Jongeren Maken de Stad

Empowermentproject in Lelystad

Het project Jongeren Maken de Stad van het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) is aangesloten bij de versneller 'Zwerfjongeren; Geloof in eigen kunnen' van het Kansfonds. Het project richt zich op de Lelystadse jeugd (14-24 jaar) die met hun talenten aan de slag willen. Het project is bedoeld voor alle jongeren in stad, waarbij er extra aandacht is voor jongeren die, om wat voor reden dan ook, minder goed kunnen meekomen in de maatschappij. Op deze manier hoort iedereen erbij en kan iedereen meedoen, wat de kans op stigmatisering vermindert.

Ontstaansgeschiedenis project

Het huidige project is voortgekomen uit het ‘Maatjes Project’. Hierbij werden ervaringsdeskundigen, de zogeheten maatjes, ingezet. Zij zorgden voor de nazorg van jongeren die een hulpverleningstraject hadden gevolgd. Het bleek echter lastig om een goede match te vinden tussen jongeren en maatjes.  Om hier oplossingen voor te bedenken ging de huidige kwartiermaker zelf als maatje aan de slag. Tevens werd er contact gezocht met de kwetsbare jongeren in de stad door de straat op te gaan. Op ontmoetingsplekken zoals in parkjes en bij de skatebaan werd op ludieke wijze contact gemaakt en onderhouden. Hierdoor kwamen de behoeften en wensen van deze jongeren boven tafel. De jongeren zelf hadden ook vaak al goede oplossingen bedacht. Op basis hiervan werden de eerste ideeën van de jongeren gerealiseerd, zoals het portretteren van de Lelystadse jongere in het straatbeeld.  Onder de noemer ‘onze hangjongere’ werden jongeren gezien en met een afsluitende bijeenkomst ook gehoord door de burgers en verschillende partijen uit de stad. De jongeren hadden zoveel waardevolle ideeën, die ook praktisch uitvoerbaar waren, dat het huidige ‘Jongeren maken de Stad’ in het leven is geroepen. Hierbij realiseren jongeren hun eigen ideeën zo veel mogelijk zelf, waarbij hun talent wordt aangesproken en ondersteuning wordt geboden waar nodig.

Meer praktijkvoorbeelden lezen?

In dit artikel geven we een overzicht van inspirerende projecten voor kwetsbare jongeren.

Project in het kort

Het doel van het project is om jongeren te empoweren, participatie in de samenleving te stimuleren en de verbinding met Lelystad te vergroten. Jongeren kunnen hiermee hun passies en talenten inzetten. Onder meer door hun ideeën te realiseren, wordt er naast groei in het geloof in eigen kunnen positief bijgedragen aan het leefklimaat voor de Lelystadse jeugd. Het motto hierbij is ‘Voor jongeren, door jongeren’, waarbij talentontwikkeling en het denken in mogelijkheden de uitgangspunten zijn. De ideeën en wensen van jongeren lopen uiteen van het vinden van een stageplek, het opbouwen van een sociaal netwerk, tot aan schrijven van een musical over homoseksualiteit. Bekijk hier de video. De realisatie van verschillende ideeën wordt niet los van elkaar gezien. Zo biedt bijvoorbeeld het Fris Feest, een festival ontstaan vanuit een jongereninitiatief, niet alleen vertier voor de Lelystadse jeugd, maar creëert het ook stageplekken voor andere jongeren. Zoals een positie in de beveiliging of achter de draaitafel als beginnend DJ. Bekijk hier de video.

Uit de ideeën van ‘Jongeren maken de Stad’ is de jongerenbeweging URBN Village ontstaan, waarbij er een centrale jongerenontmoetingsplek gerealiseerd is waar kruisbestuiving van talenten en ideeën gestimuleerd wordt.

