InterventieWijzer brengt zorg en welzijn dichter bij elkaar

Sociaal en fysiek welzijn beïnvloeden elkaar, toch bestaat er weinig verbinding tussen sociaal werk en gezondheidszorg. Met de InterventieWijzer Sociaal en Gezond van Movisie kunnen professionals en beleidsmakers de huidige smalle verbinding verbreden. De interventiewijzer wordt uitgelicht in het nieuwe e-magazine ‘Grip op preventie’.

Dat sociale factoren iemands gezondheid beïnvloeden, is algemene kennis. Minder bekend is hoe professionals en beleidsmakers kennis kunnen benutten om de gezondheid van mensen te bevorderen en ongezondheid te voorkomen. De InterventieWijzer Sociaal en Gezond van Movisie vult die leemte op met een actueel overzicht van erkende interventies.

Grip op preventie

De databanken van het Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans brengen elk jaar een gezamenlijk e-magazine uit. Dit jaar is het thema: Grip op preventie. In het e-magazine brengen de databanken verschillende erkende interventies op het gebied van preventie onder de aandacht van lokale bestuurders en beleidsmakers. Interventies die gemeenten goed van pas kunnen komen bij hun streven naar kwalitatief en integraal preventiebeleid. In het e-magazine wordt de door Movisie ontwikkelde ‘InterventieWijzer Gezond en Sociaal’ beschreven. De InterventieWijzer biedt een helder overzicht van de door sociaal werkers gebruikte interventies die met kennis en kunde vanuit het sociaal domein de gezondheid direct of indirect kunnen bevorderen.

Bekijk het e-magazine 'Grip op preventie'

Sociaal en gezond verbonden

Bora Avrić is bij Movisie verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de InterventieWijzer. Hij vertelt dat er erkende interventies in zijn opgenomen, interventies dus ‘die goed beschreven en overdraagbaar zijn en waarvan de effectiviteit voor bepaalde groepen is bewezen.’

Bij de samenstelling is vooral gekeken naar wat professionals kan helpen als ze een verbinding willen maken tussen het sociale en gezonde. ‘We hoefden niet van nul af te beginnen, maar hebben gebruik kunnen maken van het Movisie dossier ‘Wat werkt bij Sociaal en Gezond’.’

In dat dossier staan erkende interventies die sociaal werkers gebruiken om het sociale en het gezonde aan elkaar te linken*. Vervolgens is ingezoomd op factoren die bijdragen aan de gezondheid van mensen, deze zijn geclusterd in de InterventieWijzer naar het voorbeeld van het Participatiewiel. Het Participatiewiel biedt inzicht in de verbinding tussen het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen en laat de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, betaald werk en dagbesteding, zijn erin meegenomen.

Interventiewijzer

Grotere aandacht voor InterventieWijzer

Alle in de InterventieWijzer opgenomen interventies voorzien in een betere verbinding tussen de eerstelijns gezondheidszorg en het sociaal werk. ‘Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de huisarts eenzame mensen ook doorverwijst naar een sociaal professional. Die vervolgens samen met cliënt kijkt naar wat er gedaan kan worden om zijn isolement te doorbreken.’

Avrić vindt dat lokale beleidsmakers meer met de InterventieWijzer kunnen doen. ‘Het is namelijk prima te gebruiken om verbindingen te leggen in beleid dat aan beide domeinen raakt.’

De uitdaging voor de komende jaren is om de InterventieWijzer meer onder de aandacht te brengen, van professionals en beleidsambtenaren. Avrić ziet veel heil in bijeenkomsten om de samenwerking tussen zorg en welzijn te stimuleren. ‘Primair doel van die bijeenkomsten zou moeten zijn, om gezamenlijk te kijken naar wat er lokaal nodig is, wat er al gedaan wordt, wat beter kan en hoe de samenwerking tussen zorg en welzijn meer vorm kan krijgen. En last but not least welke interventies passend zijn. Vooral bij dat laatste kan de InterventieWijzer tot grote steun zijn.’

Dynamisch en up to date

Ook de opname van meer praktijkvoorbeelden kan de reikwijdte van de InterventieWijzer ten goede komen. Interventies die (nog) niet aan alle vereisten voldoen om in een databank te worden opgenomen, maar wel lijken te werken. Waarom zou je die niet ook in de InterventieWijzer opnemen?’

Bovenal geldt echter dat de InterventieWijzer inhoudelijk actueel blijft.’ Een voortdurende update is nodig zodat de InterventieWijzer kan doen waarvoor het is opgezet: interventies verbinden die direct of indirect de fysieke en sociale gezondheid van mensen bevorderen.

*Het grootste deel van de interventies in de InterventieWijzer komt uit één van de databanken van het Samenwerkingsverband Erkenningstraject Interventies. Dit is een samenwerking tussen Nederlands Jeugdinstituut (NJi), RIVM Centrum Gezond Leven, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans.

Geschreven door: Jan van Dam