Janny Bakker-Klein: 'We moeten ons voorbereiden op nieuwe groepen mensen die in een kwetsbare positie komen'

21 september 2021

Prinsjesdag is door de maatregelen tegen het coronavirus in 2021 anders dan in vorige jaren. De rijtoer in de Glazen Koets gaat niet door en de Koning spreekt de Troonrede niet uit in Ridderzaal maar in de Grote Kerk. In de Troonrede staan altijd de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar, maar omdat de regering nog steeds demissionair is zullen de plannen voor het sociaal domein nog niet definitief zijn. Ter inspiratie vroegen we daarom aan Janny Bakker-Klein wat de belangrijkste strategische plannen van Movisie zijn.

Deze strategische plannen zijn opgeschreven in de vorm van een meerjarenstrategie voor de komende vijf jaar. Bestuurder Janny Bakker licht aan de hand van drie vragen toe wat de aanleiding is, waar voor haar de kern zit en wat de belangrijkste doelen zijn.

1. Waarom een meerjarenstrategie?

‘Er is alle aanleiding voor een nieuwe inspirerende meerjarenstrategie. De decentralisaties in het sociaal domein liggen al weer meer dan vijf jaar achter ons. Er is veel bereikt, maar er valt ook nog een wereld te winnen. De toegang tot de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de noodzakelijke gemeentelijke voorzieningen zijn voor veel mensen te complex geworden. Zij worden van het kastje naar de muur gestuurd in een gekmakende bureaucratie. Als we verandering willen, dan zullen we niet eerst en vooral moeten sleutelen aan de burger, maar aan de ontoegankelijkheid van het systeem.

De Covid-19 crisis maakt bestaande scheidslijnen in de samenleving dieper en schrijnender. We moeten ons gaan voorbereiden op de komst van nieuwe groepen mensen die in een kwetsbare positie komen. Maar we zien ook positieve ontwikkelingen waar we met ons werk bij aan kunnen sluiten. We hebben gezien dat in de samenleving betrokkenheid bij mensen in een kwetsbare positie door de crisis op veel creatieve manieren tot stand is gekomen.’

2. Waar zit voor jou de kern in wat we hebben opgeschreven in de meerjarenstrategie, wat vind jij heel belangrijk?

‘De grote vraag voor de samenleving is hoe we de onderlinge betrokkenheid die we aan het begin van de Covid-19 crisis hebben gezien, kunnen versterken en bestendigen. Daar ligt een cruciale taak voor Movisie. Immers, inzichten vanuit bewezen aanpakken zijn hierin onontbeerlijk. En daarover beschikken we, over kennis om burgers en hun verbanden te versterken, over hoe je kunt investeren in een stevige sociale basis en in het tegengaan van ongewenste polarisatie.

Onze droom is een samenleving waarin iedereen zich erkend en thuis voelt, waarin mensen kunnen floreren in sociale en maatschappelijke verbanden

In onze meerjarenstrategie zetten we in op duurzame, positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie. Daarvoor is op individueel niveau passende ondersteuning nodig. Maar alleen individueel maatwerk is niet genoeg. Een eenmalige professionele oplossing voor een individueel probleem is vaak niet duurzaam. Dankzij sociale verbanden kunnen mensen vaak weer sterk worden. Maar alles aan de samenleving overlaten, leidt ook niet altijd tot positieve verandering. De kern van onze meerjarenstrategie is, dat we kennis over passende individuele ondersteuning gaan verbinden met kennis over een sterke sociale basis.’

3. Waar moeten we over een paar jaar staan met de samenleving volgens jou en wat is de bijdrage van Movisie daaraan?

'Onze droom is een samenleving waarin iedereen zich erkend en thuis voelt, waarin mensen kunnen floreren in sociale en maatschappelijke verbanden en invloed ervaren op de diverse politieke en maatschappelijke keuzes die een grote impact hebben op hun persoonlijk leven.

We zetten ons in voor passende ondersteuning aan mensen in een kwetsbare positie, die is afgestemd op wat zij zélf van betekenis vinden. En er moet veel meer ruimte en vertrouwen komen voor gemeentelijke- en sociaal professionals, met name in de uitvoering. Dat vraagt om een herwaardering van hun vakmanschap.

Er is heel veel kennis beschikbaar die ons kan helpen om de realisatie van deze droom dichterbij te brengen. Het probleem is, dat die kennis nog onvoldoende wordt benut. In onze meerjarenstrategie gaan wij -samen met partners vanuit gemeenten, kennisinstellingen, belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, (zorg- en welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars etc.) en bedrijfsleven bevorderen dat we meer impact maken. Wij zijn vanuit onze onafhankelijke positie in staat om verbindingen te leggen. Wij werken consequent vanuit het perspectief van mensen in een kwetsbare positie. We herkennen patronen en agenderen issues die daaruit voortkomen. We werken vanuit drie kennisbronnen: wetenschap, praktijkkennis en ervaringskennis. Wij weten beweging te maken vanuit een positief-waarderend lerende cultuur.'

Bekijk de meerjarenstrategie van Movisie