Leernetwerken verrijken de kennis over diversiteitsensitieve zorg

De diversiteit in de Nederlandse samenleving wordt steeds groter en daarmee ook het belang van diversiteitsensitieve zorg. Kennis om rekening te kunnen houden met verschillende achtergronden van cliënten is er, maar deze delen en toepassen gebeurt nog onvoldoende. Daarom brengt Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) een handreiking uit om leernetwerken te starten, gebaseerd op pilots in de jeugdhulp en de ouderenzorg.

Een kwart van alle Nederlanders heeft een migratieachtergrond. Eerder onderzoek van KIS wees al uit dat velen van hen het gevoel hebben dat ze voor toegankelijke zorg alleen terechtkunnen bij een organisatie die zich richt op zorg in eigen taal en cultuur. ‘Ik kreeg laatst zelf een meneer aan de lijn, die in zijn regio geen passend aanbod vond, en zich daarom ernstig zorgen maakte over zijn ouders met een Turkse achtergrond ’, zegt Hans Bellaart, senior onderzoeker bij KIS. ‘Van organisaties specifiek voor cliënten met een migratieachtergrond horen we dan weer dat er weinig kennisuitwisseling is tussen hen en de generieke zorg.’

Meer dan een training

In leernetwerken kunnen professionals van verschillende organisaties, experts en sleutelpersonen kennis uit wetenschap en praktijk met elkaar verdiepen. 'Het ontwikkelen van je vaardigheden als professional om goed aan te kunnen sluiten bij de leefwereld van iemand met een andere achtergrond vergt meer dan een eenmalige training over het omgaan met cultuurverschillen', aldus Bellaart. 'Veel cliënten met een migratieachtergrond zijn wantrouwend over de zorg in Nederland, hebben een kennis- of taalachterstand of maken simpelweg andere keuzes in zorg en welzijn. Als managers willen dat professionals aan vertrouwen werken en cliënten beter begrijpen, moeten ze kennisuitwisseling stimuleren en randvoorwaarden voor diversiteitsensitief werken creëren. Net zoals gemeenten zorginstellingen daarin beter moeten faciliteren.’

Lees verder bij Kennisplatform Inclusief Samenleven 

Meer informatie over de handreiking Leernetwerken diversiteitsensitieve zorg vind je op de website van Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS).