Leerkring Overerfbare Armoede: Samen de steen de berg op rollen

18 juni 2018

In het veenkoloniale gebied leven ruim 14.000 gezinnen in armoede, vaak van generatie op generatie. Welke stappen zijn nodig om deze gezinnen uit de vicieuze cirkel van overerfbare armoede te halen? Het netwerk Alliantie van Kracht is de uitdaging aangegaan om dit taaie vraagstuk te doorbreken. In dit kader zijn in 2017 in zowel Assen als Stadskanaal interdisciplinaire leerkringen rondom het vraagstuk van overerfbare armoede gestart. Movisie faciliteert deze leerkringen, in samenwerking met Tinten.

In de leerkringen Overerfbare Armoede zijn per gemeente zo’n 20 mensen uit verschillende organisaties en disciplines actief. Het gaat om professionals en vrijwilligers binnen het brede sociale domein (van welzijn, woningbouw tot zorg) die zich betrokken voelen bij de aanpak van overerfbare armoede en samen met anderen, over organisatiegrenzen heen, hun tanden willen zetten in dit vraagstuk.

Een effectieve aanpak van armoede vereist samenwerking tussen uiteenlopende partijen in de gemeente.

Samen naar antwoorden zoeken

Christine Kuiper, expert armoede van Movisie: ‘De leerkring is als het ware een open leeromgeving, die aansluit bij het vraagstuk dat lokaal leeft en bij dat wat lokaal nodig is. Door kennis over wat werkt te delen, afspraken te maken, (systeem)knelpunten te tackelen en nieuwe aanpakken uit te proberen, zoeken we samen naar antwoorden. Er is lokaal heel veel kennis aanwezig. Alleen bleef dit tot voor kort nog  te veel hangen bij mensen of organisaties. De leerkring brengt daar verandering in. Het is enorm belangrijk dat partijen elkaar weten te vinden, een netwerk vormen.

Vicieuze cirkel doorbreken

Movisie helpt om de juiste betrokkenen aan tafel te krijgen en een multidisciplinair team te vormen. En we faciliteren bij het ontwikkelen van een integrale aanpak van armoede, waarin sluitende keten, vroegsignalering en preventie belangrijke begrippen zijn. Zo worden onderling afspraken gemaakt en tips uitgewisseld. Vanuit casuïstiek lopen we met gemeente en lokale organisaties na wat goed gaat en beter kan en formuleren we concrete verbeterpunten. Samen leren, samen vraagstukken agenderen en actief werken aan oplossingsrichtingen staat centraal. Met de opgedane kennis kunnen ook andere partijen in de regio hun voordeel doen. Zo zetten we samen onze schouders onder het doorbreken van de vicieuze cirkel van overerfbare armoede.’

Judith Riemersma, consulent inkomen gemeente Stadskanaal:
‘Movisie is trekker van lokale leerkringen over armoede en heeft meerdere partijen uit het veenkoloniale gebied bij elkaar gebracht. Onder begeleiding van Movisie leren verschillende disciplines van en met elkaar wat er speelt en komen zij tot praktische oplossingen bij het signaleren en bestrijden van armoede’.

Movisie presenteert cijfers over armoede per gemeente op het VNG Jaarcongres 2018
Gemeenten stellen van alles in het werk om problemen als armoede en eenzaamheid aan te pakken. Maar is de aanpak effectief? En hoe doet úw gemeente het op deze thema’s? Kom het te weten op het VNG Jaarcongres op 26 en 27 juni in Maastricht. Maak een pitstop bij het informatiescherm van Movisie en partners. Bekijk actuele cijfers over eenzaamheid en armoede in uw gemeente. En ga met onze experts in gesprek over achtergronden en mogelijke vervolgstappen.

Bekijk hier de reportage over Armoede in NRC.