Inzicht in werkzame elementen van vraagverheldering en planvorming

Wat werkt bij vraagverheldering en het opstellen van een passend ondersteuningsplan? Die vragen staan centraal in de nieuwste publicatie van Integraal Werken in de Wijk: Werkzame elementen bij integraal werken. Vraagverheldering en planvorming; samenwerken aan een oplossing als cyclisch proces. In deze publicatie neemt IWW opnieuw de werkzame elementen van integraal werken onder de loep.

Deze keer gaat het om de werkzame elementen van vraagverheldering, het opstellen van doelen en het opstellen van het plan. Hoe kun je als sociaal professional ook bij deze stappen uitgaan van de cliënt én daarbij zijn/of haar omgeving voldoende meenemen? Hierbij is een belangrijke bevinding dat ‘van vraagverheldering tot planvorming’ een cyclisch proces moet zijn.

Download de publicatie

Werkzame elementen

Als werkzame elementen bij deze onderdelen van het hulpverleningstraject worden onder andere genoemd: hulpvragen breed en vanuit de cliënt verkennen, een gezamenlijke problemen- en krachtenanalyse, doelen klein, concreet en beperkt houden en de cliënt mede de in te zetten ondersteuning laten bepalen. Dit draagt bij aan eigen regie van de cliënt, maar ook aan een systemische aanpak, waarbij aandacht is voor verschillende probleemgebieden, het sociale netwerk van de cliënt en andere betrokken hulpverleners.

Verbinding tussen theorie en praktijk

Een van de auteurs, Hilde van Xanten van Movisie: ‘De publicatie is tot stand gekomen op basis van literatuuronderzoek, onderzoek in het veld bij professionals én cliënten en interviews met beleidsmakers, teamleiders en experts. Het biedt hiermee een mooie verbinding tussen theorie en praktijk en geeft sociaal professionals handvatten om integraal werken ook bij deze onderdelen van een ondersteuningstraject vorm te geven.’ Om dit goed te kunnen doen, zijn wel een aantal randvoorwaarden van belang. De publicatie sluit dan ook af met een aantal aanbevelingen. Zo geven de auteurs aan dat professionals voldoende tijd en ruimte moeten krijgen om de werkzame elementen in de praktijk toe te passen. Ook moeten zij voldoende mogelijkheden hebben om kennis op te doen over wat werkt.

Infographic IWW