Kwaliteitskompas: samen ambities, maatschappelijke resultaten en indicatoren formuleren

14 februari 2019

Aan de hand van het Kwaliteitskompas kun je gezamenlijk ambities, maatschappelijke resultaten en indicatoren formuleren. Het structureert en ordent het gezamenlijke denkproces over hardnekkige problemen en biedt een basis om in samenspraak gedragen keuzes te maken en een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen. Hoe het kompas in de praktijk werkt, is nu helder uitgewerkt in een nieuwe handreiking vol tips en voorbeelden: ‘Het Kwaliteitskompas in de praktijk’.

Het sociaal domein kent ‘wicked problems’. Denk aan hardnekkige problemen en vraagstukken op het terrein van armoede, eenzaamheid, participatie en sociale acceptatie. Ze zijn niet eenvoudig op te lossen, omdat er verschillende, vaak onderling afhankelijke oorzaken zijn. Deze vraagstukken zijn te complex om met één beleidsmaatregel of door één actor op te lossen. Daarom zetten we bij de aanpak van dit type problemen in op het verbeteren van de samenwerking tussen betrokkenen en belanghebbenden. Je hebt elkaar nodig om het vraagstuk aan te pakken, dus dat vraagt om het gezamenlijk duiden en bepalen van de stand van zaken, het gewenste maatschappelijk resultaat en de aanpak die daaraan gaat bijdragen. Het Kwaliteitskompas helpt hierbij.

Gemeenschappelijke taal

Een gemeenschappelijke taal is essentieel als je in cocreatie wilt werken aan de aanpak van complexe vraagstukken. Want wat verstaan we onder begrippen als sociale acceptatie, zelfredzaamheid of armoede? De betekenissen die betrokkenen en belanghebbenden hieraan geven zijn verschillend.  Betrek de verschillende perspectieven – gemeente, aanbieder en doelgroep – om vervolgens samen tot een gedeeld beeld van een vraagstuk te komen. In de Bollenstreek zijn bijeenkomsten met mantelzorgers, hun professionele ondersteuners en ambtenaren georganiseerd. In samenspraak is de gezamenlijke ambitie ‘mantelzorgers kunnen balanceren tussen werk, zorg en vrije tijd’ geformuleerd. Door het betrekken van alle belanghebbenden kom je tot een completer beeld van een vraagstuk. Dit voorkomt ruis verderop in het proces. Je vertrekt vanuit een gezamenlijk uitgangspunt, je werkt aan gezamenlijk eigenaarschap en er ontstaat wederzijds begrip: de basis voor verdere samenwerking.

Bekijk Het Kwaliteitskompas in de praktijk.