InterventieWijzer Sociaal en gezond: positieve bijdragen aan gezondheid

Sociaal en fysiek welzijn beïnvloeden elkaar, dus verbinding tussen sociaal werk en gezondheidszorg is een logische stap. De InterventieWijzer Sociaal en Gezond van Movisie helpt professionals en beleidsmakers een goede verbinding te maken tussen de eerstelijns gezondheidszorg en het sociaal werk.

Er zijn mooie voorbeelden van interventies beschikbaar die zowel aan gezondheidsdoelen als aan sociale doelen werken. Zo is er bijvoorbeeld Be Interactive waarin migrantenvrouwen samen hardlopen en tegelijkertijd werken aan de versterking van hun sociale positie.

Ga naar de InterventieWijzer

Bora Avrić is bij Movisie verantwoordelijk voor de samenstelling en het beheer van de InterventieWijzer. Hij vertelt dat er erkende interventies in zijn opgenomen, interventies dus ‘die goed beschreven en overdraagbaar zijn en waarvan de effectiviteit voor bepaalde groepen is bewezen.’ Bij de samenstelling is vooral gekeken naar wat professionals helpt als ze een verbinding willen maken tussen sociaal en gezond. ‘We hoefden niet van nul af te beginnen, maar hebben gebruik kunnen maken van het Movisie dossier Wat werkt bij Sociaal en Gezond. In dat dossier staan erkende interventies die sociaal werkers en gezondheidsprofessionals gebruiken om het sociale en het gezonde aan elkaar te linken.

Participatiewiel

Vervolgens is ingezoomd op factoren die bijdragen aan de gezondheid van mensen, deze zijn geclusterd in de InterventieWijzer naar het voorbeeld van het Participatiewiel. Het Participatiewiel biedt inzicht in de verbinding tussen het beschikbare aanbod en de participatiedoelen van mensen en laat de samenhang zien in activiteiten en wettelijke kaders. Alle leefgebieden, zoals gezondheid, sociale contacten, betaald werk en dagbesteding, zijn in het Participatiewiel meegenomen.

E-magazine Grip op preventie

Dit artikel is afkomstig uit het e-magazine Grip op preventie. In dit e-magazine bieden zeven landelijke kennisinstituten nieuwe tools en inspiratie voor gemeenten om meer te sturen op preventie.

Grotere aandacht voor InterventieWijzer

Alle in de InterventieWijzer opgenomen interventies voorzien in een betere verbinding tussen de eerstelijns gezondheidszorg en het sociaal werk. ‘Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat de huisarts eenzame mensen ook doorverwijst naar een sociaal professional. Die vervolgens samen met cliënt kijkt naar wat er gedaan kan worden om zijn isolement te doorbreken.’ Avrić vindt dat lokale beleidsmakers meer met de InterventieWijzer kunnen doen. ‘Het is namelijk prima te gebruiken om verbindingen te leggen in beleid dat aan beide domeinen raakt. ’De uitdaging voor de komende jaren is om de InterventieWijzer meer onder de aandacht te brengen, van professionals en beleidsambtenaren. Avrić ziet veel heil in bijeenkomsten om de samenwerking tussen zorg en welzijn te stimuleren. ‘Primair doel van die bijeenkomsten zou moeten zijn, om gezamenlijk te kijken naar wat er lokaal nodig is, wat er al gedaan wordt, wat beter kan en hoe de samenwerking tussen zorg en welzijn meer vorm kan krijgen. En last but not least welke interventies passend zijn. Vooral bij dat laatste kan de InterventieWijzer tot grote steun zijn.’

Dynamisch en up to date

Ook de opname van meer praktijkvoorbeelden kan de reikwijdte van de InterventieWijzer ten goede komen. Interventies die (nog) niet aan alle vereisten voldoen om in een databank te worden opgenomen, maar wel lijken te werken. Bovenal geldt echter dat de InterventieWijzer inhoudelijk actueel blijft.’ Een voortdurende update is nodig zodat de InterventieWijzer kan doen waarvoor het is opgezet: interventies verbinden die direct of indirect de fysieke en sociale gezondheid van mensen bevorderen.