Jongeren weerbaar tegen ervaren discriminatie

De campagne This is me! biedt ondersteuning
artikel - 17 juli 2015
Jongeren

Moslimjongeren uit verschillende etnische groepen worstelen met hun identiteit. Uit onderzoek blijkt dat zij zich niet altijd als volwaardige burgers geaccepteerd voelen door de maatschappij. Discriminatie bij het vinden van een stageplek of baan evenals uitspraken in media en politiek over de islam, maken dat jongeren zich gestigmatiseerd kunnen voelen. Dit maakt het moeilijker om een plaats in de samenleving te vinden.

In Nederland streven we naar een stabiele en veilige maatschappij waarin alle jongeren ongeacht hun etniciteit en geloof hun plek weten te vinden en hun mogelijkheden optimaal kunnen benutten. De overheid heeft de taak om jongeren het mogelijk te maken als volwaardig burger deel te nemen aan de maatschappij. Helaas ervaart een groep jongeren een afstand tot de samenleving. Ze weten niet hoe ze om moeten gaan met hun gevoelens van uitsluiting. Bijvoorbeeld omdat zij discriminatie ervaren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt of lijden onder het negatieve beeld dat over moslims in de media gevormd wordt. De aanleiding kan ook zijn dat ze uit een omgeving komen waar er sprake is van verloedering en weinig aandacht is voor binding met de samenleving. Die jongeren zijn eerder vatbaar voor vervreemding. Het zijn jongeren die niet in staat zijn om hun identiteit vorm te geven.

This is me!

In het kader van de campagne This is me! van Kennisplatform Integratie & Samenleving worden jongeren ondersteund om met elkaar en de omringende samenleving in gesprek gaan over vragen die zij hebben rondom religie, afkomst en identiteit in de context van de Nederlandse samenleving. Jongeren krijgen de ruimte om hun eigen identiteit te versterken zonder dat er een mis-match ontstaat met heersende Nederlandse normen en waarden. Daarnaast wil deze campagne jongeren weerbaar maken en leren omgaan met ervaren discriminatie.

Over Kennisplatform Integratie & Samenleving
Kennisplatform Integratie & Samenleving is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie. Het doet onderzoek, adviseert en biedt praktische tips en instrumenten over vraagstukken rond integratie, migratie en diversiteit. Daarnaast staat het platform open voor vragen, signalen en meningen en formuleert daar naar beste vermogen een antwoord op. De kennisuitwisseling heeft als doel om een fundamentele bijdrage te leveren aan een pluriforme en stabiele samenleving. Meer info via www.kis.nl.

Straatcoaches

Vanuit This is me! wordt ondersteuning aangeboden aan partners die zich al jarenlang sterk maken voor deze zaak. Een goed voorbeeld is Straatcoaches Nijmegen. De straatcoaches hebben het initiatief genomen om een traject te starten voor jongeren die in de bijstand zitten. Werkloosheid onder jongeren met een andere etniciteit is een van de factoren waardoor zij zich gemarginaliseerd voelen en gevoelens van discriminatie ervaren. Zo is de werkloosheid onder niet-westerse migranten ruim drie keer zo hoog (16%) dan onder autochtonen (5%). Het doel van dit 1-jarige traject is dat deze jongeren aan het eind uitstromen naar werk of school. Ook wordt ingezet op het vergroten van de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van deze jongeren door middel van trainingen en cursussen, waaronder een empowermenttraining zodat zij hun eigen levensdoelen helder krijgen. Ook doen de jongeren werkervaring op in verschillende Nijmeegse bedrijven. Op deze manier bouwen ze niet alleen een netwerk van (mogelijke) werkgevers op maar ontdekken ze ook wat hun talenten en kwaliteiten zijn. De jongeren worden begeleid door een jongerenadviseur vanuit het Jongerenloket van de gemeente Nijmegen die nauw samenwerkt met de straatcoaches.

Jongeren

Peer educators

Een ander voorbeeld is Salaam 4 You dat zich in Utrecht richt op zeer kwetsbare jongeren: schoolverlaters en jongeren zonder woonadres of uit multiprobleemgezinnen. Deze jongeren zijn het perspectief op een toekomst kwijtgeraakt en kunnen niet door de hulpverlening geholpen worden om hun leven weer op te pakken. Salaam 4 You startte voor deze jongeren zogenoemde ‘bezinningsactiviteiten’ zodat ze met de nodige zelfreflectie aan hun eigenwaarde kunnen werken. 

Twintig van de jongeren die de bezinningsactiviteiten volgden, worden getraind tot peer educator vanuit de This is me!-campagne. De jongeren willen nu zelf anderen ‘empoweren’, met name schoolverlaters en jongeren in de criminaliteit. De trainingen zijn inmiddels gestart.

Reacties

Reageer op dit artikel

7 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.