Meer impact door kleiner en dichterbij invloed uit te oefenen

Mantelzorgers in balans: met dat thema ging Ede aan de slag als lokale lerende praktijk van In voor mantelzorg-thuis. Doelen waren mantelzorgers eerder in beeld krijgen, overbelasting voorkomen, ervoor zorgen dat professionals ondersteuningsmogelijkheden beter kennen en de samenwerking met vrijwilligers verbeteren. Hun aanpak leverde een aantal mooie inzichten en tips op over mantelzorgers in beeld krijgen en samenwerken met en voor mantelzorgers.

1. Begin klein

Hou het in eerste instantie echt klein en dichtbij. Ga bijvoorbeeld met elkaar na wie er zelf al mantelzorger is binnen je organisatie, je team van wijkverpleegkundigen of sociaal werkers, of het netwerk waarin je samenwerkt. Doordat het team in Ede niet naar buiten kon om in gesprek te gaan met mantelzorgers vanwege de corona-maatregelen, kwamen ze erachter dat ze daar anders aan voorbij waren gegaan. Als het thema mantelzorg op de werkvloer bespreekbaar is, wordt men meer bewust van de rol en impact van mantelzorgen. Dit besef wordt uiteindelijk ook zichtbaar in meer aandacht voor mantelzorgers in cliëntcontact en privé. Dit kan vervolgens als een olievlek uitwerken.

'Samenwerken is mensenwerk'

2. Bekend maakt…

Leer elkaar goed kennen als je gaat samenwerken. Samenwerken is mensenwerk. De professionele relatie versterkt als je elkaar kent: lijntjes worden korter en drempels lager om bijvoorbeeld even de telefoon te pakken. Het is daarbij van grote waarde om elkaar te zien! Zorg dus voor voldoende contactmomenten: online maar zodra dat weer kan ook in het echt. Als je iets wilt bereiken met verschillende spelers, moet je elkaar regelmatig op de hoogte houden. In Ede heeft het vormen van een netwerk dit contact verstevigd.Sluit aan bij de behoeften in de wijk of buurt

3. Sluit aan bij de behoeften in de wijk of buurt

Bekijk de behoeften op wijk- of zelfs buurtniveau en zorg dat je op maat oplossingen aandraagt. Wijken hebben overeenkomsten met elkaar – vaak zijn dezelfde organisaties aan zet, maar er zijn ook verschillen in samenstelling en voorzieningen in de wijk, en daarmee in de behoeften en hulpvragen, net daar kun je het verschil maken.

4. Sleutelfiguren zijn belangrijk

Draagvlak is cruciaal om een netwerk in de wijk te laten functioneren. Zorg voor goed contact met sleutelfiguren in de wijk. Dit kan ook een vrijwilliger of actieve bewoner zijn. Het belangrijkste is dat diegene hart voor de zaak heeft en het netwerk in het vizier houdt. In Ede stimuleert de lokale praktijk de ontwikkeling van netwerken in de wijk of buurt, om mantelzorg op het netvlies te krijgen bij iedereen. Een trekker van zo’n netwerk is een belangrijk element voor een effectief netwerk.

'Reflecteer samen over wat nodig is om de samenwerking te verduurzamen'

5. Durf te toetsen en los te laten

Plannen maken met een enthousiaste groep leidt tot mooie voorstellen. Door te toetsen bij de doelgroep en te leren van het verleden kan het zijn dat het plan bijgesteld moet worden. Zo heeft Ede besloten een nieuwe app met informatie over mantelzorgondersteuning te schrappen. In plaats daarvan komt er, zodra dit kan, een contactpunt in de bibliotheek met een ‘eenvoudige’ informatiemap met concrete informatie. Ook wordt een site/sociale kaart ontwikkeld met links naar alle belangrijke organisaties. Meewerkende organisaties combineren dit contactpunt met hun eigen werkzaamheden, zodat er geen extra taken bovenop komen.

6. Zoek naar ‘pareltjes’

In een netwerk zit een hoop ervaring en mooie voorbeelden die krachtig inspireren als ze gedeeld worden. Elke bijeenkomst wordt er tijd gemaakt om uit te wisselen wat er goed gaat bij de verschillende partners. Zo is er bij een thuiszorgorganisatie een hr-medewerker die op een heel toegankelijke en leuke manier regelingen voor mantelzorgers onder het personeel onder de aandacht brengt. Dit bood inspiratie voor een andere organisatie in Ede, die juist helemaal niet actief was op dit vlak van voorlichting aan medewerkers die soms ook zelf mantelzorger zijn.

7. Verduurzaam de samenwerking

Het nieuwe en energieke netwerk dat in Ede is ontstaan met gemotiveerde professionals en vrijwilligers heeft de ambitie om ook na het landelijke project door te gaan. Bekend is dat netwerken kwetsbaar zijn door verloop van professionals. Reflecteer daarom samen over wat nodig is om de samenwerking te verduurzamen. Laat transparant uitspreken wat het netwerk moet opleveren, zodat het aansluit bij de individuele, organisatorische en maatschappelijke belangen waardoor deelnemers vanuit hun (eventuele) organisatie kunnen en mogen deelnemen. Helpend hierbij is een visiedocument wat Ede heeft opgesteld, waarmee deelnemers het gesprek aan kunnen met hun leidinggevenden. Dit document, maar ook het proces om dit samen op te stellen, geeft een goede basis voor de toekomstige samenwerking in Ede!