk te benutten. In de sociaal wijkteams is deze zoektocht bijvoorbeeld volop gaande. Steeds meer interventies slaan de brug tussen verschillende disciplines. De buurtsportcoaches zijn een goed voorbeeld. Daarbij gaat het zeker om ‘lekker sporten’, maar ook om gezondheidsbevordering, welzijn en soms ook om zorg, bijvoorbeeld bij signalen van kindermishandeling of -misbruik.’

‘Interventies zijn bouwstenen voor een integrale aanpak'

De handen ineen geslagen

Om gemeenten te ondersteunen bij het sturen op integraal werken hebben zeven Nederlandse kennisinstituten en de Werkplaatsen sociaal domein, de handen ineen geslagen en komen met een integraal aanbod. In nauwe samenwerking met burgers en cliënten, maatschappelijke organisaties en gemeenten worden actuele ontwikkelingen gevolgd en verbeterd. Daarbij gaat het om innovatieve vormen van samenwerking tussen organisaties, waarbij de cliënt centraal staat. Domein-overschrijdende effectieve interventies spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast werken in het Samenwerkingsverband erkenning van interventies samen: Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), RIVM-Centrum Gezond Leven (CGL), Trimbos-Instituut en Vilans. Zij verzorgen tijdens het congres diverse workshops en sessies over sturen op integraal werken en lanceren het e-magazine ‘Bouwstenen voor integraal werken’, bedoeld voor beleidsmedewerkers en bestuurders van gemeenten.

Reacties

Reageer op dit artikel

14 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.