Maatschappelijke Organisaties lanceren Alliantie Samen werkt het!

Gezamenlijk zetten zij zich in voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren

Vandaag, op de Dag van de Arbeid, lanceert de Alliantie Samen werkt het! officieel haar unieke samenwerkingsverband. Een samenwerking tussen vijf organisaties die streven naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

De Alliantie maakt vrouwen en mannen bewust van stereotypering over werk- en zorgtaken, onder andere via publiekscampagnes en het beïnvloeden van mediamakers. Daarnaast informeert en stimuleert de Alliantie overheid, werkgevers en maatschappelijke organisaties om hun verantwoordelijkheid te nemen in het creëren van een gelijk speelveld in de verdeling van werk- en zorgtaken tussen vrouwen en mannen in Nederland. Tot slot richt de Alliantie zich op systeemverandering en het versterken van vrouwen in een financieel kwetsbare situatie. Specifiek zijn dit moeders en/of mantelzorgers die een stap willen maken naar (meer en/of beter) betaald werk en daarmee naar financiële onafhankelijkheid, maar die belemmeringen ervaren bij het nemen van deze stap. Deze belemmeringen worden bijvoorbeeld gevormd door laaggeletterdheid, het missen van een startkwalificatie, discriminatie op grond van gender, zwangerschap of pril moederschap, mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt (verouderde opleiding/ werkervaring), geen toegang tot kinderopvang, gebrek aan passende respijtzorg, etc.

Waarom deze Alliantie?

  • Slechts 50% van de Nederlandse vrouwen is financieel onafhankelijk.
  • Van de praktisch opgeleide vrouwen is slechts 30% economisch zelfstandig.
  • Nederland telt ruim 572.000 eenoudergezinnen. In de meeste gevallen betreft het alleenstaande moeders.
  • Ruim vier miljoen mensen geven mantelzorg. Hiervan is 59% vrouw.
  • Vrouwen besteden 1,5 keer zoveel tijd aan onbetaalde zorgtaken als mannen.
  • Ongeveer de helft van alle mensen met financiële problemen is laaggeletterd.
  • 43% van de vrouwen heeft op de werkvloer te maken gehad met discriminatie door zwangerschap of pril moederschap.
  • 1,4 miljoen vrouwen ontvangen geen uitkering, volgen geen voltijd onderwijs, hebben een baan van maximaal 12 uur in de week of doen geen betaald werk.
  • Er zijn in Nederland 964.000 vrouwen zonder startkwalificatie.

Een uniek samenwerkingsverband

De Alliantie Samen werkt het! is een samenwerkingsverband tussen 5 maatschappelijke organisaties die elkaar in inhoud en expertise versterken:

WOMEN Inc. staat bekend om haar expertise op het gebied van publiekscampagnes, het beïnvloeden van pers & publieke opinie, politieke lobby, haar netwerk met werkgevers- en werknemersorganisaties en een bereik van 2 miljoen vrouwen;
Bureau Clara Wichmann voegt juist haar juridische kennis en expertise met betrekking tot aanpassing/ ontwikkeling wetgeving en regelingen toe;
Movisie is de onderzoekspartij met brede kennis van het (door)ontwikkelen, meten en borgen van succesvolle interventies en een relevant professionalsnetwerk binnen de publieke sector;
NVR (Nederlandse Vrouwen Raad) zet haar brede landelijke netwerk in met een bereik van 1 miljoen vrouwen;
WO=MEN, Dutch Gender Platform is een groot en divers netwerk dat staat voor internationale agendering en pleitbezorging / belangenbehartiging met aandacht voor verzamelen van internationale good practices.

Waar kan je ons vinden?

We organiseren diverse activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Zo vind je ons op 23 mei met het Vrouwenevent in Rotterdam en kun je op 28 mei aanwezig zijn bij de FEM Talks over de winst van werk en de waarde van zorg in Den Haag. En er zullen nog vele activeiten volgen.

De Alliantie wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt van 2018 tot en met 2022.

Kijk voor meer informatie op www.ditwerktwel.nl.

Alliantie samen werkt het