Klik hier voor de praktijkbeschrijving van URBN Village

Het huidige project kent de volgende werkwijze;

 1. Ideeën aandragen. Alle jongeren met een idee, hoe globaal of concreet ook, zijn welkom om deze aan te dragen bij de kwartiermaker. Ook gaat de kwartiermaker actief op zoek naar kwetsbare jongeren op straat om hun ideeën te verzamelen. Zo gaat hij bijvoorbeeld met een oude bakfiets, gepimpt met een speaker (wat onderhand een fenomeen is geworden in de stad), met koel drinken in de zomer en warme chocolademelk in de winter, naar eerdergenoemde ontmoetingsplekken. Of vertellen jongeren binnen een campagne over geldzaken over hun perceptie van geld, in ruil voor 50 cent.
 2. Talentinventarisatie. De talenten van de jongeren worden in een gesprek opgehaald. Onderliggende verlangens en behoeften worden verder uitgediept met behulp van de 100% Talent methodiek. Advanged Thinking is hierbij het uitgangspunt, waarbij de jongere wordt bekeken vanuit zijn/haar potentie in plaats van uit problematiek. Bekijk hier de methodiek.
 3. Plan maken. Samen wordt er gekeken naar mogelijkheden om het idee te realiseren en deze te vertalen naar een plan. Waar nodig wordt een plan aangepast naar realiseerbaarheid, waarbij rekening wordt gehouden met de onderliggende verlangens van de jongeren.
 4. Koppeling organisaties. De jongeren worden in contact gebracht met de juiste mensen in de juiste organisaties. Hiermee kunnen jongeren niet alleen aan de slag met hun initiatief, maar wordt tevens hun netwerk uitgebreid. Bekijk hier de video.
 5. Plan uitvoeren. Afhankelijk van het soort idee en de behoefte van de jongere wordt de begeleiding overgedragen aan de betreffende organisatie. Ook zijn interne stages op kantoor mogelijk, waarbij intensievere begeleiding van toepassing is voor de meer kwetsbare jongeren. Daarnaast kun je ook stage lopen en je ervaringsdeskundigheid inzetten bij de ondersteuning van andere jongeren.
 6. Monitoring. Tijdens het uitvoeren wordt het verloop van begin tot eind gevolgd, waarbij (extra) begeleiding gegeven wordt waar nodig is. Dit verschilt per jongere op basis van de ondersteuningsbehoefte die er nodig is, de begeleidingsdeskundigheid van samenwerkende (zorg)organisaties en het te realiseren idee. Hierbij worden kwetsbare jongeren extra in de gaten gehouden en begeleid. Ook vindt er overleg plaatst tussen de hulpverleners van de jongere en de begeleiders van het huidige project.
 7. Evaluatie. Afhankelijk van het idee en de situatie van de jongere, wordt er geëvalueerd. Dit kan van persoon tot persoon variëren. Dit kan bijvoorbeeld een inhoudelijke presentatie van de jongere zijn, of een gesprek over diens persoonlijke ontwikkeling.

Wat zijn werkzame elementen?

 • Zet de jongere en zijn talent centraal.
 • Focus op de potentie die de jongeren hebben.
 • Wees puur, oprecht en betrokken.
 • Wees letterlijk zichtbaar voor de jongeren.
 • Wees geduldig en investeer in de vertrouwensband met de jongere. ‘Jongeren geven niet altijd direct aan dat zij dak- en/of thuisloos zijn’, aldus de kwartiermaker.
 • Als kwartiermaker 24/7 beschikbaar zijn voor de jongeren.
 • First things first; voordat een jongere kan floreren, moeten zaken zoals onderdak of met spoed een stage zoeken, voorrang krijgen.
 • Hanteer geen vaste deadline in de begeleiding.
 • Oog hebben voor de behoefte van de jongere en hier gehoor aan geven.
 • Werk nauw samen met overige hulpverleners/instanties van de jongere. Beschouw elkaar hierin niet als concurrent, maar als versterking. Wanneer de jongere bepaalde zaken met iemand anders dan de vaste begeleider wil bespreken, geef dan deze ruimte en zorg hierin voor goed overleg tussen begeleiders. Zorg hierin voor één vast aanspreekpunt.

Contactgegevens

Project Jongeren maken de Stad, Stichting IDO, Stichting Welzijn Lelystad en Gemeente Lelystad
Agorahof 18, 8232 DX, Lelystad
mensenmakendebuurt@lelystad.nl, jstolk@participatiepionier.nl, 06-11334458, www.gemeentelelystad.nl/jongerenmakendestad