MEE en gemeente: cliëntondersteuning in 2015 en verder, deel 2

Vijf praktijkvoorbeelden ‘revisited’

15 december 2014

Hoe kan de samenwerking tussen gemeenten en MEE-organisaties eruit zien? In 2013 volgde Movisie vijf praktijkvoorbeelden in Parkstad Limburg, Zeist, Goirle, Dordrecht en Amsterdam. Hoe staat het er nu mee? En hoe ziet de toekomst er uit? In dit samenvattende artikel vindt u de belangrijkste trends.

In 2013 volgde Movisie vijf praktijkvoorbeelden waarin MEE als partner samen met de gemeente en uitvoerende organisaties invulling geeft aan de veranderingen in 2015. In juni 2014 kwam hier een vervolg op. Movisie sprak opnieuw met de projectleiders en gemeentelijke contactpersonen van de pilots. Hoe is het vervolg van de pilots verlopen? En  welke plannen bestaan er voor 2015 als het gaat om de opdracht aan MEE en de invulling van cliëntondersteuning?

Vijf praktijkvoorbeelden

In 2013 volgde Movisie vijf praktijkvoorbeelden waarin MEE-organisaties lokaal invulling gaven aan cliëntondersteuning. Het ging om de voorbeelden:
•    Gewoon Doen! in Parkstad Limburg
•    Het Gesprek in gemeente Zeist
•    Het Loket in Goirle
•    Maatschappelijke ondersteuning in Dordrecht
•    Samen DOEN in de buurt in Amsterdam
De conclusies uit deze praktijkvoorbeelden staan beschreven in het artikel MEE en gemeente: cliëntondersteuning in 2015 en verder, deel 1.

Deze praktijkbeschrijvingen zijn gemaakt in het kader van het stimuleringsprogramma cliëntondersteuning van VWS, VNG en MEE Nederland.

 

Conclusies

Hieronder leest u de algemene conclusies uit deze tweede interviewronde. Helemaal onderaan dit artikel vindt u de links naar de verslagen van elk van de vijf praktijkvoorbeelden.

Cliëntondersteuning voor alle doelgroepen: verbinding en coördinatie

Vrijwel alle gemeenten zijn rond de zomer van 2014 nog erg zoekend naar de manier waarop ze invulling willen geven aan integrale cliëntondersteuning. Alle gemeenten willen, in meer of mindere mate, komen tot afstemming en verbinding tussen de verschillende aanbieders van cliëntondersteuning. Hoe dat vorm moet krijgen, is vaak nog onduidelijk. Men verwacht dit in de loop van 2015 te realiseren. MEE is hierbij in beeld als een van de aanbieders die een rol gaat spelen in de cliëntondersteuning. Sommige gemeenten nemen in de opdracht aan MEE nadrukkelijk de taak op zich om contact te leggen met andere cliëntondersteuners en te komen tot afstemming.

Integrale cliëntondersteuning

De cliëntondersteuning moet volgens de nieuwe wetgeving levensbreed zijn én zowel voor jeugdigen als volwassenen. Gemeenten zijn nog niet echt bezig met het invullen van dit levensbrede perspectief.  Cliëntondersteuning wordt nu nog vooral vanuit de optiek van de Wmo ingevuld. De invulling van cliëntondersteuning voor jeugdigen en hun ouders en van cliëntondersteuning bij arbeidsparticipatievragen is nog niet of slechts beperkt meegenomen in de plannen. Wel noemen de geïnterviewde gemeenten MEE als partij die ook cliëntondersteuning voor gezinnen kan bieden.

Cliëntondersteuning in relatie tot wijkteams en toegang

Hoe verhouden de sociale wijkteams, toegang tot maatwerkvoorzieningen en cliëntondersteuning zich tot elkaar?  De gemeenten die wij spraken, zijn hier nog niet uit. Ook de wettekst geeft hier geen kant-en-klaar antwoord op. Gemeenten geven er op verschillende manieren invulling aan. Velen signaleren dat er overlap bestaat tussen wat generalisten in wijkteams doen en cliëntondersteuning. Dit schuurt met de wens om sociale wijkteams ook een rol te geven in het toekennen van maatwerkvoorzieningen. Cliëntondersteuning kan volgens de toelichting van de staatssecretaris niet geleverd worden door dezelfde persoon als degene die de beslissing neemt over het toekennen van een maatwerkvoorziening. Dat geeft enig houvast. Maar dan blijven er nog genoeg keuzes over. Kunnen deze personen wel samen in één team zitten? Kan iemand voor de ene cliënt cliëntondersteuner zijn en voor de andere het maatwerk toekennen?

Plek van MEE in 2015

De gemeenten variëren in hun kijk op de gewenste positie van MEE en de opdracht aan de organisatie. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • als cliëntondersteuner, dat wil zeggen in een onafhankelijke positie en als onderdeel van het collectieve ondersteuningsaanbod,
  • als generalist en/of lid van een wijkteam,
  • als gespecialiseerde aanbieder van maatwerk,
  • of als een combinatie van bovenstaande rollen.

De variatie die in de opdrachten gaat optreden, zal het moeilijk maken voor MEE’s om hieraan overal te voldoen.