Leernetwerk gemeenten zet in op participatie mensen met licht verstandelijke beperking

Hoe versterk je de participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking in politiek en beleid? Om die vraag te beantwoorden, zijn Movisie en Zorgbelang Inclusief een leernetwerk voor gemeenten gestart.

Steeds meer gemeenten en organisaties zetten zich ervoor in dat personen met een licht verstandelijke beperking (LVB) actief kunnen meedoen aan politiek en beleid. Begrijpelijk, want zo kan deze groep meer invloed uitoefenen op belangrijke zaken in het dagelijks leven en op de ondersteuning die zij ontvangen. Cijfers leren dat er nog een wereld te winnen is. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) schat dat ruim 6.5% van de Nederlandse bevolking - zo’n 1,1 miljoen mensen - een verstandelijke beperking heeft. Meedoen in de samenleving is voor deze groep mensen allesbehalve vanzelfsprekend.  De urgentie om maatregelen te nemen blijkt ook uit een rapport van het College van de rechten van de mens. Hieruit blijkt dat Nederland nog onvoldoende beantwoordt aan de verplichtingen in het VN-verdrag handicap.

Feiten en cijfers over mensen met LVB

Uit onderzoek door het SCP blijkt dat mensen met een LVB minder zelfredzaam zijn, over minder hulpbronnen als veerkracht, werk en inkomen beschikken. 

  • Zo ervaart meer dan 90% van de mensen met een verstandelijke beperking problemen op functioneel, administratief of sociaal gebied, tegenover 50% van de mensen zonder beperking.
  • Ongeveer 80% heeft moeite met administratieve handelingen als formulieren invullen en financiën afhandelen. Bij mensen zonder verstandelijke beperking is dat 25%. 
  • 80% van de mensen met een verstandelijke beperking heeft problemen met persoonlijke verzorging en huishoudelijke activiteiten. Bij mensen zonder beperking geldt dat voor 40%.
  • Tot slot ervaart 35% van de mensen met een verstandelijke beperking problemen op sociaal vlak, zoals moeite hebben met contacten onderhouden of zelfstandig vrijetijdsactiviteiten ondernemen, tegenover minder dan 10% van mensen zonder deze beperking.

Zie ook het rapport Maatwerk in meedoen van het SCP. 

Stappen zetten

Hoe breng je hier verandering in? En welke ervaring hebben gemeenten hiermee opgedaan en wat kunnen andere gemeenten hiervan leren? Dat zijn de centrale vragen van een leer-netwerk dat Movisie en Zorgbelang Inclusief opzetten, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Inmiddels hebben zich al meerdere gemeenten aangemeld, maar er zijn nog plekken vrij. Gemeenten die al inzicht en ervaring hebben opgedaan met het versterken van de participatie van mensen met LVB zijn welkom, maar ook gemeenten die daar nog geen stappen in hebben gezet eveneens.

Het leernetwerk komt in drie (online) bijeenkomsten samen, twee voor de zomer, een erna. Inzet is dat gemeenten meedraaien in het leernetwerk na afloop meer kennis, handvatten en inspiratie hebben om aan de slag te gaan met politieke en beleidsparticipatie van mensen met een verstandelijke beperking. In de tussentijd kunnen de gemeenten de opgedane inzichten al in hun lokale praktijk brengen.

Publicatie

De inzichten uit het leernetwerk worden verwerkt in een publicatie, die voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 uitkomt. Movisie en Zorgbelang Inclusief zullen ook concrete handreikingen opstellen voor andere gemeenten die de participatie van mensen met LVB willen versterken. 

Project gestart

Het project is gestart. Zoek je meer informatie of wil je als gemeente ook bij het leernetwerk aansluiten? Neem dan contact op met Shahrzad Nourozi, s.nourozi@movisie.nl.